Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Особливості реакції серцево-судинної системи при дозованому психоемоційному стресорному навантаженні у здорових і хворих на ІХС похилого віку і шляхи / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß Àíòîíþê-Ùåãëîâà ²âàííà Àíàòî볿âíà ÓÄÊ 616.132-008.64-08-053.9:612.178.4:612.67 ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÅÀÊÖ²¯ ÑÅÐÖÅÂÎ-ÑÓÄÈÍÍί ÑÈÑÒÅÌÈ ÏÐÈ ÄÎÇÎÂÀÍÎÌÓ ÏÑÈÕÎÅÌÎÖ²ÉÍÎÌÓ ÑÒÐÅÑÎÐÍÎÌÓ ÍÀÂÀÍÒÀÆÅÍͲ Ó ÇÄÎÐÎÂÈÕ ² ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ²ÕÑ ÏÎÕÈËÎÃΠ²ÊÓ ² ØËßÕÈ ¯¯ ÊÎÐÅÊÖ²¯ 14.01.02 – Âíóòð³øí³ õâîðîáè ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²¯ ÍÀ ÇÄÎÁÓÒÒß ÍÀÓÊÎÂÎÃÎ ÑÒÓÏÅÍß ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÍÀÓÊ ²ÂÀÍÎ-ÔÐÀÍʲÂÑÜÊ, 1998 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà â ²íñòèòóò³ ãåðîíòîëî㳿 Àêàäå쳿 Ìåäè÷íèõ Íàóê Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåð³âíèê: Àêàäåì³ê ÀÌÍ Óêðà¿íè, ÷ëåí-êîð. ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ ÀÌÍ Ðîñ³¿, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Êîðêóøêî Îëåã Âàñèëüîâè÷, ²íñòèòóò ãåðîíòîëî㳿 ÀÌÍ Óêðà¿íè, êåð³âíèê â³ää³ëó êë³í³÷íî¿ ô³ç³îëî㳿 ³ ïàòîëî㳿 âíóòð³øí³õ îðãàí³â Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Áèãàð Ïåòðî Âàñèëüîâè÷, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà äåðæàâíà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ, ïðîôåñîð êàôåäðè òåðàﳿ ôàêóëüòåòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ðóäèê Áîðèñ ²âàíîâè÷, Òåðíîï³ëüñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ³ì. ².ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî, ïðîôåñîð êàôåäðè òåðàﳿ ôàêóëüòåòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Êè¿âñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ì. Ï.Ë.Øóïèêà ÌÎÇ Óêðà¿íè, êàôåäðà òåðàﳿ òà ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, ì. Êè¿â Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “ 28 “ ãðóäíÿ 1998 ð. î 11 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 20.601.01 ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 (284000, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ãàëèöüêà, 2) Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü â á³áë³îòåö³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 ( 284000, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, âóë. Ãàëèöüêà, 7) Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé “ 25 “ ëèñòîïàäà 1998 ðîêó Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Îðèí÷àê Ì.À. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü ðîáîòè Áóðõëèâèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ, óðáàí³çàö³ÿ, ïîñò³éíå çðîñòàííÿ ïîòðåá ñòâîðèëè óìîâè, ñïðèÿòëèâ³ çíà÷íîìó çðîñòàííþ åìîö³éíî¿ íàïðóæåíîñò³, òîáòî åìîö³éíîãî ñòðåñó. Åìîö³éí³ ñòðåñè ôîðìóþòüñÿ â ïðîöåñ³ êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é, êîëè ñóá'ºêò íå çäàòíèé ñïîê³éíî çàäîâîëüíèòè ñâî¿ äîì³íàíòí³ á³îëîã³÷í³ àáî ñîö³àëüí³ ïîòðåáè [ Ò. À. Àéâàçÿí, 1991, Ê. Â. Ñóäàêîâ, 1995]. Ðåçóëüòàòîì ãîñòðîãî òà õðîí³÷íîãî åìîö³éíîãî ñòðåñó ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òí³ ïîðóøåííÿ âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà áàãàòî òàê çâàíèõ ïñèõîñîìàòè÷íèõ çàõâîðþâàíü (âåãåòî-ñóäèííà äèñòîí³ÿ, ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà, ³øåì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ, àðèò쳿, âèðàçêîâà õâîðîáà, öóêðîâèé ä³àáåò òà ³íø³) [Í.Å Áà÷åð³êîâ, 1995], îñê³ëüêè åìîö³éíîñòðåñîâèé ñòàí ñóïðîâîäæóºòüñÿ îäíî÷àñíèìè ãëèáîêèìè çðóøåííÿìè â áàãàòüîõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ñèñòåìàõ (êðîâîîá³ã, àïàðàò òðàâëåííÿ, íåéðî-åíäîêðèíí³ çðóøåííÿ ³ ò. ä.).  ñó÷àñíèõ óìîâàõ çá³ëüøóºòüñÿ çíà÷èì³ñòü ïñèõîåìîö³éíîãî ñòðåñó ÿê ñàìîñò³éíîãî ÷èííèêà ðèçèêó ðîçâèòêó ïàòîëî㳿 ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè (àòåðîñêëåðîçó, ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè ñåðöÿ, àðòåð³àëüíî¿ ã³ïåðòåí糿) [Î.Ñ. Êîï³íà, 1996; Á. À. Ñèäîðåíêî, 1988; ª. ². Ñîêîëîâ, 1991; D. C. Greenwood et al., 1996; D. Lee, 1996]. Óðàæåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, çîêðåìà ãîñòðèé ³íôàðêò ì³îêàðäà, ùî âèíèêຠâíàñë³äîê ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè, º ïðè÷èíîþ á³ëüøå 50% âñ³õ âèïàäê³â ñìåðò³. Âñòàíîâëåíî, ùî ö³ óðàæåííÿ çóìîâëåí³, ãîëîâíèì ÷èíîì, íåñïðèÿòëèâèìè äëÿ ëþäèíè ôîðìàìè åìîö³éíîãî íàâàíòàæåííÿ [Ë.À.Êèòàåâ-Ñìèê,1983; Î.Ñ. Êîï³íà, 1996].  òîé æå ÷àñ êë³í³÷í³ ñïîñòåðåæåíÿ ñâ³ä÷àòü ïðî ï³äâèùåííÿ ÷óòëèâîñò³ ë³òí³õ ëþäåé äî ïñèõîãåííèõ ÷èííèê³â [Î.Â. Êîðêóøêî, 1993; Â.Â. Ôðîëüê³ñ, 1991 ], íà âèñîêîìó ð³âí³ çàëèøàºòüñÿ ÷àñòîòà ãîñòðèõ ïîðóøåíü êîðîíàðíîãî òà ìîçêîâîãî êðîâîîá³ãó, àðèòì³é òà ðàïòîâî¿ ñìåðò³ ëþäåé ñòàðøîãî â³êó âíàñë³äîê 䳿 ïñèõîåìîö³éíèõ ÷èííèê³â. ²íäèâ³äóàëüí³ ðåàêö³¿ îáñòåæóâàíèõ íà ïñèõîåìîö³éíèé âïëèâ, ÿê ñâ³ä÷àòü äàí³ ë³òåðàòóðè, ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ. Ïðè öüîìó âèðàæåí³ñòü ðåàêö³¿ ìîæå çàëåæàòè â³ä íàñòóïíèõ ôàêòîð³â: 1) ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè; 2) îñîáëèâîñòåé âèùî¿ íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðñîíàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê îáñòåæóâàíèõ; 3) ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé âåãåòàòèâíî¿ ðåãóëÿö³¿; 4) âèõ³äíîãî ñòàíó îðãàí³â åôåêòîð³â, çîêðåìà ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. Õàðàêòåð ñòðåñ-ðåàêö³¿ çàëåæèòü ³ â³ä îñîáëèâîñòåé ñòðåñîðíîãî âïëèâó (òðèâàëîñò³, ³íòåíñèâíîñò³).  ïðîñïåêòèâíèõ äîñë³äæåííÿõ, ïðè òðèâàëîìó

Скачати безкоштовно цей реферат: "Особливості реакції серцево-судинної системи при дозованому психоемоційному стресорному навантаженні у здорових і хворих на ІХС похилого віку і шляхи"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати