Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Абсолютна монархія у Франції / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

1. Àáñîëþòíà ìîíàðõ³ÿ ó Ôðàíö³¿ Ôðàíöóçüêå êîðîë³âñòâî, ùî âèíèêëî â IX ñòîë³òò³ ç ðîçïàäîì ôðàíêñüêî¿ äåðæàâè Êîðîë³íãîâ âíåñëî ³ñòîòíó çì³íó äî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îáëàñòåé, ùî âõîäèëè â ¿¿ ñêëàä. Ó ïåð³îä ç IX-XIII ñò. ïàíóþòü ôåîäàëüíà ðîçäðîáëåí³ñòü ³ â³äïîâ³äí³ ¿é âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè. Âîíè âèçíà÷èëè êëàñîâó ñòðóêòóðó ñóñï³ëüñòâà ³ àíòàãîí³ñòè÷í³ â³äíîñèíè ì³æ ôåîäàëàìè ³ çàëåæíèìè ñåëÿíàìè. Çåìëÿ, ÿê îñíîâíèé çàñ³á âèðîáíèöòâà, ñòàëà ìîíîïîëüíîþ âëàñí³ñòþ ïàíóþ÷îãî êëàñó. Ïî÷èíàþ÷è ç XVI ñòîë³òòÿ ôîðìóþòüñÿ íîâ³ ïðîãðåñèâí³ êàï³òàë³ñòè÷í³ â³äíîñèíè â ïðîìèñëîâîñò³ ³ ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Ç'ÿâëÿºòüñÿ ìàíóôàêòóðà â ñóäíîáóäóâàíí³, â ã³ðñüê³é ñïðàâ³, â ìåòàëóð㳿, â êíèãîäðóêóâàíí³. Óòâîðèëèñÿ êðóïí³ åêîíîì³÷í³ öåíòè â Ïàðèæ³, Ìàðñåë³, ˳îí³, Áîðäî. Ðîçâèòîê òîâàðíî-ãðîøîâèõ â³äíîñèí ïðèâ³â äî ôîðìóâàííÿ ºäèíîãî çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ðèíêó, à çàðîäæåííÿ êàï³òàë³ñòè÷íèõ â³äíîñèí âèêëèêàëî âàæëèâ³ çðóøåííÿ â ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³ ñóñï³ëüñòâà. Ðàçîì ç îñíîâíèì êëàñîì åêñïëóàòàòîð³â - ôåîäàë³â ç'ÿâèâñÿ íîâèé êëàñ åêñïëóàòàòîð³â - áóðæóàç³ÿ, îñíîâó ÿêîãî ñêëàäàëè êóïö³, ëèõâàð³, ìàíóôàêòóðèñòè. Ó öåé ïåð³îä çðîñòຠçîâí³øíÿ òîðã³âëÿ Ôðàíö³¿ ³ç ñòàðîäàâíüî-ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè. Àëå çðóøåííÿ ó á³ê êàï³òàë³çìó ïîâîë³ ì³íÿëè õàðàêòåð ôðàíöóçüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ôåîäàëüí³ âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè áóëè ÿê ³ ðàí³øå ïàíóþ÷èìè. Ó öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ ïåðåêëàä ÷àñòèíè ñåëÿíñüêî¿ ïîâèííîñò³ ó â³äïîâ³äí³ ãðîøîâ³ ïëàòåæ³. Áàãàòî áóðæóà êóïóþòü ïîñàäè â êîðîë³âñüêèõ ñóäàõ àáî àäì³í³ñòðàòèâíèõ îðãàíàõ, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ ïî ñïàäêó (åäèêò 1604 ð.). Äåÿê³ ïîñàäè äàâàëè ïðàâî íîñèòè äâîðÿíñüêèé òèòóë. Óðÿä Ôðàíö³¿ éøîâ íà öå, îñê³ëüêè ïîñò³éíî ïîòðåáóâàëî çàñîá³â. Êîðîëü ïåðåäຠçíà÷íó ÷àñòèíó ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü ïðèâ³ëåéîâàíèì ñòàíàì ó âèãëÿä³ ïëàòí³, ñóáñèä³é, ïåíñ³é. Êîðîë³âñüêèé ô³ñê ñòຠíàéâàæëèâ³øèì ³íñòðóìåíòîì åêñïëóàòàö³¿ ñåëÿíñòâà. ² äâîðÿíñòâî, áàæàþ÷è çá³ëüøèòè äîõîäè, ïîñò³éíî âèìàãຠâ³ä êîðîëÿ çá³ëüøåííÿ îïîäàòêóâàííÿ. Íà ïî÷àòîê XVI ñòîë³òòÿ Ôðàíö³þ ñòຠºäèíîþ äåðæàâîþ. Ôîðìîþ ö³º¿ äåðæàâè ñòຠàáñîëþòíà ìîíàðõ³ÿ. Àáñîëþòèçì õàðàêòåðíèé ïåðø çà âñå òèì, ùî âñÿ ïîâíîòà çàêîíîäàâ÷î¿, ñòàðàííî¿ ³ ñóäîâî¿ âëàäè êîíöåíòðóâàëàñÿ â ðóêàõ íàñë³äíîãî ãëàâè äåðæàâè - êîðîëÿ. Éîìó áóâ ï³äïîðÿäêîâàíèé âåñü öåíòðàë³çîâàíèé äåðæàâíèé ìåõàí³çì: àðì³ÿ, ïîë³ö³ÿ, àäì³í³ñòðàòèâíèé àïàðàò, ñóä. Âñ³ ôðàíöóçè, âêëþ÷àþ÷è ³ äâîðÿí, áóëè ï³ääàíèìè êîðîëÿ, çîáîâ'ÿçàí³ áåççàïåðå÷íî ïîêîðÿòèñÿ. Ïðè öüîìó àáñîëþòíà ìîíàðõ³ÿ ïîñë³äîâíî çàõèùàëà êëàñîâ³ ³íòåðåñè äâîðÿíñòâà. Ôåîäàëè òàê ñàìî ðîçóì³ëè, ùî â óìîâàõ çàãîñòðåííÿ êëàñîâî¿ áîðîòüáè ïðèäóøåííÿ ñåëÿíñòâà ìîæëèâå ëèøå çà äîïîìîãîþ æîðñòêîãî äåðæàâíîãî àáñîëþòèçìó. Ó ðîçêâ³ò àáñîëþòíî¿ ìîíàðõ³¿ â êðà¿í³ óòâåðäèëîñü ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íó ð³âíîâàãó äâîõ îñíîâíèõ åêñïëóàòàö³éíèõ êëàñ³â - ïðèâ³ëåéîâàíîãî ³ òàêîãî, ùî ìຠäåðæàâí³ ïîñòè äâîðÿíñòâà ³ íàáèðàþ÷î¿ ñèëè áóðæóà糿. Çíà÷óùó ðîëü â ñòàíîâëåíí³ ³ñíóþ÷îãî ëàäó ó Ôðàíö³¿ ç³ãðàâ ïåðøèé ì³í³ñòð Ëþäîâèêà XIII - гøåëüº. Ó ïåð³îä ç 1624- 1642 ðð. â³í, ðîáëÿ÷è âåëè÷åçíèé âïëèâ íà êîðîëÿ, ïðàêòè÷íî ïðàâèâ êðà¿íîþ. Ïðè öüîìó éîãî ïîë³òèêà çàõèùàëà ³íòåðåñè äâîðÿíñòâà, â ÷îìó гøåëüº áà÷èâ çì³öíåííÿ àáñîëþòèçìó. Ïðè Ëþäîâèêó XIV (äðóãà ïîëîâèíà XVII - ïî÷àòîê XVIII ñòîë³òòÿ) ôðàíöóçüêèé àáñîëþòèçì äîñÿãຠâèùîãî ñòóïåíÿ ñâîãî ðîçâèòêó. Ç XVI ñòîë³òòÿ ïî ïåðøó ïîëîâèíó XVII ñòîë³òòÿ àáñîëþòíà ìîíàðõ³ÿ áåçóìîâíî ãðàëà ïðîãðåñèâíó ðîëü â ðîçâèòêó Ôðàíöóçüêî¿ äåðæàâè, îñê³ëüêè ñòðèìóâàëà ðîçêîë êðà¿íè, ñïðèÿëà çðîñòàííþ êàï³òàë³ñòè÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ³ òîðã³âë³. Ó öåé ïåð³îä çàîõî÷óâàëîñÿ áóä³âíèöòâî íîâî¿ ìàíóôàêòóðè, âñòàíîâëþâàëèñÿ âèñîê³ ìèòí³ çáîðè íà òîâàðè, ùî ââîçèëèñÿ, ãðóíòóâàëèñÿ êîëîí³¿. Àëå ôîðìóâàííÿ àáñîëþòèçìó ïîñòóïîâî ïîçáàâëÿëî ôåîäàëüíó çíàòè êðà¿íè âïëèâó â êîðîë³âñüê³é ðàä³ ³ â ïðîâ³íö³ÿõ. Ó XVIII ñòîë³òò³ â ïðîìèñëîâîñò³ îñòàòî÷íî óòâåðäèâñÿ, à â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ïîñèëèâñÿ êàï³òàë³ñòè÷íèé óñòð³é. Àáñîëþòèñòñüêèé äëÿ Ôåîäàëà ëàä ïî÷àâ óòðóäíÿòè ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ïðîäóêòèâíèõ ñèë. Ó

Скачати безкоштовно цей реферат: "Абсолютна монархія у Франції"


Інші реферати в категорії: Історія Всесвітня