Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

N-арилсульфоніл-n-хінонмоно- та дііміни зі стерично утрудненим атомом нітрогену: Автореф. дис... канд. хім. наук / Ю.В. Менафова, Укр. держ. хім.-техн / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

14 Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò Ìåíàôîâà Þë³ÿ Âàëåíòèí³âíà ÓÄÊ 547.567.5 N-ÀÐÈËÑÓËÜÔÎͲË-n-Õ²ÍÎÍÌÎÍÎ- ÒÀ IJ²Ì²ÍÈ Ç² ÑÒÅÐÈ×ÍÎ ÓÒÐÓÄÍÅÍÈÌ ÀÒÎÌÎÌ Í²ÒÐÎÃÅÍÓ Ñïåö³àëüí³ñòü 02.00.03 – îðãàí³÷íà õ³ì³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà õ³ì³÷íèõ íàóê Äí³ïðîïåòðîâñüê 1999 Äèñåðòàö³ÿ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà â Äîíáàñüê³é äåðæàâí³é ìàøèíîáóä³âí³é àêàäå쳿, ì. Êðàìàòîðñüê, ̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåð³âíèê: êàíäèäàò õ³ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Àâ人íêî Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷, Äîíáàñüêà äåðæàâíà ìàøèíîáóä³âíà àêàäåì³ÿ, çàâ³äóþ÷èé êàôåäðîþ õ³ì³¿ òà îõîðîíè ïðàö³ Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: äîêòîð õ³ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Áóðì³ñòðîâ Êîñòÿíòèí Ñåðã³éîâè÷, Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò, ïðîôåñîð êàôåäðè ô³çè÷íî¿ õ³ì³¿ êàíäèäàò õ³ì³÷íèõ íàóê, äîöåíò Ãëóøêî Ëàðèñà Ïåòð³âíà, Äí³ïðîïåòðîâñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, äîöåíò êàôåäðè îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿ Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: ²íñòèòóò ô³çèêî-îðãàí³÷íî¿ õ³ì³¿ òà âóãëåõ³ì³¿ ³ì. Ë.Ì. Ëèòâèíåíêî, ÍÀÍ Óêðà¿íè, â³ää³ë õ³ì³¿ àçèí³â Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “ 13 ” òðàâíÿ 1999ð. î 13.30____ ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ê 08.078.03 Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïðîñïåêò Ãàãàð³íà, 8. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïðîñïåêò Ãàãàð³íà,8. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíî “ 9 ” êâ³òíÿ1999ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Øàïêà Â. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè. Õ³íîí³ì³íè òà ¿õ ïîõ³äí³ ÿâëÿþòü ñîáîþ àçîòîâì³ñòí³ õ³íî¿äí³ ñèñòåìè. Õ³íîí³ì³íè âèêîðèñòóþòü ÿê ïðîì³æí³ ñïîëóêè ó âèðîáíèöòâ³ áàðâíèê³â, ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â, ó ïðîöåñàõ êîëüîðîâî¿ ôîòîãðàô³¿, ÿê âóëêàí³çóþ÷³ àãåíòè ãóì òà êàó÷óê³â. Áàðâíèêè, ùî ìàþòü õ³íî¿äíó áóäîâó, âèêîðèñòîâóþòü íå ò³ëüêè â ïðîöåñàõ ôàðáóâàííÿ, à òàêîæ äëÿ ïîòðåá îïòî-åëåêòðîí³êè, ðåºñòðàö³¿ ³íôîðìàö³¿. Õ³íîí³ì³íè âèêîðèñòîâóþòü òàêîæ ÿê àíàë³òè÷í³ ðåàãåíòè. Âîíè º ïåðñïåêòèâíèìè ñïîëóêàìè ÿê ðîáî÷³ ðå÷îâèíè â õ³ì³÷íèõ äæåðåëàõ ñòðóìó. Áàãàòî ç íèõ º á³îëîã³÷íî àêòèâíèìè ðå÷îâèíàìè, ÿê³ ïðîÿâëÿþòü öèòîòîêñè÷íó, ïðîòèïóõëèííó àêòèâí³ñòü, à òàêîæ ïðèãí³÷óþòü ðîçâèòîê â³ðóñó ³ìóíîäåô³öèòó ëþäèíè. Òîìó öåé êëàñ ñïîëóê ïîñò³éíî ïðèâàáëþº äî ñåáå ïðèñòàëüíó óâàãó äîñë³äíèê³â. Íàéá³ëüø ö³êàâèìè ñåðåä õ³íîí³ì³í³â º N-àðèëñóëüôîí³ëïîõ³äí³, ÿê³ âîäíî÷àñ ïîºäíóþòü âèñîêó ðåàêö³éíó çäàòí³ñòü òà ñòàá³ëüí³ñòü. Àêòóàëüíèì º äîñë³äæåííÿ ðåàêö³éíî¿ çäàòíîñò³ N-àðèëñóëüôîí³ë–n-õ³íîí³ì³í³â, ÿê³ ìàþòü äâà çàì³ñíèêà â -ïîëîæåííÿõ äî çâ’ÿçêó Ñ= N, òîáòî ç³ ñòåðè÷íî óòðóäíåíèì àòîìîì í³òðîãåíó òà ïîøóê íîâèõ íàïðÿìê³â ó ïåðåá³ãó ðåàêö³é, â çâ’ÿçêó ç íàÿâíèìè â ë³òåðàòóð³ äàíèìè ïî íåçâè÷àéíîìó ïåðåá³ãó äåÿêèõ ðåàêö³é äëÿ N-àöåòèë–3,5-ä³ìåòèë(2,3,5,6–òåòðàõëîð)–1,4–áåíçîõ Çâÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, ïëàíàìè, òåìàìè. Öå äîñë³äæåííÿ º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî âèêîíóþòüñÿ çà ïëàíàìè ³ ô³íàíñóþòüñÿ ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè Óêðà¿íè. Òåìà Ã-04-94 “Ñèíòåç, ðåàêö³¿ òà ïîøóê øëÿõ³â ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ N-çàì³ùåíèõ -n-õ³íîí³ì³í³â òà ïðîäóêò³â ¿õ ðåàêö³é”, ó 1994 ðîö³; Òåìà Ã-04-95 “Äîñë³äæåííÿ ñòåðè÷íîãî íàïðóæåíîãî çâÿçêó Ñ= N â çàì³ùåíèõ õ³íîí³ì³íàõ. Ñèíòåç òà âèïðîáóâàííÿ á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí”, ó 1995 ðîö³; Òåìà Ã-11-96 “Äîñë³äæåííÿ ðåàêö³éíî¿ çäàòíîñò³ òà ñïåêòðàëüí³ äîñë³äæåííÿ N-çàì³ùåíèõ õ³íîí³ì³í³â òà ïîõ³äíèõ n-õ³íîíîêñèì³â ç àêòèâîâàíèì ñòåðè÷íî íàïðóæåíèì çâÿçêîì. Âèïðîáóâàííÿ íîâèõ ñïîëóê íà á³îëîã³÷íó àêòèâí³ñòü”, ç 1996 ðîêó äî íàñòóïíîãî ÷àñó. Ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ º òàêîæ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ êàôåäðàëüíî¿ íàóêîâî¿ òåìàòèêè: òåìà Ã-01-95 “Äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ N-çàì³ùåíèõ n-õ³íîí³ì³í³â. Ñòðóêòóðí³ äîñë³äæåííÿ. Âèâ÷åííÿ ðåàêö³éíî¿ çäàòíîñò³”, ùî âèêîíóºòüñÿ ç 1995 ðîêó äî íàñòóïíîãî ÷àñó. Ìåòà ðîáîòè. Ïðîãíîçóâàííÿ íàÿâíîñò³ ñòåðè÷íî óòðóäíåíîãî àòîìó í³òðîãåíó â N-çàì³ùåíèõ n-õ³íîí³ì³íàõ, ÿê³ ìàþòü äâà çàì³ñíèêà â -ïîëîæåííÿõ äî çâÿçêó Ñ=N.  çâÿçêó ç òèì, ùî íàÿâí³ñòü ñòåðè÷íî óòðóäíåíîãî àòîìà í³òðîãåíó â õ³íîí³ì³íàõ ñïðè÷èíÿº ï³äâèùåííÿ ðåàêö³éíî¿ çäàòíîñò³ çâÿçêó Ñ=N òà îáóìîâëþº ïðèîðèòåòíèé íàïðÿìîê ðåàêö³¿ çà ñõåìîþ 1,2-ïðèºäíàííÿ, à òàêîæ äîñë³äæåííÿ ðåàêö³éíî¿ çäàòíîñò³ N-àðèëñóëüôîí³ë-n-õ³íîí³ì³í³â ç³ ñòåðè÷íî óòðóäíåíèì àòîìîì í³òðîãåíó

Скачати безкоштовно цей реферат: "N-арилсульфоніл-n-хінонмоно- та дііміни зі стерично утрудненим атомом нітрогену: Автореф. дис... канд. хім. наук / Ю.В. Менафова, Укр. держ. хім.-техн"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати