Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України): Автореф. дис... канд. іст. наук / В.Б. Кузьменко, Одес. де / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ³ì. ².². ÌÅ×ÍÈÊÎÂÀ ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ Âîëîäèìèð Áîðèñîâè÷ ÓÄÊ 93/99 “1890-1900” (477.7) ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÐÓÕ Â 90-Õ ÐÎÊÀÕ Õ²Õ ñò. (ÍÀ ÌÀÒÅвÀËÀÕ Ï²ÂÄÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ) 07.00.01 – ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê ÎÄÅÑÀ – 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà íà êàôåäð³ ô³ëîñîô³¿, ³ñòî𳿠³ ïîë³òîëî㳿 Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó. Íàóêîâèé êåð³âíèê: äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Öâ³ëþê Ñåìåí Àíòîíîâè÷, êàôåäðà ô³ëîñîô³¿, ³ñòî𳿠³ ïîë³òîëî㳿 Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ñàðáåé ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, çàâ. â³ää³ëîì ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Õ²Õ – ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ²íñòèòóòó ³ñòî𳿠Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Êóëü÷èöüêèé Ñòàí³ñëàâ Âëàäèñëàâîâè÷, çàñò. äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ³ñòî𳿠Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò Ñàìîéëîâ Ôåä³ð Îëåêñàíäðîâè÷, çàâ. êàôåäðè íîâî¿ ³ íîâ³òíüî¿ ³ñòî𳿠çàðóá³æíèõ êðà¿í Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Äîíåöüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, êàôåäðà ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “15” ÷åðâíÿ 1999 ð. î 14 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ê 41.051.08 â Îäåñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà çà àäðåñîþ: 270057, ì. Îäåñà, âóë. Ùåïê³íà, 12, àóä.9. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü â Íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ².². Ìå÷íèêîâà çà àäðåñîþ: 270100, ì. Îäåñà, âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 24. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé “14”òðàâíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè, êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò ËÎÇÎÂÑÜÊÈÉ À.Ê. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè. Ïðîãîëîøåííÿ äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè çàïî÷àòêóâàëî íîâèé åòàï ¿¿ ³ñòîðè÷íîãî ïîñòóïó. Ðîçáóäîâà íåçàëåæíî¿ äåðæàâè ïîòðåáóº çàëó÷åííÿ ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó ìèíóëèõ ïîêîë³íü òà âèìàãຠâñåá³÷íîãî âèâ÷åííÿ ìèíóâøèíè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, îñîáëèâî òèõ ñòîð³íîê éîãî ³ñòîð³¿, êîòð³ ïðîòÿãîì äîâãèõ ðîê³â íåâèïðàâäàíî çàìîâ÷óâàëèñü àáî äîñë³äæåííÿ ÿêèõ çíàõîäèëîñü ï³ä âïëèâîì ïîë³òè÷íî¿ êîí’þíêòóðè. Äî òàêèõ ïðîáëåì íàëåæèòü ³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíîãî ðóõó.  óìîâàõ òðèâàëî¿ â³äñóòíîñò³ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâíèõ ³íñòèòóò³â, ïåðåðâíîñò³ äåðæàâíèöüêèõ òðàäèö³é òà ³íêîðïîðàö³¿ íàö³îíàëüíèõ öåðêîâíî-ðåë³ã³éíèõ ñòðóêòóð Ðîñ³éñüêîþ äåðæàâîþ öåé ðóõ çàëèøàâñÿ îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ çàñîá³â ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ëèøå ñòâîðåííÿ ³ â³äòâîðåííÿ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çàëó÷åííÿ äî íàäáàíü êóëüòóðè òà ³ñòî𳿠øèðîêèõ ê³ë óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ, çîêðåìà ïðîñâ³òíèöüêèìè çàñîáàìè, ìîãëî ñôîðìóâàòè ñò³éêå ïî÷óòòÿ íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³ òà â³ä÷óòòÿ íàëåæíîñò³ äî íàðîäó, ÿêèé ìຠñëàâíó ³ñòîð³þ, à ðàçîì ç òèì ³ â³ðó â éîãî âåëèêå ìàéáóòíº. Îòæå, êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíèé ðóõ áóâ ³ º òèì ôóíäàìåíòîì, íà ÿêîìó áàçóºòüñÿ óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà ³äåÿ, ùî çíàéøëà âò³ëåííÿ â íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³é áîðîòüá³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïðîòÿãîì ÕÕ ñò. Îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóâຠâèâ÷åííÿ äîñâ³äó êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíîãî ðóõó â îêðåìèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, çîêðåìà ϳâäíÿ Óêðà¿íè, â ÿêèõ åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³, ãåîãðàô³÷í³, åòí³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³ òà ³ñòîðè÷í³ ÷èííèêè íàêëàäàëè ñâ³é â³äáèòîê íà ³íòåíñèâí³ñòü, ñïåöèô³êó, ìåòîäè, îð³ºíòèðè òà ñïðÿìîâàí³ñòü óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíîãî ïðîöåñó. Çâ’ÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, ïëàíàìè, òåìàìè. Îáðàíèé íàïðÿìîê äîñë³äæåííÿ ïîâ’ÿçàíèé ç òåìîþ äîñë³äæåíü êàôåäðè ô³ëîñîô³¿, ³ñòî𳿠³ ïîë³òîëî㳿 Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó: “Ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê ñåëà â óìîâàõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí”, â ðàìêàõ ÿêî¿ ³ñòîðè÷íà ñåêö³ÿ êàôåäðè äîñë³äæóº ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ Ï³âäåííîãî ðåã³îíó. Ìåòà ³ çàäà÷³ äîñë³äæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è àêòóàëüí³ñòü äàíî¿ ïðîáëåìè, íàóêîâå ³ ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ òà çâàæàþ÷è íà íåäîñòàòí³é ð³âåíü ¿¿ ðîçðîáëåíîñò³ ç ïîçèö³é íîâèõ âèìîã ³ çàâäàíü, äèñåðòàíò ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ ìåòó: âèçíà÷èòè ñóòü óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíîãî ðóõó òà éîãî ì³ñöå â ñèñòåì³ ñóñï³ëüíèõ ðóõ³â, ïðîàíàë³çóâàòè òåíäåíö³¿ òà íàïðÿìêè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíîãî ðóõó

Скачати безкоштовно цей реферат: "Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України): Автореф. дис... канд. іст. наук / В.Б. Кузьменко, Одес. де"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати