Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Морфофункціональні особливості лейкоцитарної ланки гемопоезу в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період: Авторе / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Êè¿âñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ãåìàòîëî㳿 òà ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ ÌÎÇ Óêðà¿íè Ðàä÷óê Çîÿ Âîëîäèìèð³âíà ÓÄÊ 612. 119 + 612. 014. 482 ÌÎÐÔÎÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜͲ ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ËÅÉÊÎÖÈÒÀÐÍί ËÀÍÊÈ ÃÅÌÎÏÎÅÇÓ Â Ó×ÀÑÍÈʲ ˲ʲÄÀÖ²¯ ÍÀÑ˲Äʲ ÀÂÀв¯ ÍÀ ×ÎÐÍÎÁÈËÜÑÜÊ²É ÀÅÑ Ó Â²ÄÄÀËÅÍÈÉ ÏÅвÎÄ 14.01.31 — ãåìàòîëîã³ÿ òà òðàíñôóç³îëîã³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê Êè¿â-1998 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà â ²íñòèòóò³ êë³í³÷íî¿ ðàä³îëî㳿 Íàóêîâîãî öåíòðó ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè ÀÌÍ Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåð³âíèê: — äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Êëèìåíêî ³êòîð ²âàíîâè÷, êåð³âíèê â³ää³ëó ãåìàòîëî㳿 ²íñòèòóòó êë³í³÷íî¿ ðàä³îëî㳿 Íàóêîâîãî öåíòðó ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè ÀÌÍ Óêðà¿íè Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: — äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ðîìàíîâà Àëëà Ôåäîð³âíà, ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Êè¿âñüêîãî ÍIJ ãåìàòîëî㳿 òà ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ ÌÎÇ Óêðà¿íè — äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê Òàëüêî ³êòîð³ÿ Âàñèë³âíà, â÷åíèé ñåêðåòàð Íàóêîâîãî öåíòðó ðàä³àö³éíî¿ ìåäèöèíè ÀÌÍ Óêðà¿íè Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: — Êè¿âñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ÌÎÇ Óêðà¿íè, êàôåäðà ãåìàòîëî㳿 òà òðàíñôóç³îëî㳿. Çàõèñò äèñåðòàö³¿ â³äáóäåòüñÿ “ 2 ” ãðóäíÿ 1998 ð. î 13 ãîä. 00 õâ. íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 26.612.01 ó Êè¿âñüêîìó ÍIJ ãåìàòîëî㳿 òà ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ (254060, ì. Êè¿â, âóë. Ì. Áåðë³íñüêîãî, 12). Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ â á³áë³îòåö³ Êè¿âñüêîãî ÍIJ ãåìàòîëî㳿 òà ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé “ 7 ” æîâòíÿ 1998 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Â.Ã. Êîì³ñàðåíêî 15 ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ ÀÊÒÓÀËÜͲÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÈ Óíàñë³äîê àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿ (×ÀÅÑ) âåëèêà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, Á³ëîðóñ³¿, Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ çàçíàëà âïëèâó ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ (²Â) ó ð³çíèõ äîçàõ. Êðîâîòâîðíà òà ë³ìôî¿äíà ñèñòåìè ëþäèíè íàëåæàòü äî ÷èñëà íàéá³ëüø ðàä³î÷óòëèâèõ ³ º ñâîãî ðîäó ³íäèêàòîðîì ãëèáèíè ïîøêîäæåííÿ îðãàí³çìó ²Â, îñîáëèâî ó ðàç³ âèñîêèõ äîç, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî ãîñòðî¿ ïðîìåíåâî¿ õâîðîáè (Î.È. Áåëîóñîâà, Ï.Ä. Ãîðèçîíòîâ, 1979; À.È. Âîðîáüåâ, 1986; Ã.Ï. Ãðóçäåâ, 1988; Å.À. Æåðáèí, À.Á. ×óõëîâèí, 1989; À.Ê. Ãóñüêîâà, À.Å. Áàðàíîâ, 1989, 1991; Ñ.Ï. ßðìîíåíêî, 1992, 1997; V.P. Bond, T.M. Fliedner, 1971; T. Szepesi, T.M. Fliedner, 1989; T.M. Fliedner, 1990). Âîäíî÷àñ ïèòàííÿ ïðî âïëè⠲ íà êðîâîòâîðíó ñèñòåìó â ä³àïàçîí³ ìàëèõ äîç çàëèøàºòüñÿ äèñêóñ³éíèì (Þ.È. Ìîñêàëåâ, 1983; Ì.Ä. Áðèëëèàíò, À.È. Âîðîáüåâ, Å.Å. Ãîãèí, 1987; Ð. Ëàòàðæå, Ì. Òþáèàíà, 1990; Å.Á. Áóðëàêîâà è ñîàâò., 1996; À.Ì. Êóçèí, 1997; Ñ.Ï. ßðìîíåíêî, 1997; S.A. Killiman, 1974; H.A. Neumann et al., 1981; E.R. Ritenoir, 1983; D.J. Brenner, 1993; S. Kyoizumi et al., 1994). Áàçóþ÷èñü íà áåçïîðîãîâ³é êîíöåïö³¿ çàëåæíîñò³ åôåêòó â³ä äîçè îïðîì³íåííÿ òà ïðèéíÿòèõ ̳æíàðîäíèì êîì³òåòîì ç ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó (ÌÊÐÇ) êîåô³ö³ºíòàõ ðèçèêó ñòîõàñòè÷íèõ åôåêò³â (ïóáë³êàö³ÿ ÌÊÐÇ, ïåðåãëÿä 60, 1991), ìîæíà î÷³êóâàòè çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ îíêîãåìàòîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü ñåðåä îñ³á, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê àâà𳿠íà ×ÀÅÑ. Öÿ ïðîáëåìà º îñîáëèâî àêòóàëüíîþ â êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ðàä³àö³éíî-³íäóêîâàíèõ ëåéêîç³â òà 쳺ëîäèñïëàñòè÷íèõ ñèíäðîì³â (ÌÄÑ) (À.È. Âîðîáüåâ, 1986; Å.Â. Äîìðà÷îâà è ñîàâò., 1990; Å.Ï. Èâàíîâ è ñîàâò., 1990; Ä.Ô. Ãëóçìàí è ñîàâò., 1992, 1996; Moloney William, 1987; H. Evans, 1990; C. Streffer, 1992; D. Preston, 1995). Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ ç 1986 äî 1996 ð., ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ñò³éêèõ ìîðôîëîã³÷íèõ òà ôóíêö³îíàëüíèõ çì³í â åëåìåíòàõ ãåìîïîåçó ó ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâà𳿠(ËÍÀ) íà ×ÀÅÑ, ÿê³ íàé÷àñò³øå âèÿâëÿþòü â ãðàíóëîöèòàõ òà ë³ìôîöèòàõ ³ íå º îçíàêîþ êîíêðåòíîãî ãåìàòîëîã³÷íîãî çàõâîðþâàííÿ (À.Á. ×óõëîâèí, 1989; Í.Ï. Ëþá÷åíêî è ñîàâò., 1991; Â.Â. Òàëüêî, Æ.Í. Ìèí÷åíêî, 1992, 1993; Å.À. Æåðáèí, Â.Ã. Ïèí÷óê

Скачати безкоштовно цей реферат: "Морфофункціональні особливості лейкоцитарної ланки гемопоезу в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період: Авторе"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати