Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук / Т.В. Ковальова, Харк. держ. пед. ун-т ім / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎѲÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÕÀÐʲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÏÅÄÀÃÎò×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ³ìåí³Ã.ÑÊÎÂÎÐÎÄÈ Íà ïðàâàõ ðóêîïèñó Êîâàëüîâà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà ÓÄÊ 801.6 ËÅÊÑÈÊÎ-ÑÅÌÀÍÒÈ×Ͳ ÏÎËß ÊÎËÜÎÐÀÒȲ  ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ÏÎÅDz¯ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ÑÒ. Ñïåö³àëüí³ñòü: 10.02.01 — óêðà¿íñüêà ìîâà Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Õàðê³â - 1999 Äèñåðòàö³ÿ º ðóêîïèñîì Ðîáîòà âèêîíàíà íà êàôåäð³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Õàðê³âñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ã.Ñêîâîðîäè ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè Íàóêîâèé êåð³âíèê — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Õàðê³âñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³Ã.Ñêîâîðîäè Îëåêñåíêî Îëåíà Àíäð³¿âíà. Îô³ö³éí³ îïîíåíòè — äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³Â.Êàðàç³íà Êàëàøíèê Âîëîäèìèð Ñåìåíîâè÷; — êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í Õàðê³âñüêî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè Ïåòðîâà Îëüãà Áîðèñ³âíà. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà — Çàïîð³çüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ 25 ëèñòîïàäà 1999 ðîêó î 13 ãîä. íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ê 64.053.03 â Õàðê³âñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³Ã.Ñêîâîðîäè (àäðåñà: 310168, ì.Õàðê³â, âóë.Áëþõåðà,2, àóä. 205Â) Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ â á³áë³îòåö³ Õàðê³âñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³Ã.Ñêîâîðîäè (310168, ì.Õàðê³â, âóë.Áëþõåðà,2). Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé "20" æîâòíÿ 1999 ð. Ó÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Î.À.Îëåêñåíêî ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Ìîâà ÿê äèíàì³÷íà ñèñòåìà ïîòðåáóº àíàë³çó ¿¿ ðîçâèòêó íà âñ³õ ð³âíÿõ. Îêðåìå ì³ñöå ó ç'ÿñóâàíí³ öüîãî ïðîöåñó çàéìຠïðîáëåìà âèâ÷åííÿ çì³í ñåìàíòè÷íî¿ ñòðóêòóðè îäèíèöü ëåêñè÷íîãî ñêëàäó ìîâè ÿê íàéá³ëüø ðóõîìî¿ ÷àñòèíè ìîâíî¿ ñèñòåìè. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ë³íãâ³ñòèêè ãëèáîêî ðîçðîáëåíà çàãàëüíà òåîð³ÿ çíà÷åííÿ ñëîâà, éîãî ñåìàíòè÷íî¿ ñòðóêòóðè, ðîçãëÿíóò³ øëÿõè ñòàíîâëåííÿ ñåìàíòèêè ñëîâà. Öèì ïèòàííÿì ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ Î.Ïîòåáí³, Â.Âèíîãðàäîâà, Þ.Êàðàóëîâà, Ë.Ëèñè÷åíêî, É.Ñòåðí³íà, Â.Òå볿, Ä.Øìåëüîâà òà ³í. Îäíàê áàãàòîì³ðí³ñòü îá'ºêòà äîñë³äæåííÿ ïîðîäæóº ïðîáëåìè, ÿê³ âèìàãàþòü íîâèõ ï³äõîä³â äî ¿õ âèâ÷åííÿ. Äèíàì³êà ïðèòàìàííà ð³çíèì ðîçðÿäàì ëåêñèêè. Ç îãëÿäó íà öå àêòóàëüíèì º àíàë³ç êîëüîðàòèâ³â — îäíîãî ç íàéïîøèðåí³øèõ ëåêñè÷íèõ øàð³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ó âèÿâëåíí³ çðóøåíü ó ñåìàíòè÷í³é ñòðóêòóð³ ëåêñåì íà ïîçíà÷åííÿ êîëüîðó äîö³ëüíî çâåðíóòèñÿ äî ïîåòè÷íî¿ ìîâè, ÿêà º îäí³ºþ ç ÷óòëèâèõ ñôåð, ùî â³äáèâຠíàéòîíø³ çì³íè ó çíà÷åíí³ ñëîâà. Ó ïîåòè÷í³é ìîâ³ ñëîâà âèêîíóþòü íå ò³ëüêè íîì³íàòèâíó, à é åñòåòè÷íó ôóíêö³þ. Â.Ñ.Êàëàøíèê çàçíà÷àº, ùî "ñëîâîâæèâàííÿ ó ïîåòè÷í³é ìîâ³ ´ðóíòóºòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì íà òâîð÷îìó âèêîðèñòàíí³ ïîòåíö³éíî¿ çäàòíîñò³ ñëîâà äî ñåìàíòè÷íîãî óñêëàäíåííÿ…". Ïîåòè÷íà ìîâà ïîñò³éíî ïðîåêòóºòüñÿ íà çâè÷àéíó (ñòàíäàðòíó), çàâäÿêè ÷îìó óñâ³äîìëþºòüñÿ ¿¿ îáðàçí³ñòü. Íà ïîòåíö³éíó îáðàçí³ñòü êîëüîðàòèâ³â íåîäíîðàçîâî âêàçóâàëè äîñë³äíèêè. Òàê, Ë.Êà÷àºâà íàãîëîøóº íà çäàòíîñò³ ïðèêìåòíèê³â êîëüîðó "ðîçâèâàòè ð³çí³ ïåðåíîñí³ òà îáðàçíî-ñèìâîë³÷í³ çíà÷åííÿ, ùî øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïèñüìåííèêàìè ç õóäîæíüî-ñòèë³ñòè÷íîþ ìåòîþ". Õî÷à îáðàçíå çíà÷åííÿ íå ìîæå ââàæàòèñÿ êîìïîíåíòîì ñåìàíòè÷íî¿ ñòðóêòóðè ñëîâà, îäíàê éîãî âèíèêíåííÿ çì³íþº ñåìàíòèêó ñëîâà, ñòâîðþº êîíîòàö³þ, âèçíà÷àþ÷è ïðàãìàòè÷íó ÷àñòèíó ëåêñè÷íîãî çíà÷åííÿ. Õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà, çîêðåìà ïîåç³ÿ, äຠáàãàòèé ìàòåð³àë äëÿ âèâ÷åííÿ ñåìàíòèêè ñë³â ó ¿¿ äèíàì³ö³. Äëÿ ñïîñòåðåæåííÿ íàä ñåìàíòèêîþ êîëüîðàòèâ³â íàìè îáðàíî òâîðè óêðà¿íñüêèõ ïîåò³â ïåðøî¿ òðåòèíè ÕÕñòîë³òòÿ: Á.-².Àíòîíè÷à, Ì.Çåðîâà, Á.Ëåïêîãî, Î.Îëåñÿ, Â.Ïîë³ùóêà, Ì.Õâèëüîâîãî. Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ ïîëÿãຠó íåîáõ³äíîñò³ õàðàêòåðèñòèêè êîë³ðíî¿ êàðòèíè ñâ³òó â óêðà¿íñüê³é ïîå糿 ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ÿê ôðàãìåíòó ìîâíî¿ êàðòèíè ñâ³òó, ùî äຠ´ðóíò äëÿ óçàãàëüíåíü ùîäî ðîçâèòêó ëåêñèêî-ñåìàíòè÷íî¿ ñèñòåìè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè îçíà÷åíîãî ïåð³îäó — îäíîãî ç âèçíà÷àëüíèõ åòàï³â â ³ñòî𳿠ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè. Íà ôîðìóâàííÿ àâòîðñüêî¿ êîíöåïö³¿ òà ìîâíèõ çàñîá³â ¿¿ âèðàæåííÿ âïëèâàþòü ÿê îá'ºêòèâí³, òàê ³ ñóá'ºêòèâí³ ôàêòîðè. Ñåðåä îá'ºêòèâíèõ çâè÷àéíî âèä³ëÿþòü ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ ðåà볿 ñóñï³ëüñòâà, âçàºìîä³þ òå÷³é ³ íàïðÿì³â

Скачати безкоштовно цей реферат: "Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук / Т.В. Ковальова, Харк. держ. пед. ун-т ім"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати