Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Латеральний гіпоталамус і префронтальна кора в організації довільних рухів: Автореф. дис... д-ра мед. наук / М.В. Йолтухівський, Донец. держ. мед. ун- / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè Äîíåöüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ì. Ãîðüêîãî Éîëòóõ³âñüêèé Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ ÓÄÊ 612.821.35+612.833.96 Ëàòåðàëüíèé ã³ïîòàëàìóñ ³ ïðåôðîíòàëüíà êîðà â îðãàí³çàö³¿ äîâ³ëüíèõ ðóõ³â 14.03.03 - íîðìàëüíà ô³ç³îëîã³ÿ Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà ìåäè÷íèõ íàóê Äîíåöüê - 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà ó ³ííèöüêîìó äåðæàâíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì.Ì.².Ïèðîãîâà ÌÎÇ Óêðà¿íè Íàóêîâèé êîíñóëüòàíò: Äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ìîðîç Âàñèëü Ìàêñèìîâè÷, ³ííèöüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì.Ì.².Ïèðîãîâà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè íîðìàëüíî¿ ô³ç³îëî㳿, ðåêòîð Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: - äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Òàëàëàºíêî Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷, Äîíåöüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì.Ì.Ãîðüêîãî, ïðîôåñîð êàôåäðè ôàðìàêîëî㳿; - äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Âàñèëåíêî Äìèòðî Àðòóðîâè÷, ²íñòèòóò ô³ç³îëî㳿 ³ì.Î.Î.Áîãîìîëüöÿ, ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê; - äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Øàíäðà Îëåêñ³é Àíòîíîâè÷, Îäåñüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì.Ì.².Ïèðîãîâà, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè íîðìàëüíî¿ ô³ç³îëî㳿. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Äí³ïðîïåòðîâñüêà äåðæàâíà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè, êàôåäðà íîðìàëüíî¿ ô³ç³îëî㳿, ì.Äí³ïðîïåòðîâñüê Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ 22 ãðóäíÿ 1999 ð. îá 11 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 11.600.01 ó Äîíåöüêîìó äåðæàâíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì.Ì.Ãîðüêîãî çà àäðåñîþ: 340003, Äîíåöüê, ïðîñï. ²ëë³÷à 16. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ â á³áë³îòåö³ Äîíåöüêîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Ì.Ãîðüêîãî çà àäðåñîþ: 340003, Äîíåöüê, ïðîñï. ²ëë³÷à 16. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíî 6 ëèñòîïàäà 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ñîëäàê ².². ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè. Ðîáîòó ïðèñâÿ÷åíî àíàë³çó ïî÷àòêîâèõ ìåõàíiçì³â ôîðìóâàííÿ ïðîãðàìè äi¿, òîáòî ìåõàíiçì³â iíòåãðàòèâíî¿ àêòèâíîñòi, êîòðà çàïóñêຠáiîëîãi÷íî çíà÷óùi ðóõè.  îðãàíiçàöi¿ òà êîíòðîëi øâèäêèõ àâòîìàòèçîâàíèõ ðóõiâ ãîëîâíà ðîëü íàëåæèòü ìîçî÷êó, õâîñòàòîìó ÿäðó i ìîòîðíié êîði [Ìîðîç, 1983]. Êîæíà ç öèõ ñòðóêòóð ìຠâiäíîøåííÿ ÿê äî ïðîãðàìóâàííÿ òà iíiöiàöi¿, òàê i äî êîíòðîëþ ñòåðåîòèïíèõ ðóõiâ, àëå â ðiçíié ìiði. Ïðè ¿õ óçãîäæåíié äiÿëüíîñòi, íàâiòü ïðè îðãàíiçàöi¿ òà çäiéñíåííi ñòåðåîòèïíèõ øâèäêèõ ðóõiâ, ÿêi çàáåçïå÷óþòüñÿ çàâäÿêè ñòàáiëüíèì, äîñèòü æîðñòêèì ïðîãðàìàì i íå ïîòðåáóþòü çâîðîòíî¿ àôåðåíòàöi¿, ñëiä ÷åêàòè çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ ìîçêîâèõ ñòðóêòóð. Ñåðåä òàêèõ ïðèâåðòàþòü óâàãó ìîçêîâi íàäñåãìåíòàðíi ñòðóêòóðè âèùîãî ïîðÿäêó, çîêðåìà, ïðåôðîíòàëüíà êîðà, àñîöiàòèâíà çà çíà÷åííÿì, äå çàðîäæóºòüñÿ çàäóì ðåàêöi¿ [Àéðàïåòüÿíö, Ñîòíè÷åíêî, 1967; Áàòóåâ, 1990; Âàðòàíÿí, Ïèðîãîâ, 1991; Ãóðôèíêåëü, Ëåâèê, 1990; Ëóðèÿ, 1966; Criado et al., 1997; Funahashi et al., 1997; Jueptner et al., 1997; Niedermeyer, 1998]. Çâàæàþ÷è íà áiîëîãi÷íó ñïðÿìîâàíiñòü ðóõîâîãî àêòó, à ñàìå - ¿æîäîáóâíå ïðèçíà÷åííÿ, îá’ºêòîì àíàëiçó îáðàíî i ëàòåðàëüíèé ãiïîòàëàìóñ (ÿê êëþ÷îâó ñòðóêòóðó õàð÷îâîãî öåíòðó [Áàòóåâ, 1994; Êàçàêîâ, 1995; Ñèìîíîâ, 1981; Ñóäàêîâ, 1990]). Âðàõîâàíî é òå, ùî ëàòåðàëüíèé ã³ïîòàëàìóñ âõîäèòü äî ñêëàäó ãiïîòàëàìi÷íî¿ ëîêîìîòîðíî¿ äiëÿíêè, ìຠàôåðåíòíi é åôåðåíòíi çâ’ÿçêè çi ñïèííèì ìîçêîì, ñòîâáóðîì, êîðîþ âåëèêèõ ïiâêóëü, ìîçî÷êîì [Áåðåçîâñêèé è äð., 1984; Éîëòóõîâñêèé, 1983; Ìàéñêèé, 1984; Beyaert et al., 1998]. Õàð÷îâà ìîòèâàöiÿ âèñòóïຠâ ÿêîñò³ ãîëîâíî¿ ëàíêè â ¿æîäîáóâíié äiÿëüíîñòi. Õàð÷îâå ìîòèâàöiéíå çáóäæåííÿ áóäóºòüñÿ íà îñíîâi âèñõiäíèõ àêòèâóþ÷èõ âïëèâiâ ãiïîòàëàìi÷íèõ öåíòðiâ (ïåðø çà âñå - ëàòåðàëüíîãî ã³ïîòàëàìóñó) íà ëiìái÷íó i íîâó êîðó ìîçêó. Ñàìå öi âïëèâè º îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ öiëåñïðÿìîâàíî¿ ïîâåäiíêè äëÿ çàäîâîëåííÿ âèñõiäíî¿ õàð÷îâî¿ ïîòðåáè [Áåçóãëûé, 1994; Âàíåöèàí, 1993; Ñóäàêîâ, 1979]. Âiäîìi ñóòòºâi äîêàçè íà êîðèñòü òîãî, ùî ëiìái÷íi ñòðóêòóðè ïåðåäíüîãî ìîçêó âàæëèâi â êåðóþ÷èõ òà ìîòèâàöiéíèõ ïðîöåñàõ, êîòði ïðè÷åòíi äî iíiöiàöi¿ äié, àëå ìàëî âiäîìî ïðî íåðâîâi ìåõàíiçìè, çàâäÿêè ÿêèì ëiìái÷íi ïðîöåñè äîñÿãàþòü ìîòîðíî¿ ñèñòåìè [Korzeniewska et al., 1996; Mogenson et al., 1980; Mogenson, Yang, 1991]. Òàêèì ÷èíîì,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Латеральний гіпоталамус і префронтальна кора в організації довільних рухів: Автореф. дис... д-ра мед. наук / М.В. Йолтухівський, Донец. держ. мед. ун-"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати