Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин ␃ᄁ„怀„愀Ĥ摧䯍&ࠀАле провести реконструкцiю нинi iснуючих iз використанням менш витратної технологiї — конче потрiбно. Для пiслязбиральної доробки насiння батькiвських форм збудовано багато малогабаритних заводiв iз сезонною продуктивнiстю 250—1000 т. У Днiпропетровськiй областi на базi дослiдних станцiй Iнституту зернового господарства збудовано три заводи, один iз них — на основi обладнання з Югославiї. Введення їх в експлуатацiю помiтно покращило якiснi показники насiння батькiвських форм. Однак через вiдсутнiсть коштiв на енергоносiї для попереднього сушiння качанiв цi пiдприємства простоюють, а сушiння, сортування, калiбрування i далi проводять на застарiлих сушарках та фiзично спрацьованих машинах. Ця проблема — одна iз найгострiших, i вирiшення її ми бачимо у фiнансовiй пiдтримцi шляхом вiдстрочення платежiв пiд гарантiю оплати за енергоносiї пiсля реалiзацiї насiння або пiд пiльговий кредит. Стабiльне виробництво високоякiсного насiння багато в чому залежить вiд правильного добору нових гiбридiв, прискореного їх розмноження та впровадження у виробництво. Практично всi кукурудзосiючi зони України мають необхiдний набiр рiзноманiтних за дозрiванням гiбридiв. З кожним роком збiльшується кiлькiсть гiбридiв, занесених до Реєстру сортiв рослин України. Так, якщо на 1998 р. їх було занесено 215, то на 2000 р. — 240, а на 2001 р. — 246. Цi показники переконливо свiдчать про беззаперечний прогрес у селекцiї кукурудзи. За кiлькiстю i тривалiстю життя гiбридiв у виробництвi багато з ниє є порiвняно новими, що прийшли на змiну гiбридам, якi втратили здатнiсть давати високi врожаї i насiннєву продукцiю високої якостi. I водночас велика кiлькiсть рекомендованих гiбридiв для зон України залишається не затребуваною. Вiзьмемо для прикладу степову зону. Для неї рекомендується 86 гiбридiв рiзних груп стиглостi, а коли врахувати, що низку гiбридiв занесено до Реєстру одночасно i для лiсостепової зони, то загальна кiлькiсть їх становитиме 114, або 47%. Фактично ж в областях степової зони вирощується на зерно всього-навсього близько 15—20 гiбридів. Ми не ставимо пiд сумнiв кiлькiснi показники занесених до Реєстру гiбридiв — вони напевно грунтуються на даних, одержаних на державних сортовипробувальних дiльницях. Можна сподiватися, що з великого набору гiбридiв є можливiсть вибрати кращi. Але на практицi така iдея не завжди пiдтверджується. Багато занесених до Реєстру гiбридiв, не дiставши поширення, вiдходить у минуле. Якi ж причини такого становища? Їх декiлька. Перша. Оригiнатори гiбридiв селекцiйно-насiнницьких центрiв України зацiкавленi передусiм у розширеннi масштабiв впровадження своїх власних гiбридiв i ведуть, як правило, насiнництво саме цих гiбридiв у всiх ланках насiнницької системи. Друга. Hасiнницькi фiрми далекого та близького зарубiжжя, як правило, виходять на ринок України, завозячи готове насiння першого поколiння, i у доволi обмежених обсягах ведуть насiнництво гiбридiв першого поколiння в господарствах України. Цiни на високоякiсне насiння закордонних фiрм, що завозиться, значно вищi, нiж на насiння вiтчизняних виробникiв. Третя. Дiяльнiсть державної комiсiї iз сортовипробування потребує вдосконалення. Багато з рекомендованих гiбридiв часто близькi за рiвнем урожайностi, а тому охопити великий набiр запропонованих гiбридiв насiнницька система не має змоги. Здiйснюючи реєстрацiю гiбридiв, державнiй комiсiї iз сортовипробування слiд бiльше уваги придiляти виробничiй оцiнцi гiбридiв, одержанiй у базових господарствах конкретних регiонiв. Четверта. Hе в кращому станi iнформацiйна служба. У науково-дослiдних установах, великих насiнницьких фiрмах та базових господарствах необхiдно мати демонстрацiйнi полiгони нових i перспективних гiбридiв, показнi елементи сортової

Скачати безкоштовно цей реферат: "Hасiнництво кукурудзи в умовах ринкових вiдносин (реферат)"


Інші реферати в категорії: Організація виробництва