Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cценарій свята "Зустріч Зими і Весни (стрітення)” (сценарій) / Сторінка: 2

Скачати безкоштовно цей реферат

Ùîá æîâò³ êóëüáàáêè öâ³ëè ó ñàäêàõ, À ìè âñ³ ä³â÷àòêà, áóëè ó â³íêàõ. Çèìà. Áà÷, ÷îãî çàõîò³ëè! Çàðàç ÿ ñí³ãó íàìåòó, ³ ìîðîçó íàïóùó, áî ùå ñèëó ñâîþ ìàþ. Ó÷åíü. Íå ìåòè, íå ìåòè, Çèìîíüêî, ñí³ãàìè. À ïðèõîäü òè äî íàñ Ç òàíöÿìè é ï³ñíÿìè. Ó÷åíèöÿ. Çèìîíüêî, Çèìîíüêî, Ñí³ãîì íå òðóñè ² ìîðîçó ìîðîçèòè íå âåëè. Áà÷ — îí çàé÷èêè ñèäÿòü ² â³ä õîëîäó òðåìòÿòü. Çàé÷èêè. Õòî íàñ ïîæà볺, ëàïêè íàì ïîãð³º? ijòè. Ìè âàñ ïîæà볺ì, ëàïêè âàì ïîãð³ºì, ëèø íàâ÷³òüñÿ òàê, ÿê ìè, ó òàíêó êðóæëÿòè, á³ãàòè é ñòðèáàò Òàíîê çàé÷èê³â. 1-é çàé÷èê. Ñïàñèá³ âàì, ä³òêè, äîïîìîãëè íàì ç³ãð³ò³ ñÿ, àëå òàê õî÷åòüñÿ çóñòð³òèñÿ ç Âåñíîþ. Àäæå ï³äõîäè" ¿¿ ïîðà. ² îñü-îñü Çèìîíüêà ïðîïàäå, áî çâ³ðÿòà âæå âèð; øèëè øóêàòè êðàñóíþ Âåñíó. 2-é çàé÷èê. Îõ, ³ íàäîêó÷èëè ìåí³ ìîðîçè òà çà⳿! Í; ãîëîäóâàâñÿ æ ÿ âçèìêó. Êîæóøîê ãåòü çíîñèâñÿ! Çâ³ðÿòêà, äðóç³, ÿ òåæ éäó ç âàìè øóêàòè Âåñíó. (Íàçóñòð³÷ á³æèòü Ëèñè÷êà). Ëèñè÷êà. À êóäè öå âè ìàíäðóºòå9 Âîâ÷èê. Ëèñè÷êî, ï³äåø ç íàìè Âåñíó çóñòð³÷àòè? Ëèñè÷êà. Ùå â íàøîìó ë³ñ³ ñí³ãè ëåæàòü, àëå ïåðøè ñòðóìîê ìåí³ ñüîãîäí³ ïðîäçâåí³â, ùî Âåñíà âæå áëèçüê³ Á³ëî÷êà. Òî øâèäøå õîä³ìî ¿é íàçóñòð³÷! (Íàçóñòð³÷ éäå Âåäìåäèê). Âåäìåäèê. Äîáðèé äåíü, äðóç³! À êóäè öå âè ïîñï³øàºòå Á³ëî÷êà. Éäåìî Âåñíó çóñòð³÷àòè! Âåäìåäèê. Áà÷èâ! Âîíà ãåí çà âèñîêèìè ãîðàìè. Ðîçñ³âຠêâ³òè, òðàâè. Ñþäè âæå ïîâåðòàº. Âîâ÷èê. Òî äàâàéòå óñ³ ðàçîì ïîêëè÷åìî Âåñíó. 2-à âåäó÷à. Äîðîã³ çâ³ðÿòà! Äàâàéòå ìè ç ä³òüìè âàì äî ïîìîæåìî Âåñíó êëèêàòè. (ijòè êëè÷óòü Âåñíó. ×óòè çâóêè ñâèñòóëüîê). ijâ÷èíêà. Îé, æàéâîðîíêó, ðàííÿ ïòàøêî, ÷îãî òàê ðàíî ç âèð³þ âèéøîâ? Æàéâîðîíîê. Íå ñàì ÿ âèéøîâ — Äàæáîã ìåíå âèñëàâ.  ïðàâó ðó÷åíüêó Êëþ÷èêà âèäàâ: Ç ïðàâî¿ ðó÷åíüêè ˳òî â³äìèêàòè. Ç ë³âî¿ ðó÷åíüêè Çèìó çàìèêàòè. Ó÷åíü. Ëþäè â³ðèëè, ùî ïòàøêè-æàéâîðîíêè íåñóòü íà ñâî¿õ êðèëàõ çîëîò³ êëþ÷³, ÿêèìè çàìèêàþòü Çèìó ³ â³äìèêàþòü Âåñíó. (Çâó÷èòü âåñíÿíà ìåëîä³ÿ). Õëîï÷èê. Òèõøå, äðóç³, ïîñëóõàéòå! Âåñíà âæå çîâñ³ì áëèçüêî. Ïðèñëóõàéòåñü — öå æ ñòðóìîê âåñíÿíèé ñï³âàº, à îò ïðîë³ñîê ïðîêèíóâñÿ â³ä ñíó. ×óºòå, ÿê òàíå áóðóëüêà ³ äçåíüêຠïàäàþ÷è íà çåìëþ? Ó÷åíèöÿ. Âåñíà ³äå, âåñíà ³äå! Âåñíó â³òàéòå, ä³òè! Âîíà ï³ñí³ âàì ïðèíåñå, ³íêè, ÷óäîâ³ êâ³òè! (Äî çàëó ç áóêåòîì ïðîë³ñê³â âõîäèòü Âåñíà). Âåñíà. Îò ³ ÿ ïðèéøëà äî âàñ, ìàëå÷à ìèëà, Âè æäàëè ³ ä³æäàëèñÿ ìåíå. Óæå ñí³ãè äàâíî âñ³ ðîçòîïèëî Ìîº ëàñêàâå ñîíöå âåñíÿíå. À ñîíå÷êó ïîì³ã ì³é òåïëèé â³òåð ³í ç Áåðåçíåì ïðèëèíóâ íàâåñí³. À ùå ïðîáóäæóþ â³ä ñíó ß íàøó çåìëþ ÷àð³âíó ² ïðèíåñëà âàì êâ³òè. Íàéïåðø³ ïðîë³ñêè ÿñí³: À ùå ÿ âàì ïðèíåñëà ë³òî, Ùîá ðîäèëî æèòî. Ñòàðèì áàáêàì — ïî ëîïàòî÷ö³, Ìîëîäèöÿì — ïî äèòÿòî÷ö³, ×îëîâ³êàì — ïî ïëóæêó, Õëîï÷èêàì — ïî áàò³æêó, À ä³â÷àòî÷êàì — ïî â³íêó. Çèìà. Îé, îé! ßêà æ òè â íàñ õîðîøà! Çàðàç ÿ ñí³ãó íàòðóøó, ìîðîçó íàïóùó! Òðåáà ìåí³ âñþ ñèëó ç³áðàòè, Ùîá ç òîáîþ äî áîþ ñòàòè. Ó÷åíü. Óò³êàé, óò³êà, Á³ëà Çèìîíüêî! Âæå íåìà, âæå íåìà  òåáå ñèëîíüêè. Âæå âåñíà, éäå âåñíà — ÷àð³âíè÷åíüêà, Ïîòåìí³º, ïî÷îðí³º Òâîº ëè÷åíüêî. 1-à âåäó÷à. Çèìîíüêî! Âåñíîíüêî! Íå ñâàð³òüñÿ. Âè îáèäâ³ õîðîø³, äîáð³, äàðóºòå ðàä³ñòü ëþäÿì. Àëå òè, Çèìîíüêî, âòîìèëàñü ³ òðåáà òîá³ â³äïî÷èòè,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cценарій свята "Зустріч Зими і Весни (стрітення)” (сценарій)"


Інші реферати в категорії: Сценарії виховних заходів, уроків, свят