Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ ГОЛУБ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ УДК 577.322 In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 03.00.03 – молекулярна біологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у відділі комбінаторної хімії Інституту молекулярної біології та генетики НАН України (м. Київ). Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Ярмолюк Сергій Миколайович, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, завідувач відділу комбінаторної хімії. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Тукало Михайло Арсентійович, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, заступник директора інституту з наукової роботи, завідувач відділу ензимології білкового синтезу; доктор хімічних наук Качковський Олексій Дмитрович, Інститут органічної хімії НАН України, провідний науковий співробітник відділу кольору та будови органічних сполук. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, біологічний факультет, м. Київ. Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ 19 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó î 10 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 26.237.01 Інституту молекулярної біології та генетики НАН України за адресою: 03143, Київ-143, вул. Академіка Заболотного, 150. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту молекулярної біології та генетики НАН України (03143, Київ-143, вул. Академіка Заболотного, 150). Автореферат розіслано 17 травня 2007 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат біологічних наук О.В. Підпала ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Передача сигналу шляхом фосфорилювання/дефосфо-рилювання білків є загальновідомим механізмом, що забезпечує більшість фізіологічних та патологічних процесів у клітині. З огляду на те, що процес фосфорилювання каталізують ферменти протеїнкінази, вони є важливими регуляторами клітинних функцій. Одним з таких ферментів, що належить до класу серин-треонінових протеїнкіназ, є протеїнкіназа СК2, яка контролює значну кількість клітинних процесів, включаючи клітинний ріст та проліферацію. СК2 є плейотропною, конститутивною кіназою, що локалізується у цитоплазматичних та ядерних компартментах відповідно до її клітинних функцій (Ahmed et al., 2002). Хоча СК2 є об’єктом інтенсивного вивчення протягом останніх 50 років, її біологічна роль та способи регуляції активності залишаються не до кінця зрозумілими (Battistutta et al., 2005). Одним із підходів, який застосовують для вивчення функцій протеїнкіназ, а також сигнальних шляхів, у яких вони беруть участь, є використання специфічних низькомолекулярних інгібіторів. Такі інгібітори є особливо ефективними у випадку конститутивно активних протеїнкіназ, які не активуються у відповідь на специфічні стимули та існують у клітині лише в активній формі (Sarno et al., 2005). Отже, у випадку протеїнкінази СК2 використання специфічних інгібіторів є однією із найперспективніших стратегій для вивчення її функціональних особливостей. Якщо активність протеїнкінази або її підвищення за певних умов призводить до патологічних змін (Cohen, 2002; Noble et al., 2005), то інгібітори такої протеїнкінази є потенційними попередниками фармацевтичних препаратів. Щодо СК2, то значна кількість експериментальних даних вказує на те, що вона бере участь у розвитку низки патологічних станів. СК2 функціонує як загальний антиапоптотичний агент (Wang et al., 2005), який сприяє виживанню клітини в умовах, коли клітинна смерть є необхідною. Експресія СК2 значно підвищена в більшості пухлин та у швидко проліферуючих тканинах (Tawfic et al., 2001). СК2 використовується багатьма вірусами для фосфорилювання власних білків (Meggio et al., 2003), а також бере участь у розвитку запальних процесів (Yamada et al., 2005). Таким чином, СК2 є перспективною мішенню для розробки протипухлинних, противірусних та протизапальних

Скачати безкоштовно цей реферат: "In silico дизайн інгібіторів протеїнкінази СК2 (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати