Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

FD-метод для задач Штурма-Ліувілля. Експоненційна швидкість збіжності: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / О.Л. Уханьов, НАН України. Ін-т кібернет / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè ²íñòèòóò ê³áåðíåòèêè ³ì. Â. Ì. Ãëóøêîâà Óõàíüîâ Îëåã Ëåîí³äîâè÷ ÓÄÊ 519.624.2 FD-ìåòîä äëÿ çàäà÷ Øòóðìà-˳óâ³ëëÿ. Åêñïîíåíö³éíà øâèäê³ñòü çá³æíîñò³ 01.01.07 – îá÷èñëþâàëüíà ìàòåìàòèêà Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê Êè¿â-1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà ó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Ìèíèñòåðñòâî âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè Íàóêîâèé êåð³âíèê: äîêòîð ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ìàêàðîâ Âîëîäèìèð Ëåîí³äîâè÷ ²íñòèòóò ìàòåìàòèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó îá÷èñëþâàëüíî¿ ìàòåìàòèêè Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: äîêòîð ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ïðèêàç÷èêîâ ³êòîð Ãåîð㳺âè÷ Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ïðîôåñîð êàíäèäàò ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Õ³ì³÷ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ ²íñòèòóò ê³áåðíåòèêè ³ì. Â. Ì. Ãëóøêîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, êàôåäðà îá÷èñëþâàëüíî¿ ìàòåìàòèêè, ì. Ëüâ³â Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “22” æîâòíÿ 1999 ð. îá 11 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä 26.194.01 ïðè ²íñòèòóò³ ê³áåðíåòèêè ³ì. Â. Ì. Ãëóøêîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: 252680, Êè¿â-187, ïðîñïåêò àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 40. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ó á³áë³îòåö³ ²íñòèòóòó ê³áåðíåòèêè ³ì. Â. Ì. Ãëóøêîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè, Êè¿â, ïðîñïåêò àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 40. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíî “20” âåðåñíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ìî³ñåºíêî Â. Â.7 ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè. Áàãàòî ìàòåìàòèê³â çàéìàëèñÿ ³ ïðîäîâæóþòü çàéìàòèñÿ ïðîáëåìîþ ïîáóäîâè äèñêðåòíèõ àïðîêñèìàö³é âèñîêîãî ïîðÿäêó òî÷íîñò³ äëÿ çàäà÷ Øòóðìà-˳óâ³ëëÿ. Òóò ñë³ä çãàäàòè òàê³ ïð³çâèùà, ÿê Áàáåíêî Ê. ²., Áàáóøêà ²., Îñáîðí Äæ., Andrew A. L., Pryce J. D., Ïðèêàç÷èêîâ Â. Ã., Ãóëä Ñ., Âàéíøòåéí À., Ãàâðèëþê ². Ï., Ìàêàðîâ Â. Ë., Àëãàç³í Ñ. Ä., Kreiss H.-O., Ñòðåíã ²., Ô³êñ Äæ., Quarteroni A., Ìàð÷óê Ã. ²., Øàéäóðîâ Â. Â., Êîëëàòö Ë., Ñàìàðñüêèé Î. À., Òèõîíîâ À. Ì. òà ³íø³. Îñíîâí³ ï³äõîäè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ îäåðæóþòüñÿ äèñêðåòí³ àïðîêñèìàö³¿ çàäà÷ íà âëàñí³ çíà÷åííÿ, º: ìåòîä ñê³í÷åííèõ ð³çíèöü, ìåòîä ñê³í÷åííèõ åëåìåíò³â, ñïåêòðàëüí³ òà ïñåâäîñïåêòðàëüí³ ìåòîäè. Àëå âñ³ ö³ ìåòîäè ìàþòü ñóòòºâèé íåäîë³ê: øâèäê³ñòü ¿õ çá³æíîñò³ çàëåæèòü â³ä ïîðÿäêîâîãî íîìåðà â³äïîâ³äíîãî âëàñíîãî çíà÷åííÿ ³ ÷èì ñòàðøå éîãî íîìåð, òèì ã³ðøà îäåðæóºòüñÿ òî÷í³ñòü. Îäèí ³ç øëÿõ³â ïîäîëàííÿ öüîãî íåäîë³êà º àñèìïòîòè÷íà êîðåêö³ÿ îá÷èñëåíèõ âëàñíèõ çíà÷åíü (÷è çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ñê³í÷åííèõ ð³çíèöü, ÷è çà äîïîìîãîþ ìåòîäó ñê³í÷åííèõ åëåìåíò³â). Öåé ï³äõ³ä áóëî çàïðîïîíîâàíî ³ ðîçâèíóòî ó ðîáîòàõ Paine J. W., de Hoog F. R., Shampine L. F., Kraut G, Andrew A. L. òà ³íøèõ. Ó öèõ ðîáîòàõ áóëè îäåðæàí³ ð³âíîì³ðí³ îö³íêè òî÷íîñò³ çà ïîðÿäêîâèì íîìåðîì. Òèì íå ìåíø, ìåòîäè àñèìïòîòè÷íî¿ êîðåêö³¿ ìàþòü íàñòóïí³ íåäîë³êè. Ïåðøå. Âåëè÷èíà ïîõèáêè çá³ëüøóºòüñÿ ³ç çðîñòàííÿì ïîðÿäêîâîãî íîìåðó. Äðóãå. ʳëüê³ñòü âëàñíèõ çíà÷åíü, ÿêà îá÷èñëþºòüñÿ, îäðàçó ô³êñóºòüñÿ âèáîðîì ïàðàìåòðà äèñêðåòèçàö³¿ picscalex100010009000003af00000002001b000000000005 Ïðè íåîáõ³äíîñò³ îá÷èñëèòè á³ëüø ñòàðø³ âëàñí³ çíà÷åííÿ, í³æ ò³, ùî äàëà âèáðàíà äèñêðåòíà ñõåìà, òðåáà çàíîâî áóäóâàòè íîâó ñõåìó äèñêðåòèçàö³¿. Òðåòº. ͳ÷îãî íå ãîâîðèòüñÿ ïðî íàáëèæåííÿ âëàñíèõ ôóíêö³é. ×åòâåðòå.  àïð³îðíèõ îö³íêàõ ïðèñóòíÿ íåâèçíà÷åíà ñòàëà, ùî íå äຠìîæëèâîñò³ a priori çà çàäàíîþ òî÷í³ñòþ, ç ÿêîþ òðåáà îá÷èñëèòè picscalex100010009000003af00000002001b000000000005 âëàñíå çíà÷åííÿ, âêàçàòè òàêå picscalex100010009000003af00000002001b000000000005 ùî öþ òî÷í³ñòü çàáåçïå÷óº.  ïåâíîìó ñåíñ³ äî ìåòîä³â àñèìïòîòè÷íî¿ êîðåêö³¿ ïðèìèêàþòü ìåòîäè áåç íàñè÷åííÿ òî÷íîñò³.  ðîáîòàõ Áàáåíêà Ê. ²., Àëãàç³íà Ñ. Ä. áóëî çàïðîïîíîâàíî ìåòîä, ùî ãðóíòóºòüñÿ íà çàì³í³ âëàñíî¿ ôóíêö³¿ ³íòåðïîëÿö³éíèì ïîë³íîìîì ç ×åáèøåâñüêèìè âóçëàìè, øâèäê³ñòü çá³æíîñò³ ÿêîãî äëÿ àíàë³òè÷íèõ âëàñíèõ ôóíêö³é º

Скачати безкоштовно цей реферат: "FD-метод для задач Штурма-Ліувілля. Експоненційна швидкість збіжності: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / О.Л. Уханьов, НАН України. Ін-т кібернет"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати