Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Легкотопкі світлозабарвлені склоемалі для електростатичного нанесення на сталь: Автореф. дис... канд. техн. наук / І.В. Бердник, Харк. держ. політехн. / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÕÀÐʲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÏÎ˲ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ Áåðäíèê ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà ÓÄÊ 666.291.3 ËÅÃÊÎÒÎÏʲ ѲÒËÎÇÀÁÀÐÂËÅͲ ÑÊËÎÅÌÀ˲ ÄËß ÅËÅÊÒÐÎÑÒÀÒÈ×ÍÎÃÎ ÍÀÍÅÑÅÍÍß ÍÀ ÑÒÀËÜ ñïåöiàëüíicòü 05.17.11 - òåõíîëîã³ÿ òóãîïëàâêèõ íåìåòàë³÷íèõ ìàòåð³àë³â Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà òåõí³÷íèõ íàóê Õàðê³â - 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà íà êàôåäð³ òåõíîëî㳿 êåðàì³êè, âîãíåòðèâ³â, ñêëà òà åìàëåé Õàðê³âñüêîãî äåðæàâíîãî ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåð³âíèê : äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Áðàã³íà Ëþäìèëà Ëàçàð³âíà, Õàðê³âñüêèé äåðæàâíèé ïîë³òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò, ïðîôåñîð êàôåäðè òåõíîëî㳿 êåðàì³êè, âîãíåòðèâ³â, ñêëà òà åìàëåé Îô³ö³éí³ îïîíåíòè : äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Áëèé ßêâ âàíîâè÷, Óêðàíñüêèé äåðæàâíèé õìêî-òåõíîëîã÷íèé óíâåðñèòåò, çàâäóâà÷ êàôåäðè õì÷íî òåõíîëîã êåðàìêè òà ñêëà, ì.Äíïðîïåòðîâñüê êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê, Áàáêíà Ëíà Îëåêñâíà, ³äêðèòå Àêö³îíåðíå Òîâàðèñòâî “Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò âîãíåòðèâ³â”, çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòîð³, ì.Õàðêâ Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Íàöîíàëüíèé òåõí÷íèé óíâåðñèòåò Óêðàíè “Êèâñüêèé ïîëòåõí÷íèé íñòèòóò”, êàôåäðà õì÷íî òåõíîëîã êåðàìêè òà ñêëà, Ìíñòåðñòâà îñâòè Óêðà¿íè, ì.Êèâ Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “7” æîâòíÿ 1999ð. î 12 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 64.050.03 ó Õàðê³âñüêîìó äåðæàâíîìó ïîë³òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ çà àäðåñîþ: 310002, ì. Õàðê³â -2, âóë.Ôðóíçå, 21. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ Õàðê³âñüêîãî äåðæàâíîãî ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòà. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé “4” âåðåñíÿ 1999ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ñàõíåíêî Ì.Ä. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüíiñòü òåìè: Âàæëèâiøîþ óìîâîþ ðîçâèòêó åêîíîìiêè Óêðà¿íè º ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîìèñëîâèõ âèðîá³â øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ íîâiòíèõ åíåðãî- òà ðåñóðñîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é. Ñòîñîâíî åìàëþâàííÿ âèðîá³â ç òîíêîëèñòîâî¿ ñòàë³, â òîìó ÷èñë³ ïîáóòîâî¿ àïàðàòóðè, äî òàêèõ òåõíîëîã³é â³äíîñèòüñÿ åëåêòðîñòàòè÷-íèé ïîðîøêîâèé çàñ³á, ùî çàáåçïå÷óº â ïîð³âíÿíí³ ç òðàäèö³éíèì åìàëþâàííÿì ïðàêòè÷íî áåçâ³äõ³äí³ñòü, âèñîêèé ð³âåíü àâòîìàòèçàö³¿, ìåõàí³çàö³¿, åêîëîã³÷íîñò³ ïðîöåñó, çíèæåííÿ åíåðãîâèòðàò çà ðàõóíîê âèëó÷åííÿ îïåðàöi¿ ñóøêè òà îäíîðàçîâîãî âèïàëó ãðóíòîâî¿ òà ïîêðiâíî¿ åìàëåé, çìåíøåííÿ âèðîáíè÷iõ ïëîù, à òàêîæ ñóòòºâå ïiäâèùåííÿ ÿêîñòi ïðîäóêöi¿. Ïðîìèñëîâà ðåàë³çàö³ÿ öüîãî çàñîáó âèìàãຠâèñîêîãî ð³âíÿ âèðîáíèöòâà, òåõíîëîã³÷íî¿ äèñöèïë³íè òà, ùî îñîáëèâî âàæëèâî, ñòâîðåííÿ ïðèíöèïîâî íîâèõ ñêëàä³â åìàëåé ³ç ñïåöèô³÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè, ùî îáóìîâëåí³ îñîáëèâîñòÿìè òåõíîëîãi÷íîãî ïðîöåñó åìàëþâàííÿ çà ðåæèìîì “2 øàðè – 1 âèïàë”. Éîãî âïðîâàäæåííÿ íà ºäèíié â Óêðà¿íi ëiíi¿ íà êîíöåðíi "Àçîâ-ìàø" i íåîáõiäíiñòü âiäìîâè âiä áàãàòîêîøòîâíèõ çàêîðäîííèõ ñêëî-ôðèò âèìàãàëè ðiøåííÿ àêòóàëüíî¿ çàäà÷i - ñòâîðåííÿ âiò÷èçíÿíèõ åìà-ëåé íà îñíîâi ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêî¿ ñèðîâèíè äëÿ åëåêòðîñòàòè÷íîãî ïîðîøêîâîãî íàíåñåííÿ ïîêðèòò³â çà ðåæèìîì “2 øàðè – 1 âèïàë”. Çâ’ÿçîê ðîáîò ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, ïëàíàìè, òåìàìè Ðîáîòà âèêîíóâàëàñü âiäïîâiäíî ïðîãðàìè 7.3.3. "Íàóêîâi îñíîâè òà ðîçðîáêà ñó÷àñíèõ âèäiâ ñèë³êàòíèõ i òóãîïëàâêèõ íåìåòàë³÷íèõ ìàòåðiàëiâ ð³çíîãî ôóíêöiîíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ", çàòâåðäæåíîþ ïîñòàíîâîþ ÄÊÍÒ Óêðà¿íè ¹12 âiä 4.05.92ð òà ÄÍÒÏ 05.07. "Ìàòåðiàëè i òåõíîëîãi¿ äëÿ íàïëàâëåííÿ i íàíåñåííÿ ïîêðèòòiâ" Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè "Íîâi ðå÷îâèíè i ìàòåðiàëè" çãiäíî íàêàçó Ìiíiñòåðñòâà íàóêè i òåõíîëîãié Óêðà¿íè ¹102 âiä 23.04.97ð. Ìåòà i çàäà÷i äîñëiäæåííÿ. Ðîçðîáêà íàóêîâèõ îñíîâ ñèíòåçó ëåãêîòîïêèõ ñâiòëîçàáàðâëåíèõ ñêëîåìàëåé äëÿ íàíåñåííÿ ïîðîøêîâèì åëåêòðîñòàòè÷íèì çàñîáîì íà ñòàëü çà ðåæèìîì "2 øàðè - 1 âèïàë" òà ¿õ ïðîìèñëîâå îñâîºííÿ. Äëÿ äîñÿãíåííÿ öiº¿ ìåòè íåîáõiäíî áóëî âèðiøèòè íàñòóïíi çàäà÷i: - âñòàíîâèòè îñíîâíi êðèòåði¿ ùîäî âëàñòèâîñòåé ñêëîôðèò äëÿ íàíåñåííÿ åëåêòðîñòàòè÷íèì çàñîáîì çà çãàäàíèì ðåæèìîì; - ðîçðîáèòè ëåãêîòîïêó ñêëîìàòðèöþ ç âèñîêèìè çíà÷åííÿìè ïèòîìîãî åëåêòðîîïîðó íà îñíîâi âñòàíîâëåííÿ âçàºìîçâ'ÿçêó ìiæ ñòðóêòóðíîþ ìiöíiñòþ, åëåêòðè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè ìîäåëüíèõ ñòåêîë òà ðåîëîãi÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ¿õ ðîçïëàâiâ; - ñòâîðèòè íîâi ñêëàäè ôðèò äëÿ îäåðæàííÿ ïîêðiâíèõ åìàëåé áåæåâîãî êîëüîðó äëÿ åëåêòðîñòàòè÷íîãî íàíåñåííÿ çà ðåæèìîì "2 øàðè - 1 âèïàë"

Скачати безкоштовно цей реферат: "Легкотопкі світлозабарвлені склоемалі для електростатичного нанесення на сталь: Автореф. дис... канд. техн. наук / І.В. Бердник, Харк. держ. політехн."


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати