Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу: Автореф. дис... канд. екон. наук / О.В. Голошубов, Київ. держ. торг.-екон. ун-т. — / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò Ãîëîøóáîâ Îëåã Âàëåð³àíîâè÷ ÓÄÊ 658. 84 : 339. 138 : 621 Çáóòîâà ä³ÿëüí³ñòü ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà â ñèñòåì³ ìàðêåòèíãó Ñïåö³àëüí³ñòü 08.06.02 - ϳäïðèºìíèöòâî, ìåíåäæìåíò òà ìàðêåòèíã Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê Êè¿â 1998 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà íà êàôåäð³ ïðîìèñëîâîãî ìàðêåòèíãó Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè "Êϲ" ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè Íàóêîâèé êåð³âíèê: ê.å.í.,äîöåíò Êîì'ÿêîâ Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷, Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè "Êϲ" ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè, äîöåíò êàôåäðè ïðîìèñëîâîãî ìàðêåòèíãó Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: ä.å.í., ïðîôåñîð Ìàðòèíåíêî Ìèêîëà Ìåôîä³éîâè÷, Êè¿âñüêèé åêîíîì³÷íèé ³íñòèòóò ìåíåäæìåíòó, ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè îñíîâ ìåíåäæìåíòó ê.å.í., äîöåíò Ëóö³é Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, Óêðà¿íñüêî-Ô³íñüêèé ³íñòèòóò ìåíåäæìåíòó ³ á³çíåñó, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìàðêåòèíãó Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà" ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè, êàôåäðà åêîíîì³êè åíåðãåòè÷íèõ ³ õ³ì³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ òà ìàðêåòèíãó, ì.Ëüâ³â Çàõèñò äèñåðòàö³¿ â³äáóäåòüñÿ 18 áåðåçíÿ 1999 ð. î 14-00 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 26.055.01 â Êè¿âñüêîìó äåðæàâíîìó òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ çà àäðåñîþ: 253156, ì. Êè¿â, âóë.ʳîòî, 19, àóä. 221. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ó á³áë³îòåö³ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî òîðãîâåëüíî- åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó çà àäðåñîþ: 253156, ì. Êè¿â, âóë.ʳîòî, 19. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé 19 ñ³÷íÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè, Êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò Í.².Ìîðîçîâà ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè. Ïåðåõ³ä Óêðà¿íè äî ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè âèñóíóâ âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ïðîáëåì, ïðàêòè÷íå âèð³øåííÿ ÿêèõ äóæå óñêëàäíåíî ³ç-çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äíèõ òåîðåòè÷íèõ ðîçðîáîê. Îäí³ºþ ç òàêèõ ïðîáëåì, ïðè÷îìó íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ íà ñó÷àñíîìó åòàï³, º ïðîáëåìà çáóòó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿. Øâèäêèé ðîçïàä êîëèøíüî¿ ñèñòåìè ãîñïîäàðþâàííÿ ³ íåàäåêâàòíå ôîðìóâàííÿ íîâî¿, îñîáëèâî â óìîâàõ êðèçè â åêîíîì³ö³, âêðàé çàãîñòðèëè ïðîáëåìó çáóòó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿.  ñâîþ ÷åðãó â³äñóòí³ñòü íàëàãîäæåíîãî çáóòó ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ íåãàòèâíî âïëèâຠíà ðîçâèòîê åêîíîì³êè â ö³ëîìó ³ íå äîçâîëÿº ïîäîëàòè êðèçó. Ïîðóøèëîñÿ áàãàòî íàëàãîäæåíèõ ãîñïîäàðñüêèõ çâ’ÿçê³â ì³æ ïàðòíåðàìè, à ïîøóê íîâèõ â óìîâàõ â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíîãî ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òÿæêîãî ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâ âêðàé óñêëàäíåíî. Êðèçà ïëàòåæ³â ïðèçâåëà äî ïîðóøåííÿ êðóãîîáîðîòó ô³íàíñîâèõ êîøò³â òà äî ñêîðî÷åííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà. Çá³ëüøèëàñü ëàíêîâ³ñòü òîâàðîðóõó, çðîñëè îáñÿãè íåðàö³îíàëüíèõ ïåðåâåçåíü, ñëàáî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåäîâ³ ìåòîäè ëîã³ñòèêè òà óïðàâë³ííÿ òîâàðîïîòîêàìè. Íå íàëàãîäæåíà íàëåæíèì ÷èíîì ðîáîòà ïî âèâ÷åííþ òîâàðíèõ ðèíê³â. Ñëóæáè ìàðêåòèíãó, ÿê³ ñòâîðåí³ íà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ, ùå íå º îïòèìàëüíèìè. Âîíè íå ìîæóòü ïðîâîäèòè òàêó ðîáîòó ³ç-çà íåï³äãîòîâëåíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ôàõ³âö³â, â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíîãî ³íôîðìàö³éíîãî, ìåòîäè÷íîãî, òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ö³ ñëóæáè íå çàéìàþòüñÿ âèçíà÷åííÿì àñîðòèìåíòíî¿ ïîë³òèêè, àíàë³çîì êàíàë³â çáóòó ïðè ¿õ âèáîð³, îö³íêîþ åôåêòèâíîñò³ óêëàäàºìèõ äîãîâîð³â (êîíòðàêò³â, óãîä), ðîçðîáêîþ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðåêëàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿì á³çíåñ-êîíöåïö³é ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ ïîêóïö³â ³ ³íøèìè äóæå âàæëèâèìè ïðîáëåìàìè çáóòó. Íå ðîçâèíóòà ìåðåæà êîíñàëòèíãîâèõ ô³ðì òà íàóêîâî-äîñë³äíèõ óñòàíîâ, ùî çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè ìàðêåòèíãó, ÿê³ á íà ïëàòí³é îñíîâ³ íàäàâàëè ï³äïðèºìñòâàì íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ àáî âèêîíóâàëè çà ¿õ çàìîâëåííÿì â³äïîâ³äí³ äîñë³äæåííÿ. Óñå öå ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî çáóòîâà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ áåçñèñòåìíî ³ íååôåêòèâíî. Ïåðåõ³ä Óêðà¿íè â³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-êîìàíäíî¿ åêîíîì³êè äî ðèíêîâî¿ ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ íîâî¿ ñèñòåìè çáóòó ïðîäóêö³¿ ³ íîâèõ ï³äõîä³â ùîäî óïðàâë³ííÿ ö³ºþ ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³. Âàæëèâî â³äçíà÷èòè ³ òå, ùî â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè îñîáëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ³ çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã íà ðèíêó â óìîâàõ øâèäêèõ çì³í êîí’þíêòóðè íàáóâຠìàðêåòèíãîâèé ï³äõ³ä ùîäî ð³øåííÿ ïðîáëåì óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì ³ çáóòîì ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã. Ö³é ïðîáëåì³ â êðà¿íàõ ç ðîçâèíóòîþ ðèíêîâîþ åêîíîì³êîþ âæå

Скачати безкоштовно цей реферат: "Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу: Автореф. дис... канд. екон. наук / О.В. Голошубов, Київ. держ. торг.-екон. ун-т. —"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати