Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

1. Валютне регулювання та валютний контроль. 2. Організація та особливості функціонування депозитного ринку (контрольна) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з фінансів 1. Валютне регулювання та валютний контроль Режим здійснення валютних операцій на території України, принципи валютного кредитування, повноваження державних органів і функції банків (інших кредитно-фінансових установ) в регулюванні валютних операцій порядок здійснення валютного контролю регулює Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” (від 1993 р. із змінами та доповненнями). Структурна побудова Закону подана на рис.1. Концепція НБУ у сфері валютного регулювання визначена законом України “Про національний банк України”. Нацiональний банк дiє як уповноважена державна установа при застосуваннi законодавства України про валютне регулювання i валютний контроль. До компетенцiї Нацiонального банку у сферi валютного регулювання належать: 1) видання нормативних актiв щодо ведення валютних операцiй; 2) видача та вiдкликання лiцензiй, здiйснення контролю за дiяльнiстю банкiв та iнших установ, якi отримали лiцензiю Нацiонального банку на здiйснення операцiй з валютними цiнностями; 3) встановлення лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї для банкiв та iнших установ, що купують та продають iноземну валюту. Нацiональний банк визначає структуру валютного ринку України та органiзовує торгiвлю валютними цiнностями на ньому вiдповiдно до законодавства України про валютне регулювання. Нацiональний банк проводить дисконтну та девiзну валютну полiтику i застосовує в необхiдних випадках валютнi обмеження. Нацiональний банк здiйснює дисконтну валютну полiтику, змiнюючи облiкову ставку Нацiонального банку для регулювання руху капiталу та балансування платiжних зобов'язань, а також коригування курсу грошової одиницi України до iноземних валют. Нацiональний банк здiйснює девiзну валютну полiтику на пiдставi регулювання курсу грошової одиницi України до iноземних валют шляхом купiвлi та продажу iноземної валюти на фiнансових ринках. Для забезпечення внутрiшньої i зовнiшньої стабiльностi грошової одиницi України Нацiональний банк має золотовалютний резерв, що складається з таких активiв: - монетарне золото; - спецiальнi права запозичення; - резервна позицiя в МВФ; - iноземна валюта у виглядi банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном; - цiннi папери (крiм акцiй), що оплачуються в iноземнiй валютi; - будь-якi iншi міжнародні визнанi резервнi активи за умови забезпечення їх надiйностi та лiквiдностi. ( Стаття 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1919-III вiд 13.07.2000 ) Поповнення золотовалютних резервiв проводиться Нацiональним банком шляхом: 1) купiвлi монетарного золота та iноземної валюти; ( Пункт 1 статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 1919-III вiд 13.07.2000 ) 2) отримання доходiв вiд операцiй з iноземною валютою, банкiвськими металами та iншими міжнародними визнаними резервними активами; 3) залучення Нацiональним банком валютних коштiв вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй, центральних банкiв iноземних держав та iнших кредиторiв. Використання золотовалютного резерву здiйснюється Нацiональним банком на такi цiлi: 1) продаж валюти на фiнансових ринках для проведення грошово-кредитної полiтики, включаючи полiтику обмiнного курсу; 2) витрати по операцiях з iноземною валютою, монетарними металами, а також iншими мiжнародними визнаними резервними активами. Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитiв i гарантiй та iнших зобов'язань резидентам i нерезидентам України. Нацiональний банк є єдиним зберiгачем державного золотовалютного запасу, а також дорогоцiнних металiв, дорогоцiнних каменiв, iнших коштовностей, що належать державi. Система валютних обмежень і регламентацій віддзеркалює стан державної валютної політики. Остання зорієнтована на досягнення певних економічних цілей, пріоритетними серед яких можна вважати: • забезпечення рівноваги платіжного балансу; • стимулювання експорту; • стабілізацію валютного курсу; • забезпечення надійних джерел надходжень

Скачати безкоштовно цей реферат: "1. Валютне регулювання та валютний контроль. 2. Організація та особливості функціонування депозитного ринку (контрольна)"


Інші реферати в категорії: Фінанси, міжнародні, державні фінанси