Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Україна і болгарське національне відродження: Автореф. дис... канд. іст. наук / В.Л. Станкевич, Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1998. — 18 с. — укp. / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÄÎÍÅÖÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ Ñòàíêåâè÷ ³êòîð³ÿ Ëåîí³ä³âíà ÓÄÊ – 941/949 ÓÊÐÀ¯ÍÀ ² ÁÎËÃÀÐÑÜÊÅ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍŠ²ÄÐÎÄÆÅÍÍß 07.00.02 – Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê Äîíåöüê – 1998 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà ó Äîíåöüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³. Íàóêîâèé êåð³âíèê – äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð êàôåäðè íîâî¿ òà íîâ³òíüî¿ ³ñòî𳿠Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó Êðàï³â³í Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: - äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Äîáðîâ Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, ïðîôåñîð êàôåäðè ³ñòî𳿠Óêðà¿íè Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó - êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò Äîêàøåíêî Ãàëèíà Ïåòð³âíà, äîöåíò êàôåäðè â³ò÷èçíÿíî¿ òà çàðóá³æíî¿ ³ñòî𳿠Ãîðë³âñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³íîçåìíèõ ìîâ. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà – Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, êàôåäðà ³ñòî𳿠ãóìàí³òàðíèõ ôàêóëüòåò³â Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “12” ëþòîãî 1999 ð. î 13 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ê 11.051.02 ïî ïðèñóäæåííþ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê â Äîíåöüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ çà àäðåñîþ: 340055, ì.Äîíåöüê, 55, âóë.Óí³âåðñèòåòñüêà, 24, ²² êîðï., àóä.38. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ó íàóêîâ³é á³áë³îòåö³ Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó (340055, ì.Äîíåöüê, 55, âóë.Óí³âåðñèòåòñüêà, 24). Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíî " 11" ñ³÷íÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Î.².Çàäí³ïðîâñüêèé 19 ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè äîñë³äæåííÿ. Á³ëüø³ñòü íàðîä³â, äåðæàâ, ³ñíóþ÷èõ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, îòðèìàëè ñâîþ íàö³îíàëüíó íåçàëåæí³ñòü â ÕÕ ñòîë³òò³. Òîìó, ïðîáëåìè íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ, íàö³îíàëüíî¿ íåçàëåæíîñò³, íàö³îíàëüíî¿ ñàìîáóòíîñò³ àêòóàëüí³ â ñüîãîäåíí³. Óêðà¿íñüêèé íàðîä ñòàâ íåçàëåæíèì íà ïî÷àòêó îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. Ïåðåä íàøèì íàðîäîì ïîñòàëî çàâäàííÿ: çàâåðøèòè â³äðîäæåííÿ ñâ äåðæàâíîñò³ ³ ðåôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí òà ââ³éòè â ÕÕ² ñòîë³òòÿ ð³âíîïðàâíèì ÷ëåíîì ñâ³òîâî¿ ñï³âäðóæíîñò³ äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâ. Ò³ëüêè ñ³ì ðîê³â Óêðà¿íà º íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ. Âîíà ïðîéøëà äîâãèé, ñêëàäíèé, çâèâèñòèé òà âàæêèé øëÿõ íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì, ö³êàâèì òà ïîâ÷àëüíèì óÿâëÿºòüñÿ îá’ºêòèâíèé íàóêîâèé àíàë³ç ïðîõîäæåííÿ Óêðà¿íîþ ñòàä³é òà åòàï³â íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ, âèÿâëåííÿ âíóòð³øí³õ òåíäåíö³é òà çîâí³øí³õ âçàºìîä³é ïðîöåñ³â íàö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ïîð³âíÿííÿ ¿õ ç ïîä³áíèìè. Àäæå âèòîêè ³ êîð³ííÿ áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ ïðîáëåì, ùî òàê âàæêî ³ áîëÿ÷å âèð³øóþòüñÿ, ïîëÿãàþòü â ìèíóëîìó. Íåçíàííÿ ìèíóëîãî íåìèíó÷å âåäå äî íåïîðîçóì³ííÿ ñó÷àñíîñò³. Á³ëüøå òîãî, íåçíàííÿ ìèíóëîãî íå ò³ëüêè øêîäèòü ï³çíàííþ ä³éñíîñò³, à é ñòàâèòü ï³ä çàãðîçó âñÿêó ñïðîáó åôåêòèâíî ä³ÿòè â ñüîãîäåíí³. Ñàìå çàðàç, çà äóìêîþ àâòîðà, äëÿ óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â îñîáëèâî ãîñòðî ïîñòàþòü ïèòàííÿ ïðî ³ñòîðè÷íå ï³çíàííÿ, ïðî ìîæëèâîñò³ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè àäåêâàòíî îïèñóâàòè ³ñòîðè÷í³ ïðîöåñè ³ àíàë³çóâàòè ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³, äîïîìàãàòè ñîö³îëîãàì, ïîë³òîëîãàì, ïîë³òèêàì, ñóñï³ëüñòâó âçàãàë³ ïðîãíîçóâàòè ïåðñïåêòèâè òà êîðåãóâàòè íàïðÿìîê ³ òåìïè öüîãî ðîçâèòêó. ³äñóòí³ñòü ãëèáîêîãî òà îá’ºêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî òà ñâ³òîâîãî äîñâ³äó íàö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó óíåìîæëèâëþº åôåêòèâíå âíåñåííÿ â êîðåêòèâ ó òåïåïåð³øí³ñòü. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî îñÿãíåííÿ ñóòí³ñò³, çàêîíîì³ðíîñòåé, çàãàëüíèõ ðèñ òà îñîáëèâîñòåé ïðîöåñ³â íàö³îíàëüíèõ â³äðîäæåíü ³ íàö³îíàëüíèõ ðóõ³â âçàãàë³ îá’ºêòèâíî àêòóàë³çóº ñàìå ðîçâèòîê ïîð³âíÿëüíèõ äîñë³äæåíü. Òèì á³ëüøå, ùî â ìåæàõ ðàäÿíñüêî-ìàðêñèñòñüêî¿ ñóñï³ëüñòâîçíàâ÷î¿ ïàðàäèãìè ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïðîöåñ³â íàö³îíàëüíèõ â³äðîäæåíü áóâ îäíèì ³ç íàéñëàáê³øèõ ì³ñöü. Äîñèòü î÷åâèäíîþ º îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ñàìå óêðà¿íñüêîãî ³ áîëãàðñüêîãî íàö³îíàëüíèõ â³äðîäæåíü. Àäæå ì³æ íàðîäàìè Óêðà¿íè ³ Áîëãà𳿠³ñíóâàëè òà ³ñíóþòü ð³çíîìàí³òí³ òà ð³çíîïëàíîâ³ âçàºìîçâ’ÿçêè.  ³ñòîðè÷íèõ äîëÿõ íàøèõ íàðîä³â áàãàòî ñï³ëüíîãî. Ò³ âåëè÷åçí³ ñóñï³ëüí³ çðóøåííÿ, ùî â³äáóâàþòüñÿ â Óêðà¿í³, Áîëãàð³¿, ªâðîï³ ³ ñâ³ò³ ó ïîñòêîìóí³ñòè÷í³ ÷àñè ïîòðåáóþòü îñìèñëåííÿ òà ïåðåîñìèñëåííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ³ òàêîæ àêòóàë³çóþòü òåìó äîñë³äæåííÿ. Òîìó àâòîð ââàæàº, ùî ñïðîáà ïî-íîâîìó, ç

Скачати безкоштовно цей реферат: "Україна і болгарське національне відродження: Автореф. дис... канд. іст. наук / В.Л. Станкевич, Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1998. — 18 с. — укp."


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати