Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональний стан тимуса, кісткового мозку та селезінки щурів після впливу імунотропних лікарських засобів: Автореф. дис... канд. біол. наук / / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

1 Òåðíîï³ëüñüêà äåðæàâíà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ³ì. ².ß.Ãîðáà÷åâñüêîãî Äåºâà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà ÓÄÊ [591.441-591.443-591.11]:615.015.044 ÌÎÐÔÎÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÑÒÀÍ ÒÈÌÓÑÀ, ʲÑÒÊÎÂÎÃÎ ÌÎÇÊÓ ÒÀ ÑÅËÅDzÍÊÈ ÙÓв ϲÑËß ÂÏËÈÂÓ ²ÌÓÍÎÒÐÎÏÍÈÕ Ë²ÊÀÐÑÜÊÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â 14.03.01. - íîðìàëüíà àíàòîì³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà á³îëîã³÷íèõ íàóê Òåðíîï³ëü - 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà ó Õàðê³âñüêîìó äåðæàâíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ÌÎÇ Óêðà¿íè Íàóêîâèé êåð³âíèê: Äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ìàñëîâñüêèé Ñåðã³é Þð³ºâè÷, Õàðê³âñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè öèòîëî㳿, ã³ñòîëî㳿 ³ åìáð³îëî㳿. Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: Äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ñòå÷åíêî Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà, ÖÍÄË Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Î.Î.Áîãîìîëüöÿ, çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòî𳿠åëåêòðîíî¿ ì³êðîñêîﳿ. Äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ãîëîâàöüêèé Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, Óæãîðîäñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè íîðìàëüíî¿ àíàòî쳿, îïåðàòèâíî¿ õ³ðóð㳿 ³ ã³ñòîëî㳿 ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Ëóãàíñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, êàôåäðà íîðìàëüíî¿ àíàòî쳿, ÌÎÇ Óêðà¿íè, ì. Ëóãàíñüê Çàõèñò äèñåðòàö³¿ â³äáóäåòüñÿ " 23 " ÷åðâíÿ 1999 ðîêó î 14 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ê 58.601.01. ó Òåðíîï³ëüñüê³é äåðæàâí³é ìåäè÷í³é àêàäå쳿 ³ì. ². ß. Ãîðáà÷åâñüêîãî (282001, ì. Òåðíîï³ëü, Ìàéäàí Âîë³,1). Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ Òåðíîï³ëüñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 ³ì. ².ß.Ãîðáà÷åâñüêîãî (282001, ì. Òåðíîï³ëü, âóë. Ðóñüêà,12). Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé " 22 " òðàâíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ê²Ò Î.Ì. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè.  îñòàíí³ ðîêè â êë³í³÷í³é ïðàêòèö³ ïðîâåäåííÿ ³ìóíîêîðåêö³¿ âèêëèêàå âñå á³ëüøèé ³íòåðåñ (².Ã. Ãóù³³í,1996; Ï.Ô. Çàáðîäñüêèé, 1997; À.Â. Àëåêñåé÷èê, 1998). Öå ïîâ'ÿçàíî ³ç çá³ëüøåííÿì ÷èñëà çàõâîðþâàíü ç ³ìóííèì êîìïîíåíòîì ó ñòðóêòóð³ çàãàëüíî¿ çàõâîðþâàíîñò³, ç ðîçïîâñþäæåííÿì âòîðèííèõ ³ìóíîäåô³öèòíèõ ñòàí³â, ÿê³ ïðèâîäÿòü äî ³íôåêö³éíèõ óñêëàäíåíü, ùî íîñÿòü çàòÿæíèé ³ õðîí³÷íèé õàðàêòåð (Í.À. Àíäðåé÷èí,1998). Äëÿ Óêðà¿íè öÿ òåìà íàáóâຠíå ò³ëüêè ÷èñòî ìåäè÷íîãî, àëå é ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî, îêð³ì çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, åêñïàíñ³¿ ²×-³íôåêö³¿ (Â.². Ðóãàëü, 1997), íàñåëåííÿ íàøî¿ êðà¿íè ïðîäîâæóº â³ä÷óâàòè íàñë³äêè àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ. Îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ ðåçóëüòàò³â õðîí³÷íî¿ ä³¿ ðàä³àö³¿, ÿê â³äîìî, º ïðèãí³÷åííÿ ³ìóí³òåòó ( Ì.Ð. Ñàï³í, 1997; Ç.Ñ. Õëèñòîâà,1998; Î.Â. Åï³øèí ³ ñï³âàâò., 1998; À.Ñ. Ãîëîâàöüêèé, 1998). Äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè êîðåêö³¿ ïîðóøåíü ³ìóí³òåòó ïðîâîäèòüñÿ áàãàòî äîñë³äæåíü ç âïëèâó ð³çíèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â íà ñòàí ³ìóííî¿ ñèñòåìè (Ì.Þ. Êóë³êîâà,1997; ².². Ìàðêîâ,1998; ².Â. ßðåìà,1998; ª.Ì. Íåéêî, 1999). Ïðîòå, ö³ äàí³ îäåðæàí³, ÿê ïðàâèëî, â ðåçóëüòàò³ ôóíêö³îíàëüíîãî, à íå ìîðôîëîã³÷íîãî ï³äõîäó äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ³, ÷àñò³ø çà âñå, îáìåæóþòüñÿ âèçíà÷åííÿì ³ìóíîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé êðîâ³ (Taimadge I.D.,1997; Ð.Â. Ïåòðîâ, 1997; Î.Â. Ìîðîçîâà, 1998; Ì.Ñ. Ãíàòþê, 1999). Òàê³ äîñë³äæåííÿ íå ìîæóòü áóòè ïîâíèìè áåç âèâ÷åííÿ ìîðôîëîã³÷íîãî ñòàíó ³ìóíîêîìïåòåíòíèõ îðãàí³â, ùî äîçâîëèëî á âñòàíîâèòè ëîêàë³çàö³þ òà ³íòåíñèâí³ñòü ³ìóííèõ ïåðåáóäîâ. Ïîñò³éíî ñòâîðþþòüñÿ íîâ³ ³ìóíîòðîïí³ ë³êàðñüê³ çàñîáè, äî ÿêèõ âõîäÿòü ³ ð³çíîìàí³òí³ ë³êàðñüê³ ôîðìè íà îñíîâ³ ñóáñòàíö³é ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ. Ðàçîì ç öèì, â³äñóòí³ â³äîìîñò³ ïðî ñòðóêòóðí³ çì³íè â ³ìóíîêîìïåòåíòíèõ îðãàíàõ ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ïðåïàðàò³â (Ò.². Êîëÿäà ³ ñï³àâò., 1997). Íå çóñòð³ëè ìè òàêîæ ³ ðîá³ò, äå á ïðîâîäèâñÿ ïîð³âíÿëüíèé ìîðôîëîã³÷íèé àíàë³ç ñòàíó ³ìóíîêîìïåòåíòíèõ îðãàí³â ï³ä âïëèâîì ïðåïàðàò³â ð³çíîãî ïîõîäæåííÿ. óñòèíàò - íîâèé íàï³âñèíòåòè÷íèé ïðåïàðàò, ñòâîðåíèé ó ÄÍÖËÇ íà îñíîâ³ Øîëîìíèö³ Áàéêàëüñüêî¿, ìຠïðîòèçàïàëüí³ òà àíòèïðîë³ôåðàòèâí³ âëàñòèâîñò³, çäàòíèé çíèæóâàòè ñòóï³íü ñïåöèô³÷íîãî ³ìóíîëîã³÷íîãî çàïàëåííÿ, ðåêîìåíäîâàíèé äëÿ ë³êóâàííÿ çàïàëüíèõ ïðîöåñ³â ç àëåðã³÷íèì êîìïîíåíòîì. Îäíàê, äîñë³äæåííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ ìîðôîëîã³÷íèì ³ ôóíêö³îíàëüíèì çì³íàì òèìóñó, ê³ñòêîâîãî ìîçêó ³ ñåëåç³íêè ïðè 䳿 ã³ñòèíàòó íå

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональний стан тимуса, кісткового мозку та селезінки щурів після впливу імунотропних лікарських засобів: Автореф. дис... канд. біол. наук /"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати