Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) (реферат) / Сторінка: 3

Скачати безкоштовно цей реферат

особливостей зоопланктоценозів верхів’я басейну р. Дністер та підготовці 60 % публікації. Апробація результатів дисертації. Матеріали результатів дисертації були представлені на: наукових семінарах кафедри зоології (Львів, 2001–2004 рр.), міжнародних конференціях “Наукові основи збереження біотичної різноманітності”, (Львів, 2001, 2003 і 2004 рр.); “Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ-Черкаси-Одеса, 2002); “Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация” (Одеса, 2003); “Гідробіологія, іхтіологія та радіобіологія” (Дніпропетровськ, 2003); “Сучасні проблеми зоологічної науки” (Київ-Канів, 2004). Публікації. За результатами дисертації опубліковано 3 статті у фахових наукових журналах та 6 тез доповідей у матеріалах міжнародних та українських наукових конференцій. Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел (156 найменувань, у тому числі 111 кирилицею та 77 латинoю) і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 263 сторінки машинопису, з яких основний текст викладений на 163 сторінках. Робота містить 51 таблицю й 93 рисунки. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ВИВЧЕНІСТЬ ГІРСЬКИХ ГІДРОБІОГЕОЦЕНОЗІВ У розділі на основі аналізу літератури (Manca, Comoli, Lencioni, 1999; Salmaso, Naselli-Flores, 1999; Terek, 1981, 1993; Іванець, 2002 та ін.) подано матеріали щодо стану вивченості гідробіогеоценозів гірських водойм Європи загалом та Українських Карпат, зокрема, вказано роль зоопланктонних організмів у водних екосистемах. Визначено актуальність проблеми дослідження. Розглядаються основні структурні риси та закономірності функціонування гірських гідробіоценозів, перспективи та етапи їх вивчення. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ У розділі наведено геоморфологічну, орографічну, тектонічну, гляціологічну характеристики масиву Чорногори як складової частини Українських Карпат, описано ґрунти й клімат району досліджень у контексті функціонування субальпійських та альпійських гідроекосистем. Охарактеризовано основні типи гірських водойм (карові, греблеві та ін.) й особливості їх формування. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ Дослідження біогеоценозів загалом є надзвичайно актуальною екологічною проблемою, над розв’язанням якої працювала й працює велика когорта вчених – Сукачев В.Н., Диліс Н.В., Работнов Т.А., Бельгард А.Л., Травлєєв А.П., Голубець М.А. та багато інших. Проте, більшість подібних праць стосується наземних біогеоценозів. Дослідження структурної організації зоомікроценозів проводили на озерах, озерцях, болотах, болітцях, форельних ставах, астатичних та інших лентичних водоймах масиву Чорногори у 2002–2005 рр. Відбір 166 гідробіологічних проб у товщі води й придонному шарі та їх опрацювання проводили загальноприйнятими методами (Киселев, 1969; Методические рекомендации ..., 1984). Досліджували фауністичний склад зоомікроценозів, плодовитість, статеву, вікову, вагову та розмірну структури популяцій планктонних ракоподібних (Cladocera, Copepoda), їх біотопічний та вертикальний розподіл у водоймах, їх динамічні зміни. Біомасу обчислювали за середніми даними індивідуальної маси особин для кожного виду (Грезе, 1957; Мордухай-Болтовский, 1954) та за лінійними розмірами тіла зоопланктер (Методические рекомендации ..., 1984). Біотопічний розподіл оцінювали за допомогою показників відношення числа особин i-ої групи в зборах з j-го біотопу до загального числа особин цієї групи, зібраних у всіх біотопах – qij та ступеня відносної біотопічної приуроченості – Fij (Песенко, 1982). При дослідженні властивостей угруповань використовували індекси подібності Стугрен-Радулеску та Чекановського-Сьоренсена й індекси різноманіття Шенона та Уільямсона (Песенко, 1982). Ступінь сапробності визначали за методичними вказівками, поданими в літературі (Олексів, 1992). Обробку гідрохімічних проб проводили за І.С. Шестеріним (1985). Використовувались стандартні біометричні методики (Деркач, Гумецький, Чабан, 1977). Статистичне опрацювання здійснювали з використанням програмного пакета для персональних комп’ютерів Microsoft Exel. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНИХ ГІДРОБІОГЕОЦЕНОЗІВ У карах і цирках головного хребта Чорногори налічується близько 20 озер, але більшість з них дуже мала. Площа лише п’яти

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) (реферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати