Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cценарій свята "Зустріч Зими і Весни (стрітення)” (сценарій) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Cöåíàð³é ñâÿòà „Çóñòð³÷ Çèìè ³ Âåñíè (ñòð³òåííÿ)”. 1-à âåäó÷à. ijòè, ñüîãîäí³ íåçâè÷àéíèé äåíü. Íà äðóãèé ì³ñÿöü çèìè âèïàäຠîäíå ³ç íàéá³ëüøèõ ³ íàéøàíîâàí³øèõ öåðêîâíèõ ñâÿò —Ñòð³òåííÿ, ÿêå â³äçíà÷àþòü 15 ëþòîãî. À ùå öåé äåíü áóâ çìàãàííÿì äëÿ Çèìè ³ Âåñíè. Ñàìå 15 ëþòîãî âîíè ¿|ë çóñòð³÷àëèñÿ ³ ïî÷èíàëè çìàãàòèñÿ. ßêùî áàáóñÿ Çèìà 1,1 ïåðåìîæå, òî äîâãî ³ùå áóäå õîëîäíî, à ÿêùî êðàñóíÿ Âåñíà â³çüìå ãîðó, òî ïîâåðíå íà òåïëî. 2-à âåäó÷à. Öÿ çóñòð³÷ áóëà ïèøíà ³ ðàä³ñíà, âîäèëè õîðîâîäè, ñï³âàëè ï³ñí³ ÿê³ ïðîñëàâëÿëè ðîäþ÷ó çåìëþ ³ âåñíÿíó ïðàöþ, ïðîãàíÿëè çèìó, ïðîñëàâëÿëè ð³äíó ïðèðîäó, ùî ïðîêèäàºòüñÿ â³ä çèìîâîãî ñíó. Ñòð³òåííÿ â³äçíà÷àëè íàø³ áàáóñ³ ³ ä³äóñ³. Ùå öå ñâÿòî íàçèâàþòü Çèìîáîðîì àáî Ãðîìíèö³. Íàçâà öüîãî ñâÿòà ïîõîäèëà â³ä ñòàðîäàâíüîãî çâè÷àþ îñâÿ÷åííÿ öüîãî äíÿ ãðîìíè÷íèõ ñâ³÷îê, ÿêèì ïðèïèñóâàëàñü âåëèêà ìàã³÷íà ñèëà. 1-à âåäó÷à. Òàêó ñâ³÷êó çàïàëþâàëè â³äðàçó ÿê ïîâåðòàëèñü ³ç öåðêâè, «àáè âåñíÿíà ïîâ³íü íå ïîøêîäèëà ïîñ³â³â ² ùîá ìîðîç äåðåâ íå ïîáèâ». Çàïàëþâàëè ¿¿ ³ ë³òîì, ï³ä ÷àñ íåáåçïå÷íèõ ãðîç, ÿê îáåð³ã ëþäåé, òâàðèí, ñïîðóä â³ä áëèñêàâêè. 2-à âåäó÷à. Ñâÿòèëè íà Ñòð³òåííÿ, êð³ì ñâ³÷îê, ³ âîäó. Öÿ âîäà ââàæàëàñÿ ö³ëþùîþ, ¿¿ íàáèðàëè ó íîâó íåâæèâàíó ïîñóäèíó ³ çáåð³ãàëè çà îáðàçàìè ïðîòÿãîì ðîêó. Äîïîìàãàëà âîíà â³ä ð³çíèõ õâîðîá. 1-à âåäó÷à. Ñòð³òåíñüêîþ âîäîþ áàòüêè áëàãîñëîâëÿëè ñèí³â íà â³éñüêîâó ñëóæáó, íà â³éíó; ÷óìàê³â — ó äàëåêó äîðîãó, é áóäü-êîãî, õòî âèðóøàâ ó äàëåê³ é íåáåçïå÷í³ ìàíäðè. 2-à âåäó÷à. Ó ãîñïîäàðñòâ³ íåþ êðîïèëè õóäîáó, êîëè âïåðøå âèãàíÿëè íà ïàñîâèùå, à ïàñ³÷íèêè — âóëèêè ³ áäæ³ë, ùîá íå çà¿ëè ÷óæ³ êîìàõè òà íå íàïàâ ãíèëåöü. 1-à âåäó÷à. Ïðî ñâÿòî Ñòð³òåííÿ ³ñíóº áåçë³÷ ³íøèõ ëåãåíä. Ó÷åíü. Ìåí³ áàáóñÿ ðîçïîâ³äàëà òàêó ëåãåíäó. Âðàíö³ íà îêîëèöþ ñåëà ïðè¿õàëà Âåñíà, à íàçóñòð³÷ âèõîäèòü ñòàðà áàáóñÿ Çèìà. Çèìà òàêà íåïðèâ³òíà, ³ ïî÷èíຠñïåðå÷àòèñÿ ç Âåñíîþ. Äîâãî ñïåðå÷àþòüñÿ, ³ êîæíà íàìàãàºòüñÿ âèïðàâäàòè ñåáå ³ çâèíóâàòèòè ³íøó. ×èì äîâøå òðèâàëà ¿õ ñóïåðå÷êà, òèì çàòÿæí³øîþ âîíà ñòàâàëà. Íàîñòàíîê âîíè âèð³øèëè ïîì³ðÿòèñÿ ñèëîþ. Âåñíà çëàçèëà ³ç ñâîãî êîíÿ ³ ïî÷èíàâñÿ äâîá³é. Ââàæàëîñÿ, ùî ïåðåìîæåöü ³ áóäå ïðàâèòè äàë³. Ó÷åíèöÿ. À ìåí³ áàáóñÿ ³íøó ëåãåíäó ðîçïîâ³äàëà. Ó ð³ê íàðîäæåííÿ Õðèñòà æèâ ó ªðóñàëèì³ ñòàðåöü-ïðàâåäíèê Ñèìåîí. Éîìó áóëî â³äîìî, ùî â³í íå ïîìðå äîòè, ïîêè íå ïîáà÷èòü Ñïàñèòåëÿ Ñâ³òó. ² ñàìå 15 ëþòîãî, Ñèìåîí çóñòð³âñÿ á³ëÿ âîð³ò õðàìó ç íåìîâëÿì Õðèñòîì ³ âèãîëîñèâ ñâîþ ïðîìîâó: «Íèí³ â³äïóñêàºø ðàáà òâîãî, âëàäèêî, ç ìèðîì». 2-à âåäó÷à. Ãàðí³ çíàºòå ëåãåíäè. À ÷è çíàºòå, ùî â íàðîä³ º áàãàòî ïðèêìåò, ÿê³ ïåðåâ³ðåí³ ñàìèìè ëþäüìè â öåé äåíü. ijòè. Çíàºìî. — ßêùî ï³ä âå÷³ð ïîòåïë³ëî, òî ïåðåìîãëà Âåñíà, òîìó Çèìà éøëà òóäè, äå áóëà Âåñíà, à Âåñíà — äå áóëà Çèìà. — Ëþòèé ëþòóº, âåñí³ äîðîãó ãîòóº. — ßê íà Ñòð³òåííÿ ìåò, äîðîãó ïåðåì³òàº, òî êîðì —, â³äì³òàº. — ßê êàïàº ç³ ñòð³õ, òàê êàïàòèìå ³ ç âóëèê³â ìåä. 1-à âåäó÷à. ijòè, ÿ áà âè çíàºòå áàãàòî ëåãåíä íàðîäíèõ ïðèêìåò, ïðèêàçîê, Ïðèñë³â'¿â. À ÷è õî÷åòå çóñòð³òèñÿ ³ç êðàñ íåþ Âåñíîþ? Ùîá ç íåþ çóñòð³òèñÿ òðåáà âåñíÿíêè çàñï³âàòè. Õîðîâîä «Âåñíÿíèé». ijâ÷èíêà (êëè÷å Âåñíó). Ñêîð³ø, ëþáà Âåñíî, äî íàñ ïðèáóâàé, Ùîá çíîâó îçâàâñü ñîëîâåéêàìè ãàé. Ùîá çíîâ çåëåí³ëè êîëãîñïí³ ëàíè. ³ä ñîíå÷êà ñèë íàáèðàëèñü âîíè.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cценарій свята "Зустріч Зими і Весни (стрітення)” (сценарій)"


Інші реферати в категорії: Сценарії виховних заходів, уроків, свят