Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Українські емігрантські політичні партії в I Чехословацькій республіці: Автореф. дис... канд. іст. наук / К.В. Іващенко, Донец. держ. ун-т. — Донецьк, / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÄÎÍÅÖÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ²âàùåíêî Êàòåðèíà Âàëåð³¿âíà ÓÄÊ 949.72 06/08 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ Å̲ÃÐÀÍÒÑÜʲ ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ ÏÀÐÒ²¯  ² ×ÅÕÎÑËÎÂÀÖÜÊ²É ÐÅÑÏÓÁ˲ֲ (1918-1938 ðð.) 07.00.02- Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê Äîíåöüê- 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà ó Äîíåöüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ Íàóêîâèé êåð³âíèê - äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò Êðàï³â³í Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ïðîôåñîð êàôåäðè ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí òà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó Îô³ö³éí³ îïîíåíòè - äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Áóøèí Ìèêîëà ²âàíîâè÷, Ðåêòîð ²íñòèòóòó ñîö³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ, åêîíîì³êè òà ïðàâà (ì.×åðêàñè) - êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò Ðîìàíöîâ Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ äîöåíò êàôåäðè ³ñòîðè÷íèõ äèñöèïë³í Ìàð³óïîëüñüêîãî ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó Ïðîâ³äíà îðãàí³çàö³ÿ - Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “15” æîâòíÿ 1999 ð. î 15 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ê 11.051.02 ó Äîíåöüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ çà àäðåñîþ: 340055, ì.Äîíåöüê, âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 24, êîðïóñ 2, àóä.32). Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (340055, ì. Äîíåöüê, âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 24). Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíî “11” âåðåñíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Çàäí³ïðîâñüêèé Î.². ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè äîñë³äæåííÿ. Ðîçáóäîâà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, ùî ¿¿ áóëî îô³ö³éíî çàïî÷àòêîâàíî ïðîãîëîøåííÿì Àêòó ïðî íåçàëåæí³ñòü 24 ñåðïíÿ 1991 ð., çíàìåíóº ñîáîþ âò³ëåííÿ â³êîâîãî ïðàãíåííÿ íàðîäó äî ïðàâà âèçíà÷àòè âëàñíó äîëþ. Ïîë³òè÷í³ ðåà볿 ñüîãîäåííÿ äîâîäÿòü, ùî ÷èìàëî àñïåêò³â íà øëÿõó ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ìåòè ïîòðåáóþòü ñóòòºâîãî òåîðåòè÷íîãî ïåðåîñìèñëåííÿ ³ ³ñòîòíîãî ïðàêòè÷íîãî äîðîáëåííÿ ç óðàõóâàííÿì ÷èìàëîãî ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ó òîìó ÷èñë³ ó ò³º¿ ¿¿ ÷àñòèíè, ùî ÷åðåç åêîíîì³÷í³ ÷è ïîë³òè÷í³ ïðè÷èíè îïèíèëàñÿ çà ìåæàìè êðà¿íè. Áåðó÷è äî óâàãè íåâ³äêëàäíó íåîáõ³äí³ñòü îïðàöþâàííÿ ö³ë³ñíî¿ êîíöåïö³¿ äåðæàâîòâîðåííÿ, ãëèáèííå âèâ÷åííÿ ÿê ïîçèòèâíîãî, òàê ³ íåãàòèâíîãî äîñâ³äó ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ ñï³ëüíîñòåé çà êîðäîíîì ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ñòàíîâëåííÿ Óêðà¿íè ÿê ìîäåðíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ êðà¿íè. Çðîñòàþ÷èé ³íòåðåñ äî ð³çíèõ àñïåêò³â æèòòÿ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ç áîêó âñ³õ, õòî ö³êàâèòüñÿ ³ñòîðè÷íîþ íàóêîþ, çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü çàïîâíåííÿ é äîñ³ ³ñíóþ÷èõ ïðîãàëèí â ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³éíà ãðîìàäà ó ì³æâîºíí³é ×åõîñëîâà÷÷èí³ äîáè ² Ðåñïóáë³êè íàëåæàëà äî âàãîìî¿ ÷àñòèíè ñâ³òîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè. Ïîðàçêà íàö³îíàëüíèõ çìàãàíü íà Óêðà¿í³ ó 1917-1920 ðð. ñïðè÷èíèëà âè¿çä çà êîðäîí òèñÿ÷ íàéàêòèâí³øèõ ¿õ ó÷àñíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ êåð³âíèê³â äåê³ëüêîõ óêðà¿íñüêèõ óðÿä³â (ãåòüìàíñüêîãî, Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, Äèðåêòî𳿠ÓÍÐ, Çàõ³äíîóêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè) òà çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ñêëàäó ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. Ïåðøå ì³ñöå ñåðåä êðà¿í ðîçñåëåííÿ åì³ãðàíò³â ç Óêðà¿íè ó ì³æâîºííèé ïåð³îä ïîñ³äàëà ×åõîñëîâà÷÷èíà. Çà êîðäîíîì åêçèëüí³ óðÿäè òà ïåðåôîðìîâàí³, ç óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ ÷ëåí³â, ïîë³òè÷í³ óãðóïóâàííÿ ðîçâåðíóëè àêòèâíó ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ââàæàëàñü íåîáõ³äíèì ôàêòîðîì ìàéáóòíüîãî ïîâåðíåííÿ â îíîâëåíó Óêðà¿íó. Çãîäîì, çàíóðåííÿ äî ðåàëüíèõ îáñòàâèí, ùî ñêëàëèñÿ íà áàòüê³âùèí³, çìóñèëè åì³ãðàíòñüê³ êîëà ïåðåîñìèñëèòè ïîòî÷í³ çàñàäè ñâ ä³ÿëüíîñò³ òà çâåðíóòè á³ëüøó óâàãó íà çàñîáè ³íòåãðóâàííÿ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó ñåðåäîâèù³ êðà¿íè-ðåöèﳺíòà. Öå ìàëî ðåçóëüòàòîì çàïðîâàäæåííÿ íà òåðèòî𳿠×åõîñëîâà÷÷èíè ïðè ó÷àñò³ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ðóõ³â äåñÿòê³â êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ, ñïîðòèâíèõ, ãðîìàäñüêèõ çàêëàä³â, ùî äîçâîëèëè áàãàòüîì óêðà¿íöÿì íå ò³ëüêè àäàïòóâàòèñü äî íîâèõ óìîâ æèòòÿ, àëå ³ çáåðåãòè ñâîþ ãðîìàäñüêó òà íàö³îíàëüíó ñâ³äîì³ñòü. Ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ áàãàòîïàðò³éíî¿ ñèñòåìè òà ïëþðàë³çìó â Óêðà¿í³ âèìàãຠìóäðîñò³ ³ äîñâ³äó â³ä ¿¿ àêòîð³â, ³ öåé äîñâ³ä ìîæå áóòè íàäáàíèé, ó òîìó ÷èñë³, ÷åðåç àíàë³ç ³ñòîðè÷íî¿ ïðàêòèêè òèõ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ùî ä³ÿëè â ñêëàäíèõ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ óìîâàõ

Скачати безкоштовно цей реферат: "Українські емігрантські політичні партії в I Чехословацькій республіці: Автореф. дис... канд. іст. наук / К.В. Іващенко, Донец. держ. ун-т. — Донецьк,"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати