Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Альбрехт Дюрер / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Àëüáðåõò Äþðåð (1471-1528), í³ìåöüêèé æèâîïèñåöü, ìàëþâàëüíèê ³ ãðàâåð, îäèí ç íàéá³ëüøèõ ìàéñòð³â çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî ìèñòåöòâà. Äþðåð áóâ ïðîíèêëèâèì äîñë³äíèêîì ïðèðîäè é ãàðÿ÷èì ïðèõèëüíèêîì ³òàë³éñüêî¿ (ðåíåñàíñíî¿) òåî𳿠ìèñòåöòâà, îäíàê ó éîãî òâîð÷îñò³ âèÿâèëèñÿ áàãàòî ðèñ ñåðåäíüîâ³÷íîãî ì³ñòèöèçìó. Äþðåð ³ç çàõîïëåííÿì ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâîº æèòòÿ, ìîæëèâî, ñïîíóêóâàíèé ìàðíîñëàâñòâîì; â³í îïèñóâàâ ð³çí³ ¿¿ àñïåêòè â ñ³ìåéí³é õðîí³ö³, ó ùîäåííèêó, ïðèñâÿ÷åíîìó ïî¿çäö³ â ͳäåðëàíäè, ³ â äåê³ëüêîõ ëèñòàõ îñîáèñòîãî õàðàêòåðó. Àâòîïîðòðåòè Äþðåðà, ùå á³ëüø, í³æ éîãî âëàñí³ ñëîâà, âèÿâëÿþòü ïîñò³éíå ïðàãíåííÿ äî ñàìîï³çíàííÿ é ôîðìóâàííÿ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³. Ïåðøèé àâòîïîðòðåò õóäîæíèê ñòâîðèâ ó â³ö³ òðèíàäöÿòè ðîê³â. Íà öüîìó ìàëþíêó ñð³áíèì îë³âöåì â³í ç'ÿâëÿºòüñÿ òîíêèì ÷óòëèâèì þíàêîì. Ó òàêîìó æ êëþ÷³ Äþðåð çîáðàçèâ ñåáå íà äóæå êàìåðíîìó ïî õàðàêòåð³ "Àâòîïîðòðåò³ ³ç ãâîçäèêîþ" (1493, Ëóâð). Òóò éîìó äâàäöÿòü äâà ðîêè. Âèòîí÷åíèì ³ çâèâèñòèì êîíòóðàì éîãî ôðàíò³âñüêîãî îäÿãó âòîðÿòü õâèëÿñò³ ë³í³¿ äîâãèõ ñâ³òëèõ âîëîñü. Íà ìàäðèäñüêîìó "Àâòîïîðòðåò³" (1498, Ïðàäî) Äþðåð ç'ÿâëÿºòüñÿ ïðîöâ³òàþ÷îþ ëþäèíîþ. Éîãî ðóêè ñïî÷èâàþòü íà ïàðàïåò³, çà ñïèíîþ â³äêðèâàºòüñÿ âèä ç â³êíà. Òóò â³í óæå ïîêàçàíèé ç áîðîäîþ, îäÿãíåíèì ó ïëàòòÿ áàãàòîãî áþðãåðà. Ó öüîìó ïîðòðåò³ çíàéøîâ â³äáèòòÿ ðåíåñàíñíèé ï³äõ³ä äî òðàêòóâàííÿ îñîáèñòîñò³ õóäîæíèêà, ùî â³äòåïåð ïîâèíåí ðîçãëÿäàòèñÿ íå ÿê ñêðîìíèé ðåì³ñíèê, à ÿê îñîáèñò³ñòü, ùî âîëî䳺 âèñîêèì ³íòåëåêòóàëüíèì ³ ïðîôåñ³éíèì ñòàòóñîì.  1500 ðîö³ ö³ òåíäåíö³¿ äîñÿãàþòü êóëüì³íàö³¿ â "Àâòîïîðòðåò³ â îáðàç³ Õðèñòà" (Ìþíõåí, Ñòàðà ϳíàêîòåêà). Òóò ñàìîçàìèëóâàííÿ ìàéñòðà, ïîì³òíå â éîãî á³ëüøå ðàíí³õ àâòîïîðòðåòàõ, ïåðåì³íÿºòüñÿ òâåðåçîþ ïðÿìîòîþ. Ô³ãóðà ñòðîãî ôðîíòàëüíà, îêà ïðèêîâóþòü óâàãà, òîíè êàðíàöèè äîïîâíåí³ ð³çíîìàí³òíèìè â³äò³íêàìè êîðè÷íåâîãî, òëî