Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Активність/пасивність суб’єкта в контексті структурно-семантичного аналізу предиката (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

“АКТИВНІСТЬ / ПАСИВНІСТЬ СУБ’ЄКТА” В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРЕДИКАТА Дослідження предикатної системи сьогодні набувають чимраз більшої актуальності, оскільки допомагають з’ясувати внутрішні механізми речення. Основні типи предикатів в українському мовознавстві – дії, стану, процесу, якості – виділені на семантичній основі [9, с.137]. Семантика предиката, що виступає основним модулянтом структури речення, організована у вигляді двох сфер: сигніфікатної (смислової, інтенсійної) та денотатної (предметної, екстенсійної). Сигніфікатна площина дозволяє оцінювати предикатний знак як комплекс семантичних категорій, як типізоване явище об’єктивної дійсності. Денотатна – як конкретний мовленнєвий комунікат, одиничну ситуацію. Ці сфери тісно пов’язані між собою: узагальнений семантичний знак матеріально втілюється в безлічі актуальних висловлювань – значення предиката реалізує себе як певна семантична функція. Відповідно, аналіз предикатної одиниці передбачає два аспекти – структурно-семантичний та функційний. Перший із них характеризує системні інваріанти предиката (його значення) та їх реалізацію. У контексті структурно-семантичного аналізу предиката однією з найвагоміших є семантична ознака активності / пасивності суб’єкта. Відображений у цій опозиції загальний характер носія ознаки є важливим для семантико-синтаксичної структури висловлювання. Від семантичної ролі суб’єкта безпосередньо залежить предикатна інтенція (проґнозуються валентні місця), а відтак – опосередковано – характеристики всіх субстанційних синтаксем в елементарному реченні. Отож, виділена ознака є багатоґранним поняттям, аналіз якого передбачає апеляцію не лише до смислових значень самого суб’єкта, а й особливостей семантики предикатного знака і мовної ситуації загалом. Основним протиріччям, на якому ґрунтується дихотомія активність / пасивність, є енергетичний центр, з якого йде імпульс – поштовх розвитку подій у ситуації. Структурно-семантичний аналіз предикатних ситуацій засвідчує, що різні прояви цього імпульсу залежать від природи суб’єкта. Аналізовану опозицію можна розглядати як семантичну категорію, що об’єднує полярні ознаки як суб’єктних синтаксем, так і предикатних. Диференціація предикатів на дві контрастні групи зумовлена поділом іменників на функційно нерівнозначні групи, протиставлені за ознакою “наявності / відсутності життєвої активності”. Тому семантичну категорію активності предикатів уважаємо такою, що “виявляється у взаємозв’язку і взаємодії активних й інактивних начал” [18, c.27]. Категорія активності / пасивності у лінгвістичних дослідженнях розцінюється як “роль суб’єкта в реалізації події: виступає він безпосереднім каузатором тих змін, що виникають, чи ні” [10, с.50]. Ф. Бацевич зазначає: “Прикметна відмінність висловлювань з агентивними та неагентивними дієслівними предикатами, що опирається на різну референтну віднесеність їх суб’єктів, дозволяє кваліфікувати приховану семантичну категорію, що лежить в основі цих відмінностей, як “самостійну усвідомлену дію (чи діяльність)” / “несамостійну неусвідомлену дію (буттєвий стан)” [5, с.98]. Таке тлумачення виділеної категорії дозволяє говорити, що протиставлення ознаки активний / пасивний є важливим лише для висловлювань із суб’єктом-істотою. Враховуючи, що останні є релевантними для всіх основних типів предикатів: Батько ремонтує дах (дія), Батько посивів (процес), Батько хворіє (стан), Батько веселий (якість), – важко переоцінити вагомість ознаки “активності” при диференціації предикатних значень: характер і “ступінь” активності суб’єкта в поданих моделях є вирішальним. У цьому сенсі має рацію класична граматика, стверджуючи, що спочатку у світі існують предмети (іменник ~ підмет ~ суб’єкт), а потім їх ознаки (дієслово ~ присудок ~ предикат). Категорія “активність” / “пасивність” суб’єкта перебуває в тісному зв’язку з опозицією “динамічності / статичності” , оскільки часова інтерпретація предиката впливає на характеристику суб’єкта. Це зумовило окремих дослідників говорити про кореляцію ознак динамічності ↔ активності, статичності ↔

Скачати безкоштовно цей реферат: "Активність/пасивність суб’єкта в контексті структурно-семантичного аналізу предиката (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія