Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Культура російської меншини в Україні: проблеми функціонування та розвитку (90-ті роки XX століття): Автореф. дис... канд. іст. наук / В.М. Сніжко, Ки / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

2 ̳í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ÊÓËÜÒÓÐÈ ² ÌÈÑÒÅÖÒ ÓÄÊ 941(477) + 008 (477) ÑͲÆÊÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ ÐÎѲÉÑÜÊί ÌÅÍØÈÍÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²: ÏÐÎÁËÅÌÈ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ (90- ò³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ).Ñïåö³àëüí³ñòü 17.00.01. - òåîð³ÿ òà ³ñòîð³ÿ êóëüòóðè. À â ò î ð å ô å ð à ò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ³ñòîðè÷íèõ íàóê. Êè¿â - 1998 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Äèñåðòàö³þ âèêîíàíî íà êàôåäð³ òåî𳿠òà ³ñòî𳿠êóëüòóðè Óêðà¿íè Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ. Íàóêîâèé êåð³âíèê - Ïîñòîëîâñüêèé Ðóñëàí Ìèõàéëîâè÷ êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò, äèðåêòîð ²íñòèòóòó ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà (ì.гâíå)Îô³ö³éí³ îïîíåíòè - Ãîð䳺íêî Ëåîí³ä Ìèòðîôàíîâè÷ äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ. êàôåäðîþ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ³ ðåë³ã³ºçíàâñòâà Êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó “Ñëîâ’ÿíñüêèé óí³âåðñèòåò”. - Ïîäàëÿê Íàòàë³ÿ Ãîð䳿âíà êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè ³ñòî𳿠Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Ïðîâ³äíà îðãàí³çàö³ÿ - ×åðí³âåöüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ì.Þ.Ôåäüêîâè÷à Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ 10 ñ³÷íÿ 1999 ð. î 15.30 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 26.807.02. â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ çà àäðåñîþ: 252133, ì. Êè¿â, âóë. Ùîðñà 36.Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ â á³áë³îòåö³ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ /252133, ì. Êè¿â, âóë. Ùîðñà 36/. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé 9 ãðóäíÿ 1998ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ã.Ì. Çàãàäàð÷óê ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²ÉÍί ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ. ϳñëÿ ïðîãîëîøåííÿ Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ â íàø³é áàãàòîíàö³îíàëüí³é äåðæàâ³ ïîñòàëî ïèòàííÿ ðîçðîáêè òà âò³ëåííÿ â æèòòÿ îáãðóíòîâàíî¿ òà âèâàæåíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ¿õ ìîâ, ñàìîáóòí³õ êóëüòóð, âñ³õ ïðîáëåì íàö³îíàëüíîãî ðîçâîþ. Ïîáóäîâà äåìîêðàòè÷íî¿ ïðàâîâî¿ ñîö³àëüíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³ íåìîæëèâà áåç âñåá³÷íîãî ðîçâèòêó âñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ùî ìåøêàþòü íà ¿¿ òåðèòîð³¿. Ðåà볿 åòí³÷íèõ ïðîöåñ³â, ùî ðîçãîðòàþòüñÿ íà òåðåí³ Íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè êîíöåíòðóþòü óâàãó íà çàáåçïå÷åíí³ ïðàâ òà ñâîáîä, ïð³îðèòåò³â ïðàâ ëþäèíè, ðîçâèòêó ìàëî÷èñåëüíèõ åòí³÷íèõ ãðóï òà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí. Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ìåøêàþòü ïðåäñòàâíèêè ïîíàä 110 íàö³îíàëüíîñòåé, ùî ñòàíîâëÿòü çíà÷íó ÷àñòèíó âñüîãî íàñåëåííÿ äåðæàâè. Íà ïî÷àòêó 90- õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ â³äáóëèñÿ äîêîð³íí³ çì³íè â ïîë³òè÷í³é, ñîö³àëüí³é, êóëüòóðí³é òà ³íøèõ ñôåðàõ ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè.  ñâîþ ÷åðãó âîíè íå ìîãëè ðîçâèâàòèñÿ îñòîðîíü íàö³îíàëüíî- êóëüòóðíîãî æèòòÿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ùî íàñåëÿþòü òåðèòîð³þ Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.  óìîâàõ íàö³îíàëüíî- äåðæàâíîãî â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè àêòóàë³çóºòüñÿ ïðîáëåìà ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð ìåíøèí, ùî íàñåëÿþòü íàøó äåðæàâó, âèâ÷åííÿ ¿õ ³ñòîð³¿, òðàäèö³é, ¿õíüîãî âêëàäó â ðîçâèòîê óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, äóõîâíî¿ ñêàðáíèö³ íàðîäó Óêðà¿íè íà ñó÷àñíîìó åòàï³. Íà îñîáëèâó óâàãó çàñëóãîâóº äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó êóëüòóðè ðîñ³éñüêî¿ ìåíøèíè, íàé÷èñåëüí³øî¿ åòí³÷íî¿ ìåíøèíè â Óêðà¿í³, ÿêà çíà÷íèì ÷èíîì âïëèâຠíà ðîçâèòîê êóëüòóðè Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.  çâ’ÿçêó ç öèì ïîñòຠíåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ¿¿ íàïðÿì³â ùîäî ïîäàëüøîãî íàö³îíàëüíî- êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ðîñ³éñüêî¿ ìåíøèíè íà òë³ ïîë³òè÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ÿê îñíîâíîãî åòíîñó - óêðà¿íö³â, òàê ³ ïðåäñòàâíèê³â âñ³õ åòíîñ³â íàøî¿ áàãàòîíàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè. Îá’ºêòèâí³ çíàííÿ ïðî ìèíóëèé ³ ñó÷àñíèé ñòàí êóëüòóðè åòí³÷íèõ ñï³ëüíîò, ùî ìåøêàþòü â Óêðà¿í³ äàþòü ï³äñòàâè ïðîãíîçóâàòè ¿õ ðîçâèòîê íà ïåðñïåêòèâó, âèðîáèòè ðåàëüí³ çàñàäè ïîë³òèêè äåðæàâè ùîäî íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ, ñòàá³ë³çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí â ìîëîä³é Óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³. Ïîä³áí³ äîñë³äæåííÿ òà çàïðîïîíîâàí³ â íèõ âèñíîâêè ³ ðåêîìåíäàö³¿ ìîæóòü ñïðèÿòè óòî÷íåííþ íàïðÿìê³â ïîë³òèêè òà çàõîä³â ùîäî ¿¿ ðåàë³çàö³¿ â ñôåð³ ñîö³àëüíîãî òà íàö³îíàëüíî- êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí â íàø³é äåðæàâ³. Ñó÷àñíèé ñòàí ðîçâ’ÿçàííÿ åòíîíàö³îíàëüíèõ ïèòàíü òà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîë³òèêè ïîòðåáóº ãðóíòîâíèõ

Скачати безкоштовно цей реферат: "Культура російської меншини в Україні: проблеми функціонування та розвитку (90-ті роки XX століття): Автореф. дис... канд. іст. наук / В.М. Сніжко, Ки"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати