Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Застосування фізико-хімічної детоксикації в комплексному лікуванні гнійних ускладнень цукрового діабету: Автореф. дис... канд. мед. наук / С.Є. Китайс / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

2 ÌIÍIÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÅÐÍÎϲËÜÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ³ì. ².ß. ÃÎÐÁÀ×ÅÂÑÜÊÎÃÎ Êèòàéñüêèé Ñåðã³é ªâãåíîâè÷ ÓÄÊ 616.379-008.64-002.3-08:615.849.19 çàñòîñóâàííÿ ô³çèêî-õ³ì³÷íî¿ äåòîêñèêàö³¿ â êîìïëåêñíîìó ë³êóâàíí³ ãí³éíèõ óñêëàäíåíü öóêðîâîãî ä³àáåòó 14.01.03 – õ³ðóðã³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê Òåðíîï³ëü - 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà ó Îäåñüêîìó äåðæàâíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ÌÎÇ Óêðà¿íè Íàóêîâèé êåð³âíèê: äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Òîðá³íñüêèé Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, Îäåñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, ïðîôåñîð êàôåäðè çàãàëüíî¿ õ³ðóð㳿. Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: Äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ëÿï³ñ Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷, Òåðíîï³ëüñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ³ì. ².ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè çàãàëüíî¿ õ³ðóð㳿; Äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê Ãåðè÷ ²ãîð Äèîí³ç³éîâè÷, Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, äîöåíò êàôåäðè çàãàëüíî¿ õ³ðóð㳿. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Êè¿âñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ì. Ï.Ë. Øóïèêà ÌÎÇ Óêðà¿íè, êàôåäðà õ³ðóð㳿 ³ îï³êîâî¿ õâîðîáè. Çàõèñò âiäáóäåòüñÿ “20” òðàâíÿ 1999 ðîêó î 12 ãîäèíi íà çàñiäàííi ñïåöiàëiçîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ê58.601.01 ó Òåðíîï³ëüñüê³é äåðæàâí³é ìåäè÷í³é àêàäå쳿 ³ì. ².ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî (282001, ì. Òåðíîï³ëü, ìàéäàí Âîë³, 1). Ç äèñåðòàöiºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó áiáëiîòåöi Òåðíîï³ëüñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 ³ì. ².ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî (282001, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Ðóñüêà, 12). Àâòîðåôåðàò ðîçicëàíèé “20” êâ³òíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð ʳò Î.Ì. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè. Ïîñò³éíå çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà öóêðîâèé ä³àáåò (ÖÄ) ïðèçâîäèòü äî çíà÷íîãî çá³ëüøåííÿ óñêëàäíåíü, ùî âèíèêàþòü ó äàíîãî êîíòèíãåíòó õâîðèõ. Ñåðåä íèõ ìàéæå íå ïåðøå ì³ñöå çàéìàþòü ãí³éíî-çàïàëüí³ çàõâîðþâàííÿ ì’ÿêèõ òêàíèí (Ì.È. Áàëàáîëêèí 1994; Í.Â. Òðóñîâà è ñîàâò., 1996; Ò.Þ. Äåìèäîâà, À.Ñ. Àìåòîâ, 1996; McCarty D., Zimmet P., 1994). Öóêðîâèé ä³àáåò – çàãàëüíå çàõâîðþâàííÿ, ïðè ÿêîìó íà ôîí³ ïàòîëîã³÷íèõ çì³í â óñ³õ ëàíêàõ ãîìåîñòàçó çàêîíîì³ðíî ðîçâèâàþòüñÿ ãí³éíî-çàïàëüí³ ïðîöåñè (ÃÇÏ), ÿê³ ïîãëèáëþþòü ö³ ðîçëàäè. Ö³ëèé ðÿä êë³í³öèñò³â àêöåíòóþòü óâàãó íà óðàæåííÿõ ì³êðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà âíàñë³äîê ðîçâèòêó àíã³îïàò³é, ìåòàáîë³÷íî¿ ³ìóíîäåïðåñ³¿, ³íòåíñèô³êàö³¿ ïðîöåñ³â â³ëüíîðàäèêàëüíîãî îêèñëåííÿ ë³ï³ä³â, ãîðìîíàëüíîãî äèñáàëàíñó, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó õâîðèõ íà ÖÄ (Ð.Ì. Õàèòîâ è ñîàâò., 1992; Ï.È. Øèøêî è ñîàâò., 1993; Î.Ì.Áåëåöêàÿ, 1995; Ñ.Ì. Ãåíèê, Ì.Ì. Ãðóøåöüêèé, 1996). Ñóêóïí³ñòü öèõ ïîðóøåíü â³ä³ãðຠîñíîâíó ðîëü ó ðîçâèòêó ãí³éíî-çàïàëüíèõ óñêëàäíåíü ÖÄ. Âèíèêàþ÷à ïðè ÃÇÏ åíäîãåííà ³íòîêñèêàö³ÿ ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó “õèáíîãî êîëà” (Å.Â. Êóëåøîâ, 1990; Å.À. Êîðûìàñîâ è ñîàâò., 1991). Îäíàê äî ñüîãîäí³ íå âèâ÷åíî íàñê³ëüêè ñòóï³íü ïîðóøåíü ó ñèñòåìàõ ãîìåîñòàçó ïîâ’ÿçàíà ç âàæê³ñòþ åíäîòîêñèêîçó (ÅÒ ). ˳êóâàííÿ õâîðèõ ç âçàºìîîáòÿæåíîþ ïàòîëî㳺þ, ÿêèìè º ÖÄ ³ ÃÇÏ, ÿâëÿº ñîáîþ âàæêó çàäà÷ó, ÿêó íå çàâæäè ìîæíà âèð³øèòè. Öå ïîâ’ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè ïåðåá³ãó ãí³éíî¿ ³íôåêö³¿ ó õâîðèõ íà ÖÄ, ñõèëüí³ñòþ äî ãåíåðàë³çàö³¿ ç íàñòóïíèì ìåòàáîë³÷íèì “çðèâîì” ãîìåîñòàçó, âåëèêèì ñòóïåíåì ³íâàë³äèçàö³¿, âèñîêîþ ëåòàëüí³ñòþ, çíà÷íèìè åêîíîì³÷íèìè çáèòêàìè (Ò.Á. Äóáîøèíà, Â.Â. Àãàïîâ, 1991; Ì.Î. Ëÿï³ñ ³ ñï³âàâò., 1993, Ã.À. Èçìàéëîâ è ñîàâò., 1998; Songer T., 1992). Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ðîçðîáêà ³ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ ö³º¿ ïàòîëî㳿 º äóæå àêòóàëüíèìè.  îñòàíí³é ÷àñ â êîìïëåêñíå ë³êóâàííÿ ÃÇÏ ó õâîðèõ íà ÖÄ âêëþ÷àþòüñÿ íåìåäèêàìåíòîçí³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ: âíóòð³øíüîñóäèííå ëàçåðíå îïðîì³íþâàííÿ êðîâ³ (ÂËÎÊ) ³ íåïðÿìà åëåêòðîõ³ì³÷íà äåòîêñèêàö³ÿ îðãàí³çìó (ÅÄÎ) (À.À. Áåëîïîëüñêèé è ñîàâò., 1996; È.Â. Ëþëüêî è ñîàâò., 1996; Þ.Ñ.Âèííèê è ñîàâò., 1996; À.Ã. Ñêèäàí è ñîàâò., 1996). Ïðîòå äî ñüîãîäí³ íå âèð³øåíî ïèòàííÿ ïðî åôåêòèâí³ñòü öèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ ó õâîðèõ ç ð³çíèìè ñòóïåíÿìè ïîðóøåíü ñèñòåì ãîìåîñòàçó. Ç’ÿñóâàííÿ öüîãî

Скачати безкоштовно цей реферат: "Застосування фізико-хімічної детоксикації в комплексному лікуванні гнійних ускладнень цукрового діабету: Автореф. дис... канд. мед. наук / С.Є. Китайс"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати