Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Helicobacter pylori та інша мукозна мікрофлора шлунка при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки: Автореф. дис... канд. мед. / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÃÓËÅÂÑÜÊÈÉ ÑÅÐÃ²É ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ× ÓÄÊ:616.33+616.342:-002.44-089-06-036.4:-072.1-08. HELICOBACTER PYLORI ÒÀ ²ÍØÀ ÌÓÊÎÇÍÀ ̲ÊÐÎÔËÎÐÀ ØËÓÍÊÀ ÏÐÈ Õ²ÐÓÐò×ÍÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍͲ ÂÈÐÀÇÊÎÂÎˉ¯ ÕÂÎÐÎÁÈ ÄÂÀÍÀÄÖßÒÈÏÀËÎˉ¯ÊÈØÊÈ 14.01.03. – Õ²ÐÓÐÃ²ß ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ìåäè÷íèõ íàóê Äí³ïðîïåòðîâñüê – 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà ó Çàïîð³çüêîìó äåðæàâíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ÌÎÇ Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåð³âíèê: êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê, äîöåíò Ãðóøêà Âåíåäèêò Àêñåíò³éîâè÷, çàâ³äóâà÷ êóðñó åíäîñêîﳿ êàôåäðè ãîñï³òàëüíî¿ õ³ðóð㳿 Çàïîð³çüêîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Õàð÷åíêî Âîëîäèìèð Ãðèãîðîâè÷, ïðîôåñîð êàôåäðè õ³ðóðã³÷íèõ õâîðîá Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, äîöåíò Êëèìåíêî Âîëîäèìèð Ìèêèòîâè÷, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ôàêóëüòåòñüêî¿ õ³ðóð㳿 Çàïîð³çüêîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: ²íñòèòóò êë³í³÷íî¿ òà åêñïåðèìåíòàëüíî¿ õ³ðóð㳿 ÀÌÍ Óêðà¿íè, êàôåäðà òîðàêî-àáäîì³íàëüíî¿ òà ñóäèííî¿ õ³ðóð㳿, ì. Êè¿â. Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “ 25 “ òðàâíÿ 1999 ð. î 11-00 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 08.601.01 ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é äåðæàâí³é ìåäè÷í³é àêàäå쳿 (320044, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 9). Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ó á³áë³îòåö³ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ äåðæàâíî¿ ìåäè÷íî¿ àêàäå쳿 (320044, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Äçåðæèíñüêîãî, 9). Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé “ 21 “ êâ³òíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè, êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê, äîöåíò Â.Ì.Òêà÷åíêî - 1 - ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ ÀÊÒÓÀËÜͲÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÈ. Âèðàçêîâà õâîðîáà íà ñüîãîäí³øí³é äåíü º íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèì òà íåáåçïå÷íèì äëÿ æèòòÿ õâîðèõ çàõâîðþâàííÿì øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó ÷åðåç ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó òÿæêèõ óñêëàäíåíü. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â òåïåð³øí³é ÷àñ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ âèñîêîåôåêòèâí³ ïðîòèâèðàçêîâ³ ïðåïàðàòè, óñêëàäíåííÿ, ùî âèíèêàþòü ïðè öüîìó çàõâîðþâàíí³, ïîòðåáóþòü õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ ÿê “îñòàííüîãî ë³êóâàëüíîãî çàñîáó” ó 20-30% õâîðèõ (Êóç³í Ì.²., 1981). Ïðîòå ðåçóëüòàòè îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ íå çàâæäè çàäîâîëüíÿþòü êë³í³öèñò³â, òîìó ùî ó ÷àñòèíè õâîðèõ âèíèêàþòü ð³çí³ ï³ñëÿîïåðàö³éí³ óñêëàäíåííÿ òà ðåöèäèâè âèðàçêè. Îäí³ºþ ç ïðè÷èí öèõ óñêëàäíåíü äåÿê³ àâòîðè âèçíàþòü íàÿâí³ñòü ó ñëèçîâ³é îáîëîíö³ àíòðàëüíîãî â³ää³ëó øëóíêà ³ íàâêîëîâèðàçêîâ³é çîí³ ãåë³êîáàêòåð³é òà ð³çíèõ ³íøèõ ì³êðîîðãàí³çì³â. ×àñòå âèÿâëåííÿ Helicobacter pylori (ÍÐ) ïðè âèðàçêîâ³é õâîðîá³ äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè òà çàïàëüíèõ çàõâîðþâàííÿõ øëóíêà äîçâîëÿº áàãàòüîì äîñë³äíèêàì ñòâåðäæóâàòè, ùî öåé âèä áàêòåð³é áåçïîñåðåäíüî ïðè÷åòíèé äî óòâîðåííÿ âèðàçîê òà ðåöèäèâ³â âèðàçêîâî¿ õâîðîáè (Àðó³í Ë.²., 1990; Äóäàðü Ë.Â., 1995; ̳òðîõ³íà Ò.Â., 1996; Ëîõâèöüêèé Ñ.Â.,1998). Àëå öå íå ºäèíèé ì³êðîîðãàí³çì, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â ñëèçîâ³é îáîëîíö³ øëóíêà (ÑÎØ). ²íø³ àâòîðè â³äì³÷àþòü íàÿâí³ñòü â ÑÎØ êîêîâî¿ òà áàöèëÿðíî¿ ôëîðè ³ ïðè÷åòí³ñòü ñàìå öèõ ì³êðîîðãàí³çì³â äî óñêëàäíåíü çàïàëüíîãî õàðàêòåðó òà ðåöèäèâ³â âèðàçêè ï³ñëÿ ð³çíèõ âèä³â îïåðàö³é (Ñèòí³ê Ñ.²., 1980; Ñì³ðíîâà Ò.Â., 1982; Ãîùèíñüêèé Â.Á., 1997). Âðàõîâóþ÷è ìîæëèâ³ñòü çäàòíîñò³ ÿê ÍÐ, òàê ³ ³íøî¿ ìóêîçíî¿ ì³êðîôëîðè ñïðè÷èíÿòè çàïàëüí³ ñòàíè â øëóíêó, ùî íåãàòèâíî â³äáèâàºòüñÿ íà ïåðåá³ãó ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó, íåîáõ³äíî âèâ÷èòè âåñü ôîí ïðèñò³ííî¿ ì³êðîôëîðè, à íå ò³ëüêè ¿¿ îêðåì³ âèäè ÿê äî, òàê ³ ï³ñëÿ ð³çíèõ âèä³â îïåðàö³é â çàëåæíîñò³ â³ä ãëèáèíè ìîðôîëîã³÷íèõ çì³í ñëèçîâî¿ îáîëîíêè òà ïîðóøåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó øëóíêà. Öå äîçâîëèòü âñòàíîâèòè çâ’ÿçîê ì³æ íàÿâí³ñòþ ÍÐ òà ³íøî¿ ì³êðîôëîðè ³ âèíèêíåííÿì çàïàëüíèõ óñêëàäíåíü òà ðåöèäèâ³â âèðàçêè ï³ñëÿ õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè. Ç´ßÇÎÊ ÐÎÁÎÒÈ Ç ÍÀÓÊÎÂÈÌÈ ÏÐÎÃÐÀÌÀÌÈ, ÏËÀÍÀÌÈ, ÒÅÌÀÌÈ. Âèêîíàíà ðîáîòà º ôðàãìåíòîì ïëàíîâî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè êàôåäðè -2- ãîñï³òàëüíî¿ õ³ðóð㳿 Çàïîð³çüêîãî äåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó “Ìåòîäè ë³êóâàííÿ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè øëóíêà òà äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè”, øèôð ïðîáëåìè 01.850012.016. ÌÅÒÀ ² ÇÀÄÀײ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß. Ïîë³ïøèòè ðåçóëüòàòè õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ âèðàçêîâî¿ õâîðîáè äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ì³êðîáíîãî ôîíó ñëèçîâî¿

Скачати безкоштовно цей реферат: "Helicobacter pylori та інша мукозна мікрофлора шлунка при хірургічному лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки: Автореф. дис... канд. мед."


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати