Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови Проблематика фразеології є в центрі уваги сучасної лінгвістичної думки. Це пояснюється тим, що з її вивченням пов’язано багато питань, які стосуються значущих одиниць мови, лексико-семантичної сполучуваності слів. Крім того, до складу фразеології включають досить різноманітні одиниці, які мають ряд ознак, притаманних лише цим мовним знакам. Особливої уваги заслуговує сфера термінологічної лексики, оскільки наявність фразеологічних одиниць в терміносистемі української мови піддаються сумніву з тої причини, що термін не називає поняття, як звичайне слово, а, навпаки, поняття приписується терміну. Конкретний зміст поняття, визначеного терміном, буде зрозумілим лише завдяки його дефініції – лаконічному логічному визначенню, яке зазначає суттєві ознаки предмета або значення поняття, тобто його зміст і межі. Крім того, наукові джерела подають ряд характерних семантичних ознак термінів, до яких належать: системність терміна; наявність дефініції; моносемічність (в межах одної предметної галузі); стилістична нейтральність; відсутність експресії, образності, суб’єктивно-оцінних характеристик. Щодо останніх ознак, слід зауважити, що саме вони посідають вагоме місце в структурі фразеологізму, формуючи конотативний компонент значення, який, на думку більшості дослідників, є основним, що породжує безліч дискусій з цього приводу. Зокрема, В. Телія, І. Стернін, В. Булдаков, Ю. Апресян та ін., передумовою виникнення фразеологічного значення вважають наявність конотативного компонента, який створюється на основі образу-результату семантичного перетворення базового вільного словосполучення і від моменту утворення фразеологічної одиниці стає “релевантною ознакою її семантики” [Телия 1986 : 32]. Зміст додаткової інформації, котрий міститься в основних елементах конотативного аспекту значення фразеологічної одиниці, повинен бути розширеним за рахунок включення в нього елементів соціально-жанрового забарвлення, а в окремих випадках культурно-національного або етнічного. Традиційно конотацію розглядають як сукупність емоційного, оцінного, експресивного та стилістичного компонентів. І. Стернін [Стернин 1979 : 32 ] виділяє в конотативному аспекті значення попередньо зазначені складники, вважаючи, що вони присутні в семантиці переважної більшості слів, а також справедливо говорить про труднощі їх розмежування. При цьому труднощі виникають не лише при розмежуванні, наприклад, емоційного та оцінного компонентів, але й конотативної та денотативної частини значення. І. Стернін вказує на те, що слід розрізняти слова з емоційним компонентом значення, а також слова з оцінним значенням та оцінним компонентом значення. Особливо це стосується фразеологічних одиниць. В. Булдаков під конотативним аспектом семантики розуміє “систему складових частин, що взаємодоповнюються і взаємозумовлюються” [Булдаков 1987 :. 23]. Згідно з точкою зору В. Шаховського, у конотативному компоненті значення можна виділити емотивність, а експресію та оцінку розглядати як компоненти денотата (при цьому не заперечує зв’язок з оцінкою та експресією). Таким чином, одностайною є думка лінгвістів щодо необхідності розмежувати вказані компоненти, не пропонуючи при цьому методів такого розмежування. Услід за В. Телією та І. Стерніним дотримуємося точки зору, згідно з якою під конотацією фразеологічних одиниць будемо розуміти ті додаткові макрокомпоненти семантичної структури фразеологізмів, що вбирають в себе всю інформацію, котра репрезентує стилістичну, емоційно-оцінну та експресивну функції, що разом утворюють зміст, який традиційно співвідноситься з поняттям експресивності чи експресивної функції мови. У досліджуваних лексикографічних джерелах спостерігаємо тенденцію до вживання метафоризованих термінів-словосполучень з компонентом “вода”, що за більшістю своїх ознак наближені до фразеологізмів. Зокрема, це стосується термінів машинобудування, радіотехніки, теплоенергетики, електротехніки, екології тощо. Хоча, наприклад, у “Словнику з інформатики, програмування,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія