Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Застосування нових пестицидів в інтегрованій системі захисту озимої пшениці від найбільш поширених збудників хвороб в умовах Правобережного Лісостепу / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÀÃÐÀÐÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ÑÀÕÍÅÍÊÎ ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÂÀÄÈÌÎÂÈ× ÓÄÊ 632.9.118.3/477.42/ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÍÎÂÈÕ ÏÅÑÒÈÖÈIJ  ²ÍÒÅÃÐÎÂÀÍ²É ÑÈÑÒÅ̲ ÇÀÕÈÑÒÓ ÎÇÈÌί ÏØÅÍÈÖ² Â²Ä ÍÀÉÁ²ËÜØ ÏÎØÈÐÅÍÈÕ ÇÁÓÄÍÈʲ ÕÂÎÐÎÁ  ÓÌÎÂÀÕ ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÍÎÃΠ˲ÑÎÑÒÅÏÓ ÒÀ ÏÎ˲ÑÑß ÓÊÐÀ¯ÍÈ 06.01.11 - ô³òîïàòîëîã³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê Êè¿â - 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà â ²íñòèòóò³ çàõèñòó ðîñëèí ÓÀÀÍ. Íàóêîâèé êåð³âíèê - àêàäåì³ê ÓÀÀÍ, äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð ÏÅÐÅÑÈÏÊ²Í Âîëîäèìèð Ôåäîðîâè÷, Íàö³îíàëüíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò, ïðîôåñîð êàôåäðè ô³òîïàòîëî㳿 Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: äîêòîð ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð ÏÎËÎÆÅÍÅÖÜ Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷, Äåðæàâíà àãðîåêîëîã³÷íà àêàäåì³ÿ, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñåëåêö³¿ ³ ô³òîìåäèöèíè êàíäèäàò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê ÊÎÂÀËÈØÈÍÀ Ãàííà Ìèêîëà¿âíà, Ìèðîí³âñüêèé ³íñòèòóò ïøåíèö³ ³ì.Â.Í.Ðåìåñ-ëà ÓÀÀÍ, çàâ³äóþ÷à â³ää³ëîì çàõèñòó ðîñëèí Ïðîâ³äíà óñòàíîâà - ²íñòèòóò çåìëåðîáñòâà ÓÀÀÍ, ñìò. ×àáàíè Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “ 18 ” ÷åðâíÿ 1999 ð. î 10 ãîä. íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 26.004.02 â Íàö³îíàëüíîìó àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³ çà àäðåñîþ: 252041, ì.Êè¿â-41, âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè, 15, íàâ÷àëüíèé êîðïóñ ¹ 3, àóäèòîð³ÿ 65. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ Íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó çà àäðåñîþ: 252041, ì.Êè¿â-41, âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè, 11, íàâ÷àëüíèé êîðïóñ 10. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé “ 17 ” òðàâíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ìåíäæóë Â.².10 ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè.  Óêðà¿í³ îçèìà ïøåíèöÿ º îñíîâíîþ ïðîäîâîëü÷îþ êóëüòóðîþ, ÿêà â ñòðóêòóð³ çåðíîâèõ çàéìຠáëèçüêî 50% ïëîù ³ çàáåçïå÷óº ïîíàä ïîëîâèíè âàëîâîãî çáîðó çåðíà. Âèðîáíèöòâî çåðíà îçèìî¿ ïøåíèö³ ñòàíîâèòü ó ñòåïîâ³é çîí³ - 50, ë³ñîñòåïîâ³é - 35 òà ïîë³ñüê³é - 15 â³äñîòê³â. Ïîòåíö³àëüí³ ìîæëèâîñò³ ö³º¿ êóëüòóðè äóæå âèñîê³ - 50 ³ á³ëüøå öåíòíåð³â çåðíà ç ãåêòàðà (Ë.À.Æèâîòêîâ, 1989). Îäíî÷àñíî âèêîðèñòîâóþ÷è âèñîêîïðîäóêòèâí³ ñîðòè òà ³íòåíñèâíó òåõíîëîã³þ ¿õ âèðîùóâàííÿ, ãîñïîäàðñòâà ùîð³÷íî âòðà÷àþòü ïîíàä 30% âðîæàþ â³ä óðàæåííÿ îçèìî¿ ïøåíèö³ õâîðîáàìè, ïîøêîäæåííÿ øê³äíèêàìè, à òàêîæ ³ç-çà çàáóð’ÿíåíîñò³ (Â.Ô.Ïåðåñèïê³í, 1979; 1987; 1991; Â.Ï.Âàñèëüºâ, Ì.Ï.˳ñîâèé, ².Â.Âåñåëîâñüêèé, 1993; Ë.².Áóáëèê, Ã.².Âàñå÷êî, Â.Ï.Âàñèëüºâ òà ³í., 1999).  ³íòåãðîâàí³é ñèñòåì³ çàõèñòó îçèìî¿ ïøåíèö³ îäíèì ç âàæëèâèõ åëåìåíò³â º çàñòîñóâàííÿ íîâèõ õ³ì³÷íèõ ïðåïàðàò³â: ôóíã³öèä³â, ³íñåêòèöèä³â, ãåðá³öèä³â. Òîìó ïîøóê, âèâ÷åííÿ òà çàñòîñóâàííÿ â ³íòåãðîâàí³é ñèñòåì³ çàõèñòó íîâèõ âèñîêîåôåêòèâíèõ ïðåïàðàò³â º àêòóàëüíèì ³ ìຠïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ äëÿ çá³ëüøåííÿ âèðîáíèöòâà çåðíà îçèìî¿ ïøåíèö³. Çâÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, ïëàíàìè, òåìàìè. Äèñåðòàö³éíà ðîáîòà º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ òåìàòè÷íî¿ ïðîãðàìè äîñë³äæåíü â³ää³ëó çàõèñòó çåðíîâèõ êóëüòóð ²íñòèòóòó çàõèñòó ðîñëèí ÓÀÀÍ “Çàõèñò çåðíîâèõ êóëüòóð” íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîãðàìè “Ïðîäîâîëüñòâî-95”, íîìåð äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 01.08.0.046818. Ìåòà ³ çàäà÷³ äîñë³äæåíü. Ìåòîþ äèñåðòàö³éíî¿ ðîáîòè º âäîñêîíàëåííÿ ³íòåãðîâàíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ïîñ³â³â îçèìî¿ ïøåíèö³ â³ä íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ õâîðîá, à òàêîæ ô³òîôàã³â ³ áóð’ÿí³â ç âèêîðèñòàííÿì íîâèõ ïðåïàðàò³â â óìîâàõ Ïðàâîáåðåæíîãî ˳ñîñòåïó òà Ïîë³ññÿ Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ï³äâèùåííÿ âðîæàþ òà ÿêîñò³ çåðíà îçèìî¿ ïøåíèö³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ïåðåäáà÷àëîñü: - âèâ÷èòè åôåêòèâí³ñòü òà òåõíîëîã³þ çàñòîñóâàííÿ ïðîòðóéíèê³â íàñ³ííÿ ìàêñèì, 2,5 ò.ê.ñ.; äèâ³äåíä, 3% ò.ê.ñ.; ïðîìåò, 40% ìê.ñ., à òàêîæ ôóíã³öèäó ò³ëò-ïðåì³óì, 37,5% ç.ï.; ñóì³ø³ ôóíã³öèä³â (ò³ëò + àëüòî); ãåðá³öèäó ñàò³ñ, 18% ç.ï.; - âèçíà÷èòè âïëèâ ïåðåðàõîâàíèõ ïðåïàðàò³â íà ð³ñò ³ ðîçâèòîê ðîñëèí, á³îõ³ì³÷í³ ïðîöåñè â ðîñëèíàõ, óðîæàé òà ÿê³ñòü çåðíà îçèìî¿ ïøåíèö³; - äàòè åêîëîã³÷íó òà åêîíîì³÷íó îö³íêó îïòèìàëüíèõ íîðì âèòðàòè ïðåïàðàò³â. Íàóêîâà íîâèçíà îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â. Âïåðøå â óìîâàõ Ïðàâîáåðåæíîãî ˳ñîñòåïó òà Ïîë³ññÿ Óêðà¿íè âèâ÷åíî ä³þ ïðåïàðàò³â-ïðîòðóéíèê³â - ìàêñèì, äèâ³äåíä; ³íñåêòèöèäó ïðîìåò, ôóíã³öèäó ò³ëò-ïðåì³óì, ñóì³ø³ ôóíã³öèä³â òà ãåðá³öèäó ñàò³ñ íà

Скачати безкоштовно цей реферат: "Застосування нових пестицидів в інтегрованій системі захисту озимої пшениці від найбільш поширених збудників хвороб в умовах Правобережного Лісостепу"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати