Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Громадське телебачення Німеччини / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Çì³ñò 1.Ãðîìàäñüêå òåëåáà÷åííÿ ͳìå÷÷èíè 2. Ïðîãðàìíà ïîë³òèêà 3. ²ñòîðè÷í³ îñîáëèâîñò³ í³ìåöüêîãî òåëåðàä³îìîâëåííÿ 4. Ñó÷àñíå ïîëîæåííÿ òåëåðàä³îìîâëåííÿ â ͳìå÷÷èí³ 5.  ͳìå÷÷èí³ ðîçãîðòàþòü ìîá³ëüíå òåëåáà÷åííÿ 6. ²íòåðàêòèâíå Òåëåáà÷åííÿ - öå ðåàëüí³ñòü Äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ 1.Ãðîìàäñüêå òåëåáà÷åííÿ ͳìå÷÷èíè Ãðîìàäñüêå òåëåáà÷åííÿ ͳìå÷÷èíè: ïåðøó ðîëü ó êàäðîâîìó ïèòàíí³ ãðຠôàõîâ³ñòü, à áëèçüê³ñòü äî ïàðò³¿ – ëèøå äðóãó ϳñëÿ ïîâàëåííÿ ôàøèçìó, í³ìö³ íàïðèê³íö³ 40-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ âèð³øóþòü çðîáèòè òåëåáà÷åííÿ çà ïðèêëàäîì Âåëèêîáðèòàíñüêî¿ Á³-Á³-ѳ. Çà òàêî¿ ñèñòåìè ³ñíóº îäèí öåíòðàëüíèé ñóñï³ëüíèé òåëåêàíàë, íà ÿêèé ïðàöþþòü ãðîìàäñüê³ ðåã³îíàëüí³ ñòàíö³¿, â³äîáðàæàþ÷è ðîçìà¿òòÿ âíóòð³øíüîãî æèòòÿ êðà¿íè òà ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â. ijÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêî-ïðàâîâîãî ìîâëåííÿ íå ïîâ”ÿçàíà ³ç âêàç³âêàìè çàêîíîäàâ÷î¿ ÷è âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îð³ºíòóºòüñÿ íà ñóñï³ëüí³ ³íòåðåñè , âèñòóïຠÿê äîâ³ðåíà îñîáà ñóñï³ëüñòâà. Íà äàíèé ìîìåíò ó ͳìå÷÷èí³ ñèñòåìà ÃÏ ìîâëåííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ ñåãìåíò³â. ÖÄÔ – öå ãðîìàäñüêî-ïðàâîâà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ. ÔÐÄ – ñï³ëüíîòà çåìåëüíèõ ÃÏ ÒÐÊ, ÿê³ äîìîâèëèñü ðàçîì ñòâîðþâàòè îäíó ñï³ëüíó òåëåâ³ç³éíó ïðîãðàìó , ÿêà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠ͳìå÷÷èíè. Òàêîæ à òåðèòî𳿠îêðåìèõ ä³þòü ñâî¿ ÃÏ ÒÐÊ Ó ÿêîñò³ ïðèêëàäó çåìåëüíî¿ ÑÏ ÒÐÊ ìîæíà íàâåñòè óñòð³é Ïàí³÷íî-í³ìåöüêîãî òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³î. Òàê³ ÒÐÊ ä³þòü à ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â. Äàê, äîãîâ³ð ïî ÍÄÐ ï³äïèñàâ çåìë³: ³ëüíå Ãàíçåéñüêå ì³ñòî Ãàìáóðã, Ìàêëåíáóðã ïåðåäíÿ Ïîìåðàí³ÿ, Íèæíÿ Ñàêñîí³ÿ, ³ Øëåçâ³ã-Ãîëüøò³í³ÿ. Äëÿ ³íøèõ ÒÐÊ, ùî ä³þòü â ³íøèõ çåìëÿõ º ïåâíà ð³çíèöÿ ó Äåðæàâíîìó äîãîâîð³. Ïðîòå º áàçîâèé ïðèíöèï - òåëå- òà ðàä³îìîâëåííÿ â ͳìå÷÷èí³ çä³éñíþºòüñÿ äâîìà òèïàìè ñòàíö³é: ïðèâàòíèìè òà ïóáë³÷íî-ïðàâîâèìè. Äîãîâ³ð äຠçàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ à òàêîæ îêðåì³ äëÿ êîæíî¿ ñòàíö³¿. Íàïðèêëàä çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ñòîñóþòüñÿ íåïðèïóñòèìèõ çà çì³ñòîì ïåðåäà÷, ðåãëàìåíòàö³¿ òðàíñëÿö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ðåãëàìåíòàö³¿ ïîêàçó ðåêëàìè. Îêðåì³ ïóíêòè â³äíîñÿòüñÿ äî ô³íàíñóâàííÿ: ïîäàòêè íà ðàä³î òà òåëåáà÷åííÿ, ïðèáóòêè â³ä ðåêëàìè. Ïðîòå ïðèâàòíèõ ÒÐÊ òåëåâ³ç³éíèé ïîäàòîê íå ñòîñóºòüñÿ. ijÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêî-ïðàâîâîãî òåëåáà÷åííÿ ðåãëàìåíòóºòüñÿ çàêîíîì ïðî äåðæàâíèé äîãîâ³ð ïî òåëåáà÷åííþ òà ðàä³î â³ä 1991 ðîêó., à òàêîæ ñòàòòÿìè äî íüîãî, ÿê³ âñòóïèëè â ñèëó ï³çí³øå: “Ôåäåðàëüíèé äîãîâ³ð ïðî ðàä³î òà òåëåáà÷åííÿ”, “Ôåäåðàòèâíèé äîãîâ³ð ïî ARD”, “Ôåäåðàëüíèé äîãîâ³ð ïî ZDF”, “Ôåäåðàëüíèé äîãîâ³ð ç ïîäàòê³â íà ðàä³î òà òåëåáà÷åíí³”, “Ôåäåðàëüíèé äîãîâ³ð ç ô³íàíñóâàííÿ ðàä³î òà òåëåáà÷åííÿ ”. Ðîäçèíêà ñèñòåìè ô³íàíñóâàííÿ ïîëÿãຠó òîìó, ùî áþäæåòí³ êîøòè ÒÐÊ îòðèìóþòü ïî íåçàëåæíèì â³ä äåðæàâè êàíàëàì. Çàãàëîì ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íå ç ôåäåðàëüíîãî àáî ç ì³ñöåâîãî áþäæåò³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ ïðåäñòàâíèöüêèìè îðãàíàìè òà âèêîíóþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè óðÿäàìè, à ÷åðåç ñïåö³àëüíî ââåäåíèé ïîäàòîê íà ðàä³î òà òåëåáà÷åííÿ, ÿêèé ñïëà÷óº ëèøå ãîñïîäàð ïðèéìà÷à. Öåé ïîäàòîê â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óñ³õ ³íøèõ. Ó Í³ìå÷÷èí³ âñ³ òåëåâ³ç³éí³ òà ðàä³î ïîäàòêè çáèðຠñàìå òåëåáà÷åííÿ. Öå ñïåö³àëüíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé îðãàí – Öåíòð ñòÿãíåííÿ ïîäàòê³â. (ÃåÖ). Öåé öåíòð ï³äòðèìóºòüñÿ óñ³ìà òåëå- òà ðàä³îìîâíèêàìè çåìåëü. Ðîçì³ð ïîäàòêó âèì³ðþºòüñÿ ïîòðåáàìè êîíêðåòíîãî ìîâíèêà. Ô³íàíñîâ³ âèìîãè ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ÒÐÊ, âèðîáíèöòâî íîâèõ ïðîãðàì, ïîòðåáè ó íîâ³é òåõí³ö³. ÖÄÔ îòðèìóº 39% â³ä öüîãî ïîäàòêó, ³íø³ âèòðàòè ïîêðèâàþòüñÿ ç ïðèáóòê³â â³ä ðåêëàìè, à ÿêùî º çàëèøêè, òî âîíè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ ³íøèìè ãðîìàäñüêî-ïðàâîâèìè ìîâíèêàìè äëÿ âèêîðèñòàííÿ íà êóëüòóðí³ ö³ë³. Áþäæåò ÖÄÔ çàòâåðäæóºòüñÿ Ðàäîþ çà ïðåäñòàâíèöòâîì Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ Ðàäè, ÿêà çä³éñíþº êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ êåðóþ÷îãî ÖÄÔ ³ âèêîíóº, ãîñïîäàð÷³ ôóíêö³¿. Äî íå¿ âõîäèòü 12 ëþäåé (ïðåäñòàâíèêè çåìåëü) Òåðì³í ïîâíîâàæåíü ñêëàäó ðàäè – 5 ðîê³â. Ðàäà ç òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ ÖÄÔ (Äðóãå ͳìåöüêå òåëåáà÷åííÿ) ñêëàäàºòüñÿ ç 77 ÷ëåí³â. Çàâäàííÿ

Скачати безкоштовно цей реферат: "Громадське телебачення Німеччини"


Інші реферати в категорії: Журналістика, телебачення, ЗМІ