Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Захворюваність на лейкемії та лімфоми на забруднених і незабруднених радіонуклідами територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис... / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

2 ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑ˲ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÃÅÌÀÒÎËÎò¯ ÒÀ ÏÅÐÅËÈÂÀÍÍß ÊÐβ ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ËÓÊÀÂÅÖÜÊÈÉ Ëåñü Ìèðîíîâè÷ ÓÄÊ 615.155.3:614.73+615.155.392:614.876 ÇÀÕÂÎÐÞÂÀͲÑÒÜ ÍÀ ËÅÉÊÅ̲¯ ÒÀ ˲ÌÔÎÌÈ ÍÀ ÇÀÁÐÓÄÍÅÍÈÕ ² ÍÅÇÀÁÐÓÄÍÅÍÈÕ ÐÀIJÎÍÓÊ˲ÄÀÌÈ ÒÅÐÈÒÎвßÕ ÂÍÀÑ˲ÄÎÊ ÀÂÀв¯ ÍÀ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊ²É ÀÅÑ 14.01.31 — Ãåìàòîëîã³ÿ òà òðàíñôóç³îëîã³ÿ À â ò î ð å ô å ð à ò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê Êè¿â — 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà ó Ëüâ³âñüêîìó ô³ë³àë³ Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ãåìàòîëî㳿 òà ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ ÌÎÇ Óêðà¿íè. Íàóêîâ³ êåð³âíèêè — äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð ÂÈÃÎÂÑÜÊÀ ßðîñëàâà ²ëë³âíà, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ãåìàòîëî㳿 Ëüâ³âñüêîãî ô³ë³àëó Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ãåìàòîëî㳿 òà ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ — äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê ÏÐÈÑßÆÍÞÊ Àíàòîë³é ªâòèõ³éîâè÷, êåð³âíèê ëàáîðàòî𳿠åï³äåì³îëî㳿 ðàä³àö³éíèõ ñòîõàñòè÷íèõ íàñë³äê³â ²íñòèòóòó åï³äåì³îëî㳿 òà ïðîô³ëàêòèêè ïðîìåíåâèõ óøêîäæåíü Íàóêîâîãî öåíòðó ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè ÀÌÍ Óêðà¿íè Îô³ö³éí³ îïîíåíòè — äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð ϲÍ×ÓÊ Ëþäìèëà Áîðèñ³âíà, ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê öåíòðó åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì àòîìíî¿ åíåðãåòèêè ²íñòèòóòó ÿäåðíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè — êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ Çîÿ Ïàâë³âíà, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó íàóêîâèõ îñíîâ îðãàí³çàö³¿ ïðîòèðàêîâî¿ áîðîòüáè Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó îíêîëî㳿 òà ðàä³îëî㳿 ÌÎÇ Óêðà¿íè Ïðîâ³äíà óñòàíîâà — ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëî㳿, îíêîëî㳿 òà ðàä³îá³îëî㳿 ³ì. Ð.ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè, â³ää³ë ³ìóíîöèòîõ³ì³¿, ì. Êè¿â Çàõèñò äèñåðòàö³¿ â³äáóäåòüñÿ "24" áåðåçíÿ 1999 ð. î 14 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 26.612.01 â Êè¿âñüêîìó ÍIJ ãåìàòîëî㳿 òà ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ (254060, ì.Êè¿â, âóë. Ì. Áåðë³íñüêîãî, 12). Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ Êè¿âñüêîãî ÍIJ ãåìàòîëî㳿 òà ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé "27" ñ³÷íÿ 1999 ð. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ðîáîòè Àêòóàëüí³ñòü òåìè. гñò çàõâîðþâàíîñò³ íà çëîÿê³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ êðîâîòâîðíî¿ òà ë³ìôàòè÷íî¿ ñèñòåìè çà îñòàíí³ ðîêè ï³äòâåðäæåíèé äîñë³äíèêàìè áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó (Ãóñëèöåð Ë.Í., 1988; Call T.G. et al.,1994; Dockerty J.D. et al., 1996; McMichael A.J., Giles G.G., 1996; Nordstrom Marie, 1996). Çàö³êàâëåí³ñòü ö³ºþ ïðîáëåìîþ íå º âèïàäêîâîþ, çâàæàþ÷è, â ïåðøó ÷åðãó, íà îñîáëèâå ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ãåìîáëàñòîçàìè. Äîñë³äæåííÿ åï³äåì³îëî㳿 ëåéêåì³é òà ë³ìôîì íà ïîïóëÿö³éíîìó ð³âí³ º ñâîºð³äíèì ³íäèêàòîðîì ñóñï³ëüíîãî çäîðîâ'ÿ, âïëèâó íà íüîãî ð³çíîìàí³òíèõ ÷èííèê³â. Íå ìåíø âàæëèâèì º òàêîæ ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, òîáòî åêîëîã³÷í³ íåãàðàçäè, ÿê³ íå ìîæóòü íå âïëèâàòè íà îðãàí³çì ëþäèíè ³ íà ïîïóëÿö³þ â ö³ëîìó. Íå ìîãëà íå ïðèâåðíóòè óâàãó â÷åíèõ êàòàñòðîôà, ùî ñòàëàñÿ íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿ â 1986 ð. ³ ïðèâåëà äî ðàä³àö³éíîãî çàáðóäíåííÿ çíà÷íèõ òåðèòîð³é. Âåëèêà ïîïóëÿö³ÿ íåñïîä³âàíî ïîòðàïèëà ï³ä âïëèâ íåãàòèâíèõ ôàêòîð³â àâà𳿠(³çîòîïè òðèâàëî¿ ä³¿, ùî ñïðè÷èíèëè òðèâàëå çîâí³øíº òà âíóòð³øíº îïðîì³íåííÿ, ñòðåñ), êð³ì òèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ä³ÿëè íà íàñåëåííÿ ³ äî àâà𳿠(õ³ì³÷í³, ô³çè÷í³, òîùî). Ëîã³÷íî ïðèïóñòèòè, ùî êîìïëåêñíà ä³ÿ öèõ ôàêòîð³â ìîæå âïëèíóòè íà êàíöåðîãåíåç, çîêðåìà íà ëåéêîãåíåç. Ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà ãåìîáëàñòîçè íà ðåïðåçåíòàòèâíèõ òåðåíàõ Óêðà¿íè ó гâíåíñüê³é òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñòÿõ º äîñòàòíüî àðãóìåíòîâàíèì: ö³ îáëàñò³ â³äð³çíÿþòüñÿ ð³çíèì ðàä³îíóêë³äíèì çàáðóäíåííÿì. ßê â³äîìî, âíàñë³äîê êàòàñòðîôè íà ×ÀªÑ, ø³ñòü ï³âí³÷íèõ ðàéîí³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ çàáðóäíåí³ ðàä³îíóêë³äàìè. Íà öèõ òåðåíàõ ïåðåâàæàþòü ï³ùàí³ òà òîðôÿí³ ãðóíòè, ùî ñïðèÿº àêòèâí³é ì³ãðàö³¿ ðàä³îíóêë³ä³â ïî õàð÷îâèõ ëàíöþæêàõ â îðãàí³çì ëþäèíè òà òâàðèí, çóìîâëþþ÷è äîäàòêîâî âíóòð³øíº îïðîì³íåííÿ. Íåçâàæàþ÷è íà íåçíà÷íó çîâí³øíþ ä³þ ðàä³îíóêë³ä³â ó çàáðóäíåíèõ ðàéîíàõ гâíåíùèíè, íà ïåðøèé ïëàí âèñòóïຠâïëèâ âíóòð³øíüîãî îïðîì³íåííÿ, ä³ÿ ÿêîãî íà îðãàí³çì ëþäèíè ó ìàñøòàá³ ïîïóëÿö³¿, ïðàêòè÷íî, íå äîñë³äæóâàëàñü. Íàñåëåííÿ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïðîæèâຠíà íåçàáðóäíåíèõ ðàä³îíóêë³äàìè çåìëÿõ

Скачати безкоштовно цей реферат: "Захворюваність на лейкемії та лімфоми на забруднених і незабруднених радіонуклідами територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: Автореф. дис..."


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати