Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Австрійська музична культура ХІХ століття(реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÐÅÔÅÐÀÒ íà òåìó: “Àâñòð³éñüêà ìóçè÷íà êóëüòóðà Õ²Õ ñòîë³òòÿ”. Êðèâ’þêà ³òàë³ÿ Êîëîìèÿ-2000Øòðàóñ ²îãàí (ñèí) (25.Õ.1825, ³äåíü – 3.V².1899, òàêîæ) – àâñòð³éñüêèé êîìïîçèòîð, ñêðèïàëü ³ äèðèãåíò. Ñòàðøèé ñèí ²îãàííà ²²². Íàâïàêè áàæàííþ áàòüêà, ÿêèé õîò³â çðîáèòè ñèíà êîìåðñàíòîì, ñòàâ òàºìíî â³ä íüîãî â÷èòèñÿ ãðàòè íà ñêðèïö³ (Ó êîíöåðòìåéñòåðà îðêåñòðà Øòðàóñà-áàòüêà – Ô.Àìîíà). Ïî êîìïîçèö³¿ çàéìàâñÿ ó Äðåêñëåðà.  6-òè ë³òíüîìó â³ö³ ñêëàâ ïåðøèé òâ³ð (îïóáë³êîâàíèé ï³ä íàçâîþ “Ïåðøà äóìêà” – “Erster Gedanke”).  1844, ñóïåðíè÷àâøè ç áàòüêîì, îðãàí³çóâàâ ñâ³é êîíöåðòíèé àíñàìáëü (ñêëàäàâñÿ ç 15 ìóçèêàíò³â-îäíîë³òîê), ÿêèé ïåðåð³ñ ïîò³ì â îðêåñòð, ³ óñï³øíî âèñòóïàâ ç íèì ÿê ñêðèïàëü-äèðèãåíò ³ êîìïîçèòîð. Ïóáë³êà ïîñòóïîâî â³ääàëà ïåðåâàãó ìîëîäøîìó ²²². ϳñëÿ ñìåðò³ áàòüêà (1849) ²²² îá’ºäíàâ äâà îðêåñòðè ï³ä ñâî¿ì êåð³âíèöòâîì ³ çä³éñíèâ ç öèì êîëåêòèâîì ðÿä êîíöåðò³â, ïî¿çäîê ïî ªâðîï³. Ðàí³øå ãàñòðîëþâàâ ç âëàñíèì îðêåñòðîì ïî Ñåð᳿ ³ Ðóìóí³¿ (1847).  1851 ãàñòðîëþâàâ â Ãàìáóðç³, Ïðàç³, Äðåçäåí³, Ëåéïöèç³, Âàðøàâ³.  1856-1865 ³ 1869 ïîáóâàâ â Ðîñ³¿, êåðóâàâ ë³òí³ìè êîíöåðòíèìè ñåçîíàìè â Ïàâëîâñüêó (äèâ. Ïàâëîâñüêèé âîêçàë). Êð³ì âëàñíèõ òâîð³â ³ òâîð³â äðóãèõ çàõ³äíî-ºâðîïåéñüêèõ êîìïîçèòîð³â, Øòðàóñ âèêîíóâàâ òóò òâîðè ðîñ³éñüêèõ êîìïîçèòîð³â, â òîìó ÷èñë³ âïåðøå – “Ïåñíþ îäàëèñîê” ³ “Ìàðø Îëîôåðíà” ç îïåðè “Þäèôü” Ñåðîâà (1862), “Õàðàêòåðè÷åñêèå òàíöû” ×àéêîâñüêîãî (1865, ï³çí³øå âêëþ÷åí³ ×àéêîâñüêèì â éîãî îïåðó “Âîåâîäà”), â 1864 ïðèñâÿòèâ ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó òâîðàì Ì.².Ãë³íêè. Øòðàóñ êîíöåðòóâàâ â Ðîñ³¿ òàêîæ â 1872 ³ 1886, âèñòóïàâ â Ïåòåðáóðç³ ³ Ìîñêâ³.  1872 ãàñòðîëþâàâ â ÑØÀ, â òîìó ÷èñë³ â Áîñòîí³ (äàâ 14 êîíöåðò³â), äå äëÿ ñòîòèñÿ÷íî¿ àóäèòî𳿠äèðèãóâàâ âåëèêèì õîðîì ³ îðêåñòðîì (20 òèñÿ÷ ìóçèêàíò³â, ñòî äèðèãåíò³â-ïîì³÷íèê³â).  1863-70 Øòðàóñ – äèðèãåíò ïðèäâîðíèõ â³äåíñüêèõ áàë³â. Øòðàóñ ââ³éøîâ â ³ñòîð³þ ìóçèêè ÿê ìàéñòåð òàíöþâàëüíî-ïîáóòîâî¿ ìóçèêè ³ îïåðåòè.  òâîð÷îñò³ Øòðàóñà â³äåíñüêèé âàëüñ äîñÿãíóâ êëàñè÷íî¿ âåðøèíè ñâîãî ðîçâèòêó (êîìïîçèòîð ïðîçâàíèé “êîðîëåì âàëüñó”). Íèì íàïèñàíî áëèçüêî 500 òâîð³â êîíöåðòíî-ïîáóòîâîãî ïëàíó (âàëüñè, ïîëüêè, êàäðèëü, ìàçóðêè, ìàðø³, ãàëîïè), êð³ì òîãî, áëèçüêî 50 òàêèõ òâîð³â íàïèñàíî Øòðàóñîì ðàçîì ç áðàòàìè. Âàæëèâà çàñëóãà Øòðàóñà ñêëàäàëàñü â ïîáóäîâ³ æàíð³â òàê çâàíî¿ ëåãêî¿ ìóçèêè íà âèñîêèé õóäîæí³é ð³âåíü. Îïîðà íà íàðîäí³ ï³ñåííî-òàíöþâàëüí³ ðèòìî³íòîíàö³¿ ³ ïðàêòèêó ïîáóòîâîãî ìóçèêóâàííÿ âèçíà÷èëà íàö³îíàëüíèé õàðàêòåð òâîðó. Ñó÷àñíèêè íàçèâàëè âàëüñè Øòðàóñà “ïàòð³îòè÷íèìè ï³ñíÿìè áåç ñë³â”. Ìåëî䳿 éîãî êðàùèõ âàëüñ³â “”Êàçêè ³äåíñüêîãî ë³ñó”, “Íà ÷óäîâîìó áëàêèòíîìó Äóíà¿” òà ³í.) ä³ñòàëè ðîçïîâñþäæåííÿ â Àâñò𳿠ÿê íàðîäí³.  îáëàñò³ òàíöþâàëüíî¿ ìóçèêè Øòðàóñ ðîçâèâ òðàäèö³¿ ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â – Ô.Øóáåðòà, É.Ëàêêåðà, Ê.Ì.Âåáåðà, ñâîãî áàòüêà. Âàëüñè Øòðàóñà – ðîìàíòè÷íî íàòõíåíí³ òàíöþâàëüí³ ïîåìè, ùî ïåðåäàþòü ð³çí³ â³äòèíêè äóøåâíèõ íàñòðî¿â. Âîíè íîñÿòü ð³çí³ ïðîãðàìí³ çàãîëîâêè ñåðåä íèõ ïðèñâÿ÷åí³ Ðîñ³¿ (“Ïðîùàíèå ñ Ïåòåðáóðãîì”), ðåâîëþö³¿ 1848 (“Ïåñíè ñâîáîäû”, “Ïåñíè áàððèêàä”, “Çâóêè åäèíñòâà”, 1848), òðàóðíèé âàëüñ, íàïèñàíèé íà ñìåðòü áàòüêà (“Âàëüñ-íåêðîëîã”, 1849). Øòðàóñ ðîçâèâ ôîðìó â³äåíñüêîãî âàëüñó, çáàãàòèâ âàëüñ ç³ ñòîðîíè ìåëîäèêè, ãàðìîí³¿, ³íñòðóìåíòàë³ñòêè. Øòðàóñ – àâòîð 16 îïåðåò, ÿê³ â³í ïî÷àâ ïèñàòè ç 1870-õ ðîê³â, çíàõîäÿ÷èñü ï³ä âåëèêèì âïëèâîì Æ.Îôôåíáàõà. Ïåðåòâîðþþ÷è íàö³îíàëüí³ òðàäèö³¿ êîìåä³éíèõ âèñòàâ, Øòðàóñ ñêëàâ ñïåö³àëüíèé ð³çíîâèä â³äåíñüêî¿ îïåðåòè. Îäíà ç âåðøèí òâîð÷îñò³ Øòðàóñà â öüîìó æàíð³ – îïåðåòà “Ëåòþ÷à ìèøà” (1874). Öåé òâ³ð ñïî÷àòêó áóëî õîëîäíî ñïðèéíÿòî â³äåíñüêîþ ïóáë³êîþ ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ ñåíñàö³éíîãî óñï³õó â ³íøèõ êðà¿íàõ áóëà îö³íåíà ó ³äí³.  1885 Øòðàóñ ñòâîðèâ îäíó ç ñàìèõ ïîïóëÿðíèõ â ªâðîï³ îïåðåò

Скачати безкоштовно цей реферат: "Австрійська музична культура ХІХ століття(реферат)"


Інші реферати в категорії: Культура, культурологія, етика, естетика