Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Змінення властивостей мембран та ряду біохімічних показників еритроцитів при фето-плацентарній недостатності: Автореф. дис... канд. мед. наук / В.Ф. О / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÕÀÐÊIÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÓÍIÂÅÐÑÈÒÅÒ ÎÑÒÀØÊÎ ÂÀÑÈËÜ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ÓÄÊ 612.111.1-577:616.155.1-008.939.15-085: 618.36-008.64. ÇÌIÍÅÍÍß ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ ÌÅÌÁÐÀÍ ÒÀ ÐßÄÓ ÁIÎÕIÌI×ÍÈÕ ÏÎÊÀÇÍÈÊI ÅÐÈÒÐÎÖÈÒI ÏÐÈ ÔÅÒÎ-ÏËÀÖÅÍÒÀÐÍIÉ ÍÅÄÎÑÒÀÒÍÎÑÒI. 14.01.01 - àêóøåðñòâî i ãiíåêîëîãiÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàöi¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê Õàðêiâ – 1999 Äèñåðòàöiºþ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà â Õàðêiâñüêîìó äåðæàâíîìó ìåäè÷íîìó óíiâåðñèòåòi Ìiíiñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåðiâíèê: - äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, Äiéñíèé ÷ëåí Íàöiîíàëüíî¿ Àêàäåìi¿ íàóê Óêðà¿íè, Ãðèùåíêî Âàëåíòèí Iâàíîâè÷. Õàðêiâñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óíiâåðñèòåò, çàâiäóþ÷èé êàôåäðîþ àêóøåðñòâà i ãiíåêîëîãi¿ N 1. Iíñòèòóò ïðîáëåì êðiîáiîëîãi¿ i êðiîìåäèöèíè, ì. Õàðê³â, äèðåêòîð. Îôiöiéíi îïîíåíòè: - äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Áîãäàøê³í Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷. Õàðêiâñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óíiâåðñèòåò, çàâiäóþ÷èé êàôåäðîþ àêóøåðñòâà i ãiíåêîëîãi¿ N 2. - äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Íàçàðåíêî Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà. Õàðê³âñüêà àêàäåì³ÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, ïðîôåñîð êàôåäðè ïåðèíàòàëî㳿 ³ ã³íåêîëî㳿. Ïðîâiäíà óñòàíîâà: ²íñòèòóò ïåä³àòð³¿, àêóøåðñòâà ³ ã³íåêîëî㳿 ÀÌÍ Óêðà¿íè, â³ää³ëåííÿ ïàòîëî㳿 âàã³òíîñò³ òà ïîëîã³â, ì. Êè¿â. Çàõèñò âiäáóäåòüñÿ "28" æîâòíÿ 1999 ð. î 13 ãîäèíi íà çàñiäàííi ñïåöiàëiçîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä.64.600.01 ïðè Õàðêiâñüêîìó äåðæàâíîìó ìåäè÷íîìó óíiâåðñèòåòi çà àäðåñîþ: 310022, ì. Õàðêiâ, ïð. Ëåíiíà, 4 Ç äèñåðòàöiºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó áiáëiîòåöi Õàðêiâñüêîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó çà àäðåñîþ: 310022, ì. Õàðêiâ, ïð. Ëåíiíà, 4 Àâòîðåôåðàò ðîçiñëàíî 21 ñåðïíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåöiàëiçîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê, äîöåíò ______________ Î.Ï.Òàíüêî 1 ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüíiñòü ïðîáëåìè. Ôåòî-ïëàöåíòàðíà íåäîñòàòíiñòü (ÔÏÍ) º îäíiºþ ç öåíòðàëüíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîãî àêóøåðñòâà òà ïåðiíàòàëîãi¿. Âîíà ñïîñòåðiãàºòüñÿ ïðèáëèçíî ó êîæíî¿ òðåòüî¿ âàãiòíî¿ ãðóïè âèñîêîãî ðèçèêó, à ïåð³íàòàëüíà ñìåðòíiñòü ó öèõ âàãiòíèõ äîñÿãຠ60% [Ã.Ì.Ñàâºë'ºâà òà ñïiâàâò., 1991; Ë.Ã.Íàçàðåíêî, 1992; Â.².Ãðèùåíêî òà ñïiâàâò., 1993]. ×èñëåííi ôóíäàìåíòàëüíi äîñëiäæåííÿ ïî äiàãíîñòèöi i ëiêóâàííþ ÔÏÍ ïiäòâåðäæóþòü àêòóàëüíiñòü ïðîáëåìè [À.Ã.Êîëîì³éöåâà, Ë.Â.ijäåíêî, 1990; À.Í.Ñòðèæàêîâ òà ñïiâàâò., 1991; Ë.Ã.Íàçàðåíêî, 1992; Â.².Ãðèùåíêî òà ñïiâàâò., 1993; Ì.Ã.Áîãäàøê³í, Ñ.Â.Àíäð³ºâà, 1995; Î.Ï.˳ïêî, 1997; Berg et all, 1994; Robel et all, 1994]. ÔÏÍ íå ìîæíà îòîòîæíþâàòè ç òèìè ìîðôîëîãi÷íèìè çìiíàìè â ïëàöåíòi, ùî ñïîñòåðiãàþòüñÿ ïðè óñêëàäíåíîìó ïðîòiêàíí³ âàãiòíîñòi, íå âðàõîâóþ÷è êîìïåíñàòîðíî-ïðèñòîñîâíi ðåàêöi¿ â ñèñòåìi ìàòè-ïëàöåíòà-ïëiä, ÿê³ ïðèâîäÿòü äî çìií ìiêðîöèðêóëÿöi¿ [Ã.Ì.Ñàâºë'ºâà òà ñïiâàâò., 1991].  îñòàííi äåñÿòèði÷÷ÿ çóñèëëÿ äîñëiäíèêiâ îçíàìåíóâàëèñü çíà÷íèìè äîñÿãíåííÿìè ó âèâ÷åíí³ åòiîëîãi¿ òà ïàòîãåíåçó ÔÏÍ. Àëå äî öüîãî ÷àñó ñòðóêòóðíi çìiíè åðèòðîöèòiâ ïðè öié ïàòîëîãi¿ íiêèì íå äîñëiäæóâàëèñÿ. Îñîáëèâà ðîëü âiäâîäèòüñÿ ôiçiîëîãi÷íié äåôîðìóºìîñòi åðèòðîöèòiâ, çíèæåííÿ ÿêî¿ ïîâ'ÿçàíå ç ïåðåòâîðåííÿì íîðìàëüíèõ äèñêîöèòiâ â ïàòîëîãi÷íî äåôîðìîâàíi êëiòèíè, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîãiðøåííÿ ìiêðîöèðêóëÿöi¿ [Ã.Í.Êàðàáàíîâ, 1984]. Çãiäíî ç ñó÷àñíîþ êîíöåïöiºþ ïàòîãåíåçó, ÿêà âèõîäèòü ç ïîðóøåíü ìiêðîöèðêóëÿöi¿ i õðîíi÷íî¿ ãiïîêñi¿, â îñíîâi êëiíi÷íèõ ïðîÿâiâ ïiçíiõ ãåñòîçiâ ëåæàòü ïðîöåñè ìåìáðàííî¿ äåñòðóêöi¿, òiñíî ïîâ'ÿçàíi ç âïëèâîì âiëüíèõ ðàäèêàëiâ, óòâîðåííÿ ÿêèõ çàëåæèòü â³ä ïåðåêèñíîãî îêèñëåííÿ ë³ï³ä³â (ÏÎË). Ïðè âèâ÷åííi ìåõàíiçìiâ âïëèâó íà ÏÎË ïîêàçàíî, ùî ôëàâîíîiäè ðiçíîìàíiòíèõ ðîñëèí ÿâëÿþòüñÿ ïàñòêàìè ñóïåðîêñèäàíiîíiâ, à íåôëàâîíîiäíi àíòèîêñèäàíòè (ñòåðî¿äí³ ãîðìîíè, òiîëè, âiòàìiíè ª, À, Ñ, Ð òà ií.) - óëîâëþþòü ãiäðîêñèëüíi ðàäèêàëè. Êîìïëåêñíå çàñòîñóâàííÿ òèõ òà ³íøèõ àíòèîêñèäàíòiâ ñïðèÿº ÷èìàëîìó ïiäñèëåííþ àíòèîêñèäàíòíîãî åôåêòó. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, îäíèì ç íàïðÿìêiâ íàøèõ äîñëiäæåíü áóëî âèâ÷åííÿ âïëèâó àíòèîêñèäàíòiâ (âiòàìiíiâ ª i Ñ, òà ñiëiáîðó) íà ñòàí ìåìáðàí åðèòðîöèòiâ ìàòåði i ïëîäó ïðè òåðàïi¿ ÔÏÍ, ùî âèíèêຠíà ôîíi íåôðîïàòi¿ âàãiòíèõ. Âñå âèêëàäåíå âêàçóº íà íåîáõiäíiñòü ïîäàëüøîãî äîñëiäæåííÿ ñòðóêòóðíî-ôóíêöiîíàëüíîãî ñòàíó åðèòðîöèòiâ ïðè ÔÏÍ, äëÿ âèçíà÷åííÿ íîâèõ íàïðÿìê³â äiàãíîñòèêè,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Змінення властивостей мембран та ряду біохімічних показників еритроцитів при фето-плацентарній недостатності: Автореф. дис... канд. мед. наук / В.Ф. О"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати