Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Ïðèäí³ñòðîâñüêà ïðîáëåìà: âèòîêè, ñóòí³ñòü òà øëÿõè ¿¿ âèð³øåííÿ Êîðîòêà ³ñòîð³ÿ êîíôë³êòó ³ ñòàíîâëåííÿ Ïðèäí³ñòðîâñüêî¿ ìîëäàâñüêî¿ ðåñïóáë³êè (ÏÌÐ) Ç 1988 ðîêó â Ìîëäà⳿ ñòð³ìêî ðîñòóòü ïðîðóìóíñüê³ íàñòðî¿, ç'ÿâëÿþòüñÿ çàêëèêè äî îá'ºäíàííÿ ç Ðóìóí³ºþ. Íà XIII ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÌÐÑÐ ïðèéìàºòüñÿ Çàêîí “Ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ”, ÿêèì ââîäèòüñÿ ëàòèíñüêà ãðàô³êà ³ óòèñêàþòüñÿ öèâ³ëüí³ ïðàâà íåìîëäàâñüêîãî íàñåëåííÿ. Ïðîòåñòè ïðîòè ïîë³òèêè Êèøèíåâà íàéá³ëüø çíà÷í³ ñåðåä ãàãàóç³â íà ï³âäí³ Ìîëäà⳿ ³ â Ïðèäí³ñòðîâ'¿, äå äëÿ çàõèñòó ñâî¿õ ïðàâ ïî÷èíàþòü ôîðìóâàòèñÿ Ðàäè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â íà ï³äïðèºìñòâàõ, à ïîò³ì ïðîõîäèòü I ç'¿çä Îá'ºäíàíî¿ Ðàäè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â (ÎÐÒÊ). Ó ÷åðâí³ 1990 ðîêó â ñ. Ïàðêàíè â³äáóâñÿ I ç'¿çä íàðîäíèõ äåïóòàò³â Ïðèäí³ñòðîâ'ÿ âñ³õ ð³âí³â. Íà íüîìó ç'ÿâëÿºòüñÿ ³äåÿ ïðî ñòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè â Ïðèäí³ñòðîâ'¿. 5 ÷åðâíÿ 1990 ðîêó ìîëäàâñüêîþ âëàäîþ ç'¿çä áóâ îãîëîøåíèé íåçàêîííèì. Âæå íà öüîìó åòàï³ (òîáòî äî ðîçïàäó ÑÐÑÐ) îô³ö³éíà Ìîñêâà çàéìàëà â³ä÷óæåíó ïîçèö³þ. Öåíòðàëüí³ Ç̲ íàçâàâøè ìîëäàâàí "äåìîêðàòàìè", à ïðèäí³ñòðîâö³â "êîìóí³ñòàìè", òèì ñàìèì "çàêðèëè" ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿ â öüîìó ðåã³îí³. 2 âåðåñíÿ 1990 ðîêó íà II Íàäçâè÷àéíîìó ç'¿çä³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Ïðèäí³ñòðîâ'ÿ ïðèéìàºòüñÿ Äåêëàðàö³ÿ ïðî óòâîðåííÿ Ïðèäí³ñòðîâñüêî¿ Ìîëäàâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Öå ð³øåííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî ó ìîìåíò óòâîðåííÿ ÌÐÑÐ â 1940 ðîö³ íà òåðèòî𳿠˳âîáåðåæíîãî Ïîäí³ñòðîâ’ÿ ³ñíóâàëà Ìîëäàâñüêà Àâòîíîìíà Ðàäÿíñüêà Ñîö³àë³ñòè÷íà Ðåñïóáë³êà ó ñêëàä³ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, ñòâîðåíà 12 æîâòíÿ 1924 ðîêó. Ç îñåí³ 1990 ðîêó ïî÷èíàºòüñÿ îçáðîºíå ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ÏÌÐ ³ Ìîëäà⳺þ. 2 ëèñòîïàäó áóëà çðîáëåíà ñïðîáà ë³êâ³äàö³¿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè â Äóáîññàðè ñèëàìè ìîëäàâñüêîãî ÇÏÎÏà (çàã³í ïîë³ö³¿ îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ). Íà äóìêó Ïðèäí³ñòðîâñüêî¿ ñòîðîíè â îçáðîºíèõ àêö³ÿõ ó÷àñòü áðàëè ìîëäàâñüê³ íàö³îíàë³ñòè ç â³äîìà, à ÷àñòî ³ ï³ä êåð³âíèöòâîì, êèøèí³âñüêèõ ñèëîâèõ â³äîìñòâ. Ó ÏÌÐ ò³ëüêè âîñåíè 1991 ðîêó ç'ÿâëÿºòüñÿ Ðåñïóáë³êàíñüêà ãâàðä³ÿ ³ ñòâîðþºòüñÿ Êîì³òåò ç Îáîðîíè ³ áåçïåêè. À ùå ÷åðåç ð³ê, 8 âåðåñíÿ 1992 ðîêó óõâàëîþ Óðÿäó ÏÌÐ áóëà âèçíà÷åíà ñòðóêòóðà ³ òåðì³íè ôîðìóâàííÿ îçáðîºíèõ ñèë, 23 âåðåñíÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ â.î. ì³í³ñòðà îáîðîíè ïîëêîâíèê Ñ.Ã. Õà溺â. Îñíîâí³ ïî䳿 êîíôë³êòó äîâîäÿòüñÿ íà áåðåçåíü-ëèïåíü 1992 ðîêó, êîëè ïðîòèáîð÷³ ñòîðîíè âåëè àêòèâí³ áîéîⳠ䳿. Çîêðåìà, â ðàéîíàõ Áåíäåð ³ Äóáîññàð ðîçâåðòàþòüñÿ ïîâíîìàñøòàáí³ áî¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì àðòèëå𳿠³ òàíê³â.  õîä³ îçáðîºíî¿ ôàçè êîíôë³êòó â 1992 ðîö³ ç áîêó Ïðèäí³ñòðîâ'ÿ çàãèíóëî 284 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â (ç óðàõóâàííÿì ïîìåðëèõ â³ä ïîðàíåíü — 364) ³ á³ëüøå 600 ìèðíèõ æèòåë³â. Ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ Ïåðåãîâîðíèé ïðîöåñ ðåàëüíî ïî÷àâñÿ â êâ³òí³ 1994 ðîêó ³ çàáåçïå÷èâ ðîçðîáêó ³ ï³äïèñàííÿ á³ëüøå 40 äîêóìåíò³â ì³æ Ìîëäîâîþ ³ ÏÌÐ, çà àêòèâíèì ïîñåðåäíèöòâîì, Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, Óêðà¿íè ³ Îðãàí³çàö³¿ ïî áåçïåö³ ³ ñï³âïðàö³ â ªâðîï³ (ÎÁѪ). Åòàïè ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó. ² ìîëäàâñüêà ³ ïðèäí³ñòðîâñüêà ñòîðîíè ñõîäÿòüñÿ â îö³íö³ åòàï³â ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó. Ïåðøà ñóì³ñíà óãîäà ïðî ïðèïèíåííÿ â³éñüêîâî¿ ôàçè êîíôë³êòó áóëà ï³äïèñàíà â ëèïí³ 1992-ãî. Ç ò³º¿ ïîðè íà âèùîìó ð³âí³ ïðèéíÿòî á³ëüøå 50 ð³çíèõ äîêóìåíò³â. Íà ïåðøîìó åòàï³ ñòîðîíàì äîâåëîñÿ çàéìàòèñÿ ïèòàííÿìè áåçïåêè, âíàñë³äîê ÷îãî â 1995 ðîö³ áóâ ï³äïèñàíèé äîãîâ³ð ïðî íåçàñòîñóâàííÿ ñèëè. Ïîò³ì ñòîðîíè ïðèñòóïèëè äî ðîçðîáêè ïåðâèííèõ îñíîâ âðåãóëþâàííÿ. Ó ìåìîðàíäóì³ 1997 ðîêó ç'ÿâëÿþòüñÿ òàê³ âàæëèâ³ äëÿ ïðèäí³ñòðîâñüêî¿ ñòîðîíè ïîíÿòòÿ ÿê "çàãàëüíà äåðæàâà", "ì³æíàðîäíà ïðàâîñóá'ºêòí³ñòü", "ñèñòåìà ãàðàíò³é", "åêîíîì³÷íà ñàìîñò³éí³ñòü" ³ ³í. Ñüîãîäí³ ñòîðîíè ñõîäÿòüñÿ ó òîìó, ùî ïî÷èíàºòüñÿ ÿêèéñü íîâèé åòàï ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñó ïðè ÿêîìó ïðèäí³ñòðîâñüêà ñòîðîíà ââàæàº, ùî íà ïåðøèé ïëàí âèõîäèòü ïðîáëåìà ðîçóì³ííÿ ùî

Скачати безкоштовно цей реферат: "Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення"


Інші реферати в категорії: Історія Всесвітня