òåìíèé. Ó öüîìó äîáóòêó Äþðåð, ìàáóòü, ïðàãíóâ ïåðåäàòè äóìêà, ùî õóäîæíèê, ïîä³áíî Áîãîâ³, º òâîðöåì. Äþðåð íàðîäèâñÿ 21 òðàâíÿ 1471 ó Íþðíáåðãå, ãîëîâíîìó öåíòð³ í³ìåöüêîãî ãóìàí³çìó. Éîãî õóäîæíº äàðóâàííÿ, ä³ëîâ³ ÿêîñò³ é ñâ³òîãëÿä ôîðìóâàëèñÿ ï³ä âïëèâîì òðüîõ ëþäåé, ùî ç³ãðàëè íàéá³ëüø âàæëèâó ðîëü ó éîãî æèòò³: áàòüêà, óãîðñüêîãî þâåë³ðà; õðåùåíîãî Êîáåðãåðà, ùî çàëèøèâ þâåë³ðíå ìèñòåöòâî é çàéíÿëîñÿ âèäàâíè÷ó ñïðàâó; ³ íàéáëèæ÷îãî äðóãà Äþðåðà, Âèëèáàëüäà Ïèðêõàéìåðà - âèäàòíîãî ãóìàí³ñòà, ùî ïîçíàéîìèâ ìîëîäîãî õóäîæíèêà ç íîâèìè ðåíåñàíñíèìè ³äåÿìè é äîáóòêàìè ³òàë³éñüêèõ ìàéñòð³â. Äþðåð îñâî¿â îñíîâè æèâîïèñó é êñèëîãðàô³¿ â ìàéñòåðí³ õóäîæíèêà Ìèõàýëÿ Âîëüãåìóòà. ϳñëÿ äåê³ëüêîõ ðîê³â íàâ÷àííÿ â³í â 1490 ðîö³ ïî¿õàâ ó Êîëüìàð, ùîá ïîçíàéîìèòèñÿ ç âåëèêèì ãðàâåðîì Ìàðò³íîì Øîíãàóýðîì, àëå íå çàñòàâ éîãî â æèâ³. 1492-1494 ðîêè â³í ïðîâ³â ó Áàçåë³, íàéá³ëüøîìó öåíòð³ âèðîáíèöòâà ³ëþñòðîâàíèõ êíèã. Òóò ìîëîäèé õóäîæíèê çàõîïèâñÿ êñèëîãðàô³ºþ é ãðàâþðîþ íà ì³ä³; îäíàê ³ç ÷èñëåííèõ ãðàâþð, ïðèïèñóâàíèõ öüîìó ïåð³îäó òâîð÷îñò³ Äþðåðà, éîãî äîáóòêîì ìîæå ââàæàòèñÿ ò³ëüêè ôðîíòèñïèñ äî âèäàííÿ ïîñëàíü ñâ. ²ºðîí³ìà 1492 ðîêó.  1494 ðîö³, ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ Ñòðàñáóðãà, Äþðåð ïîâåðíóâñÿ íà áàòüê³âùèíó, àëå íåçàáàðîì â³äïðàâèâñÿ ó Âåíåö³þ. Ïî äîðîç³ ìàéñòåð âèêîíàâ ê³ëüêà ÷óäîâèõ àêâàðåëüíèõ ïåéçàæ³â, ÿê³ º îäíèìè ç ïåðøèõ äîáóòê³â öüîãî æàíðó â çàõ³äíîºâðîïåéñüêîìó ìèñòåöòâ³. Ïîâåðíóâøèñü ó Íþðíáåðã â 1495 ðîö³, õóäîæíèê â³äêðèâ âëàñíó ìàéñòåðíþ é ñòàâ ðîáèòè ìàëþíêè, ïî ÿêèõ éîãî ó÷í³ âèãîòîâëÿëè êñèëîãðàô³¿. Äðóêóþ÷è çíà÷íó ê³ëüê³ñòü â³äáèòê³â, Äþðåð ç 1497 ðîêó ïî÷àâ ïðèá³ãàòè äî ïîñëóã àãåíò³â, ùî ïðîäàâàëà éîãî ãðàâþðè ïî âñ³é ªâðîï³. Òàêèì ÷èíîì, â³í ñòàâ íå ò³ëüêè õóäîæíèêîì, àëå é âèäàâöåì; éîãî ñëàâó óñòàëèëî âèäàííÿ â 1498 ðîö³ ñå𳿠ãðàâþð íà äåðåâ³ "Àïîêàë³ïñèñ". Ó ãðàâþð³ "×îòèðè âåðøíèêè Àïîêàë³ïñèñà" êîí³ ëåòÿòü íàä ò³ëàìè óïàëèõ ëþäåé. Åìîö³éíà

Скачати безкоштовно цей реферат: "Альбрехт Дюрер"


Інші реферати в категорії: Культура, культурологія, етика, естетика