Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональні зміни паренхіми та мікроциркуляторного русла нирки при гідронефротичній трансформації: Автореф. дис... канд. мед. наук / Є.А. Литви / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

2 ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÕÎÐÎÍÈ ÇÄÎÐÎÂ'ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ²ÌÅͲ Î.Î.ÁÎÃÎÌÎËÜÖß ÓÄÊ 616.613-007.63+616-008 ËÈÒÂÈÍÅÖÜ ªâãåí Àíòîíîâè÷ ÌÎÐÔÎÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜͲ Ç̲ÍÈ ÏÀÐÅÍÕ²ÌÈ ÒÀ ̲ÊÐÎÖÈÐÊÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÐÓÑËÀ ÍÈÐÊÈ ÏÐÈ Ã²ÄÐÎÍÅÔÐÎÒÈ×Í²É ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²¯ 14.03.01 - íîðìàëüíà àíàòîì³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê Êè¿â - 1999 Äèñåðòàö³ÿ º ðóêîïèñîì. Ðîáîòà âèêîíàíà íà êàôåäð³ àíàòî쳿 ëþäèíè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 ÌÎÇ Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåð³âíèê: äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê,ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè, Øóòêà Áîãäàí Âàñèëüîâè÷, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè àíàòî쳿 ëþäèíè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Íîñîâ Àíàòîë³é Òèìîô³éîâè÷ - çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòî𳿠åëåêòðîííî¿ ì³êðîñêîﳿ ²íñòèòóòó íåéðîõ³ðóð㳿 ³ì àêàä. À.Ï. Ðîìîäàíîâà ÀÌÍ Óêðà¿íè; äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ×îðíîêóëüñüêèé Ñåðã³é Òèìîô³éîâè÷ - äîöåíò êàôåäðè àíàòî쳿 ëþäèíè Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Õàðê³âñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò Î.Î.Áîãîìîëüöÿ àíàòî쳿 ëþäèíè, ÌÎÇ Óêðà¿íè ì.Õàðê³â. Çàõèñò äèñåðòàö³¿ â³äáóäåòüñÿ "_15__"_____04____1999ð. î13;30 ___ãîä. íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä.26.003.04 Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î.Î.Áîãîìîëüöÿ (252057, Óêðà¿íà, ì.Êè¿â-57, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 34, ìîðôîëîã³÷íèé êîðïóñ, àóä. ¹3). Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Î.Î.Áîãîìîëüöÿ (252057, ì.Êè¿â, âóë.Çîîëîã³÷íà,1). Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíî "_26__"_______02_____1999ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Â.Ã.×åðêàñîâ Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ðîáîòè óäðîíåôðîòè÷íà òðàíñôîðìàö³ÿ (ÃÒ) - çàõâîðþâàííÿ íèðêè, ÿêå õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðîãðåñóþ÷èì ðîçøèðåííÿì ÷àøå÷êîâî-ìèñêîâî¿ ñèñòåìè â ðåçóëüòàò³ ïîðóøåííÿ â³äòîêó ñå÷³ ³ç ïîñë³äóþ÷îþ ïîñòóïîâîþ àòðîô³ºþ ïàðåíõ³ìè ³ ïîã³ðøåííÿì âñ³õ îñíîâíèõ ôóíêö³é. Äàíà ïàòîëîã³ÿ çóñòð³÷àºòüñÿ, â îñíîâíîìó, â îñ³á çð³ëîãî â³êó, ïðîõîäèòü ÷åðåç äåê³ëüêà êë³í³÷íèõ ñòàä³é ³ ïðè äâîõñòîðîíí³é ïàòîëî㳿 ðîçâèâàºòüñÿ íèðêîâà íåäîñòàòí³ñòü, ùî ïðèâîäèòü äî ³íâàë³äèçàö³¿ õâîðîãî, à â òåðì³íàëüí³é ñòà䳿 ³ äî ëåòàëüíîãî ê³íöÿ. Àêòóàëüí³ñòü òåìè. Îñòàíí³ì ÷àñîì ³íòåðåñ ïðàêòè÷íèõ ë³êàð³â ³ ìîðôîëîã³â äî ïèòàííÿ ã³äðîíåôðîçó çíà÷íî çð³ñ â çâ'ÿçêó ç äîñÿãíåííÿì â³äíîâíî¿ õ³ðóð㳿. Ïîêðàùàííÿ ìåòîä³â îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ, ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî áîðîòèñü ç ³íôåêö³ºþ ñòâîðèëè ïåðåäóìîâè äëÿ öèõ äîñÿãíåíü. Àëå á³ëüø øèðøå âèêîðèñòàííÿ â³äíîâíèõ îïåðàö³é, â³äìîâà â³ä íåôðåêòîì³é, íàâ³òü ó âèïàäêàõ çàïóùåíî¿ ã³äðîíåôðîòè÷íî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ïðèâåëè äî äåÿêîãî ðîç÷àðóâàííÿ. Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî íàâ³òü ïðè ³äåàëüíîìó â³äíîâëåíí³ ïðîõ³äíîñò³ ìèñêîâî-ñå÷îâ³äíîãî ñåãìåíòó íå çàâæäè âäàºòüñÿ äîñÿãòè çíèêíåííÿ ñòàçó â ìèñö³ ³ â³äíîâëåííÿ ôóíêö³¿ ïîøêîäæåíî¿ íèðêè. Îòæå, óñï³õ êîðåãóþ÷îãî îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä ìàéñòåðíîñò³ õ³ðóðãà ³ âì³ííÿ âèáðàòè íàéá³ëüø àäåêâàòíèé äëÿ äàíîãî âèïàäêó âàð³àíò ïëàñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, àëå ³ â³ä ìîðôîôóíêö³îíàëüíèõ çì³í, ÿê³ íàñòóïèëè â íèðö³ ³ âåðõí³õ ñå÷îâèõ øëÿõàõ äî ìîìåíòó îïåðàö³¿. Á³ëüø³ñòü äîñë³äæåíü ïî ö³é ïðîáëåì³ ïðèñâÿ÷åíà ïèòàííÿì ïàòîãåíåçó òà ë³êóâàííÿ (À.Ô.Êèñåëåâà, 1974; Ñ.Ä.Ãîëèãîðñêèé, 1975; Þ.È.Àëåêñèí, 1984; Â.Â.Áàáóõàäèà, 1984; ß.².Êëèïè÷, 1987; Â.Ñ.Êàðïåíêî, 1991; Â.À.Ôîêàñ, 1993). ϳäêðåñëþºòüñÿ, ùî â ìåõàí³çì³ ðîçâèòêó öüîãî çàõâîðþâàííÿ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü çì³íè â êðîâîíîñíîìó ³ ë³ìôàòè÷íîìó ðóñë³ íèðêè, ÿê³ ïîñòóïîâî ïðèâîäÿòü äî àòðîô³¿ ìîçêîâî¿, à ïîò³ì ³ ê³ðêîâî¿ ðå÷îâèíè. Àëå â äèíàì³ö³ ðîçâèòêó ã³äðîíåôðîòè÷íî¿ òðàíñôîðìàö³¿ çàëèøàþòüñÿ ùå ìàëîâèâ÷åíèìè ñòðóêòóðí³ çì³íè ð³çíèõ â³ää³ë³â íåôðîíà òà ì³êðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà, îñîáëèâî íà åëåêòðîííîì³êðîñêîï³÷íîìó ð³âí³. Íåìຠ÷³òêî âèä³ëåíèõ ïîñòàä³éíèõ çì³í ïàðåíõ³ìè ³ ãåìîì³êðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà íèðêè ïðè êë³í³÷íîìó ã³äðîíåôðîç³, ïîð³âíÿííÿ ìîðôîëîã³÷íèõ òà ôóíêö³îíàëüíèõ çì³í íà åòàïàõ ðîçâèòêó çàõâîðþâàííÿ. Êë³í³êî-åêñïåðèìåíòàëüíå, êîìïëåêñíå âèâ÷åííÿ âêàçàíèõ ïèòàíü ç âèêîðèñòàííÿì ñâ³òëîîïòè÷íîãî, åëåêòðîííîì³êðîñêîï³÷íîãî, êë³í³êî-ëàáîðàòîðíîãî ìåòîä³â äîçâîëèòü ðîçøèðèòè òà ïîãëèáèòè óÿâëåííÿ ïðî ñòàí ïàðåíõ³ìè òà ãåìîì³êðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà íèðêè íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ ã³äðîíåôðîòè÷íî¿ òðàíñôîðìàö³¿. Çâ'ÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, ïëàíàìè, òåìàìè. Äèñåðòàö³ÿ âèêîíàíà ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïëàíîì ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 ³ º ÷àñòèíîþ

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональні зміни паренхіми та мікроциркуляторного русла нирки при гідронефротичній трансформації: Автореф. дис... канд. мед. наук / Є.А. Литви"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати