Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Застосування фізичних факторів у комплексному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки: Автореф. дис... канд. мед. наук / О.М. Братчук, Укр. / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

2 Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî - äîñë³äíèé ³íñòèòóò ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà êóðîðòîëî㳿 ÌÎÇ Óêðà¿íè ÁÐÀÒ×ÓÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× ÓÄÊ 616.342.-002.44.-036.65.-085.83 ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÔÀÊÒÎÐ²Â Ó ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍͲ ÂÈÐÀÇÊÎÂί ÕÂÎÐÎÁÈ ÄÂÀÍÀÄÖßÒÈÏÀËί ÊÈØÊÈ 14.01.33 - êóðîðòîëîã³ÿ òà ô³ç³îòåðàï³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê Îäåñà – 1998 Äèñåðòàö³ÿ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà â Õàðê³âñüêîìó ³íñòèòóò³ óäîñêîíàëåííÿ ë³êàð³â ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè Íàóêîâèé êåð³âíèê – äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, äîöåíò Ðîçä³ëüñüêà Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, Õàðê³âñüêèé ³íñòèòóò óäîñêîíàëåííÿ ë³êàð³â ÌÎÇ Óêðà¿íè, ïðîôåñîð êàôåäðè ô³ç³îòåðàﳿ òà êóðîðòîëî㳿 Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ìàâðîä³é Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷, Îäåñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, ïðîôåñîð êàôåäðè òåðàﳿ òà ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè; äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Äðàãîìèðåöüêà Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Óêðà¿íñüêèé ÍIJ ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà êóðîðòîëî㳿, ãîëîâíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ãðóïè â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ õâîðèõ ãàñòðîåíòåðîëîã³÷íîãî ïðîô³ëþ Ïðîâ³äíà óñòàíîâà – Êðèìñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ñ.È.Ãåîð㳺âñüêîãî, êàôåäðà ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, ô³ç³îòåðàﳿ ³ êóðîðòîëî㳿 ôàêóëüòåòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ï³äãîòîâêè ë³êàð³â Çàõèñò äèñåðòàö³¿ â³äáóäåòüñÿ “ 19 " ëþòîãî 1999 ð. î 10 -00 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 41.608.01 Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà êóðîðòîëî㳿 ÌÎÇ Óêðà¿íè, çà àäðåñîþ: 270014, ì. Îäåñà, Ëåðìîíòîâñüêèé ïðîâ., 6. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà êóðîðòîëî㳿 (ì. Îäåñà, Ëåðìîíòîâñüêèé ïðîâ., 6). Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé “ 17 ” ñ³÷íÿ 1999 ð Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè, êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Äìèòð³ºâà Ã.Î Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè.  îñòàíí³é ÷àñ óäîñêîíàëåííÿ ë³êóâàííÿ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè ÿâëÿºòüñÿ àêòóàëüíîþ òà ñîö³àëüíî çíà÷èìîþ ïðîáëåìîþ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè òà á³ëüøîñò³ ðîçâèíóòèõ êðà¿í. Öå îáóìîâëåíî çðîñòàííÿì ðîçïîâñþäæåíîñò³, çàõâîðþâàíîñò³ òà çá³ëüøåííÿì ÷àñòîòè óñêëàäíåíü âèðàçêîâî¿ õâîðîáè ñåðåä ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ (².².Äåãòÿðüîâà, Ì.Â.Õàð÷åíêî, 1995; Ï.ß.Ãðèãîð'ºâ, ß.Ï.ßêîâåíêî, 1996). Íîâ³ êîíöåïö³¿ â ðîçóì³íí³ åò³îëî㳿, ïàòîãåíåçó çàõâîðþâàííÿ çì³íèëè ìåòîäè÷í³ ï³äõîäè äî éîãî ë³êóâàííÿ. (Ë.Ñ.Ö³ììåðìàí, 1992; Å.Å.Çâàðòàó, ª.Ñ.Ðèññ, 1992). Àëå, íåçâàæàþ÷è íà ñó÷àñí³ âèñîêîåôåêòèâí³ ôàðìàêîëîã³÷í³ ïðîòèâèðàçêîâ³ ïðåïàðàòè, ë³êóâàííÿ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè ÿâëÿº ñîáîþ ñêëàäíó ³ íå äî ê³íöÿ ðîçâ'ÿçàíó çàäà÷ó.  çâ’ÿçêó ç öèì, îñîáëèâå çíà÷åííÿ â êîìïëåêñíîìó åòàïíîìó ë³êóâàíí³ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè â³ä³ãðàþòü íåìåäèêàìåíòîçí³ ô³çè÷í³ ôàêòîðè, ÿê³ ìàþòü âëàñòèâ³ñòü âïëèâàòè íà îñíîâí³ ïàòîãåíåòè÷í³ ëàíöþãè çàõâîðþâàííÿ, îïòèì³çóâàòè ìåäèêàìåíòîçíó òåðàï³þ, çá³ëüøóâàòè òðèâàë³ñòü ðåì³ñ³¿ (ª.Á.Âèãîäíåð, 1977; Ë.Î. Ñåðåáð³íà, 1989; À.Ô.Ëåùèíñüêèé, Â.Ñ.Óëàùèê, 1989; ².Ç.Ñàìîñþê, Â.Ì. Ìàâðîä³é, 1998). Ïðîãðåñ â óÿâëåííÿõ ïðî ìåõàí³çìè óëüöåðîãåíåçó òà ñòðàòå㳿 ìåäèêàìåíòîçíî¿ òåðàﳿ â³äîáðàæàºòüñÿ ³ íà ñó÷àñí³é ô³ç³îòåðàò³¿ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè. Öå ñòîñóºòüñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, çàñòîñóâàííÿ ïðèðîäíèõ êóðîðòíèõ ôàêòîð³â – ì³íåðàëüíèõ âîä òà òåïëîíîñ³¿â (Ë.Î. Ñåðåáð³íà, 1989 – 1994, íîâèõ çàñîá³â àïàðàòíî¿ ô³ç³îòåðàﳿ (ÊÂ×-òåðàï³ÿ, ëàçåðîòåðàï³ÿ, ã³ïåðáàðè÷íà îêñèãåíàö³ÿ òà ³í.). Íàðÿäó ç öèì, ñó÷àñíèé ñòàí çäîðîâ`ÿ íàñåëåííÿ êðà¿íè îáóìîâëþº çàëåæí³ñòü âèáîðó ô³çè÷íîãî ôàêòîðà ïðè ë³êóâàíí³ áóäü ÿêîãî çàõâîðþâàííÿ ç óðàõóâàííÿì éîãî îíêîãåííîñò³, ñòàíó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ òà òèðåî¿äíî¿ ñèñòåìè (Î.Ì.Ðîçä³ëüñüêà, 1995-1997). Âñå öå ³ âèçíà÷ຠíåîáõ³äí³ñòü ïåðåîö³íêè ðîë³ ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â ó êîìïëåêñíîìó ë³êóâàíí³ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè, óòî÷íåííÿ ïîêàçàíü òà ïðîòèïîêàçàíü â³äíîñíî çàñòîñóâàííÿ îêðåìèõ ìåòîä³â òà âçàãàë³ ô³ç³îòåðàﳿ ó ñôåð³ íîâèõ äàíèõ ïðî ìåõàí³çìè àäàïòèâíîãî, ãîðìîíî- òà ³ìóíîìîäóëþþ÷îãî ¿õ åôåêò³â, âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðó âçàºìîâïëèâó ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â òà ñó÷àñíèõ ïðîòèâèðàçêîâèõ ïðåïàðàò³â (Â.Ñ.Óëàùèê, 1994). Çâ’ÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, ïëàíàìè, òåìàìè. Äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ àâòîðîì íà áàç³ Õåðñîíñüêî¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³. ÿâèëèñü îñíîâîþ äèñåðòàö³éíî¿ ðîáîòè, âèêîíàíî¿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ìåòîäèêîþ òà ïðîãðàìîþ äîñë³äæåíü, çàòâåðäæåíèõ Â÷åíîþ Ðàäîþ Õàðê³âñüêîãî ³íñòèòóòó óäîñêîíàëåííÿ ë³êàð³â. Âîíè âõîäÿòü äî

Скачати безкоштовно цей реферат: "Застосування фізичних факторів у комплексному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки: Автореф. дис... канд. мед. наук / О.М. Братчук, Укр."


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати