Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Населення:регіональні особливостіта стратегії реалізації життєвого потенціалу (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНАВєтрова Стелла Семенівна УДК 316.74:314.145 (477.74) (043.3)ВІДТВОРЕННЯ Населення:регіональні особливостіта стратегії реалізації життєвого потенціалу 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата соціологічних наукХарків – 2005 Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Одеському національному університеті імені I.I. Мечникова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор філософських наук, професор ПОБЄДА Неллі Олександрівна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор ПРИБИТКОВА Ірина Михайлівна, Інститут соціології Національної академії наук України (м. Київ), провідний науковий співробітник відділу соціальної структури; кандидат соціологічних наук, доцент ЯКОВЕНКО Тетяна Володимирівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразiна, доцент кафедри соціології управління і соціальної роботи. Провідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра соціології, Міністерство освіти і науки України, м. Львів. Захист відбудеться “ 25 ” жовтня 2005 року о _11.00_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.15 Харківського національного університету імені В.Н. Каразiна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 2-49. З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразiна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4. Автореферат розісланий “21”_вересня___2005 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Шеремет І.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Глибинні трансформаційні зміни, які відбуваються у всіх сферах життєдіяльності українського суспільства торкаються і основи основ його буття – відтворення населення, що обумовлює усталений розвиток соціуму. Світовий історичний досвід свідчить, що соціально-економічна, політична та інші дестабілізації суспільства супроводжуються посиленням ризиків, зокрема, вичерпуванням природних ресурсів та зниженням демографічного потенціалу країни. Демографічні процеси у світовому просторі мають суперечливий характер. Розвинутим країнам, як і Україні, притаманні загальні тенденції, що сьогодні проявляються у зніжені народжуваності (малодітоцентризм, криза соціальних інститутів сім’ї та шлюбу та ін.), репродуктивної активності населення, подальшому його “старінні”, довготривалому зниженні чисельності і збереженні такої ситуації у перспективі. Однак є і специфічні відмінності. Включення країни до інтеграційних процесів ускладнюється внутрішніми економічними, політичними та соціальними протиріччями. Маргінальний стан суспільства негативно відбивається на процесі відтворення населення України. Він пов’язаній з кризою фізичного і духовного здоров’я населення, що відбивається у безпрецедентному зниженні тривалості життя, посиленні соціальних чинників захворюваності і смертності, погіршенні генофонду нації, негативному сальдо міжнародного міграційного обміну, перевагою “експорту” демографічних ресурсів. На думку автора, все це свідчить про необхідність вивчення взаємозв’язку процесу відтворення населення з трансформаційними змінами суспільного буття, що виступають як суттєвий детермінант першого. У цих умовах зростає роль соціальної політики держави, її переорієнтація з технократичної моделі, яка орієнтована на екстенсивний розвиток економіки, пріоритет засобів виробництва (тобто економіки для економіки), на інноваційний підхід, в основі якого – людина з її потребами та інтересами, задоволення яких виступає умовою мінімізації ризиків демографічного розвитку країни. Тобто сьогодні реальна проблема полягає у наявності протиріччя між потребою соціуму в попередженні та зніжені негативних наслідків трансформації сучасного українського суспільства, які детермінують процес відтворення населення, і відсутністю не тільки відпрацьованих механізмів досягнення цієї мети, але й теоретико-методологічних та методичних розробок, що мають сприяти її вирішенню. Виникає потреба вивчення сукупностей як об’єктивних та і суб’єктивних чинників, що негативно впливають на демографічну ситуацію в Україні. Дослідницькою проблемою виступає протиріччя між потребою у

Скачати безкоштовно цей реферат: "Населення:регіональні особливостіта стратегії реалізації життєвого потенціалу (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати