Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) (реферат) / Сторінка: 11

Скачати безкоштовно цей реферат

наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми зоологічної науки. Наукові читання, присвячені 170 річчю заснування каф. зоології та 100-річчю з дня народження проф. О.Б. Кістяківського". – Київ. – 2004. – С. 119–122. АНОТАЦІЇ Микітчак Т.І. Структурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем Чорногори (Українські Карпати). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2005. Дисертація присвячена вивченню структурної організації угруповань Cladocera й Copepoda водойм масиву Чорногора (Українські Карпати) з урахуванням їх біотопічних особливостей, гідрохімічного режиму та антропогенного навантаження. Досліджено видовий склад, статеву, вікову, розмірну та вагову структури їхніх популяцій, а також розподіл чисельності й зональну та вертикальну стратифікацію, біотопічний розподіл, міжвидові зв’язки. Охарактеризовано циклічну динаміку популяційних показників масових і звичайних видів. Виділено фітофільний, літоральний, пелагічний та астатичний екологічні комплекси видів ракоподібних високогірних лентичних гідроценозів. Класифіковано водойми за зоомікроценозами та антропогенним навантаженням. Обгрунтовано засади збереження гідробіогеоценозів Чорногори. Вказана роль біотопічної гетерогенності як позитивного чинника формування гідробіорізноманіття. Ключові слова: зоомікроценози, популяційна структура, біотопічний розподіл, охорона водних екосистем, високогірні водойми, Чорногора, Українські Карпати. Мыкитчак Т. И. Структурная организация и охрана зоомикроценозов водных экосистем Черногоры (Украинские Карпаты). – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.16 – экология. – Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2005. Диссертация содержит анализ структурной организации сообществ Cladocera і Copepoda водоемов Черногоры (Украинские Карпаты) с учетом особенностей биотопического разнообразия их ценозов, гидрохимического режима и антропогенного влияния. Внимание уделялось видовому составу, половой, возрастной, размерной и весовой популяционным структурам, а также другим особенностям сообществ – численности, разнообразию, зональной и вертикальной стратификации, биотопическому распределению, межвидовым связям. Для Черногоры типичны гидробиогеоценозы, структурированные на литораль с сообществами осок, литораль с каменистым дном, мелководную пелагиаль и осоково-сфагновый плавун. Вода озер и озерец Черногоры маломинерализованная, с высоким содержанием кислорода (7–10 мг О2/дм3), преобладают гидрокарбонатнокальциевые водоемы. У гидробиоценозах района исследований отмечено 23 вида планктонных ракообразных: 10 видов Сladocera (ветвистоусые раки) и 13 видов Сopepoda (веслоногие раки), – 37 % рачковой планктофауны Украинских Карпат. Впервые для территории Черногоры указано 9 видов планктонных раков. Наиболее распространенными видами оказались Сhydorus sphaericus (встречаемость – 64 %; максимальная численность – 403,5 тыс.екз./м3), Daphnia longispina, Acanthocyclops vernalis и Eudiaptomus vulgaris (по 30 %). Отмечено два пика развития Сhydorus sphaericus – в июле и в октябре-ноябре. Осенью, особенно в подледный период, в оз. Нэсамовытэ при резком возрастании численности (до 74,4 тыс.екз./м3) возрастает также средняя популяционная плодовитость этого вида за счет самок с ефипиумами. В этот же период уменьшаются размеры взрослых самок и почти полностью исчезают ювенильные особи. Самцы отмечены в сентябре-ноябре, то есть вид в этом районе моноцикличен. Отмечено положительную зависимость размеров тела в доминантной группе от температуры воды и отрицательную для плодовитости от численности сообщества. Выделено четыре экологических комплекса видов зоопланктона высокогорных гидроценозов (фитофильный, литоральный, пелагический, астатический). Для Daphnia longispina отмечено достоверное дневное биотопическое распределение разных возрастных групп: ювенильные преобладают в мелководной литорали, преадультные в литорали и мелководной пелагиали, взрослые особи держаться на глубинах от 0,5 и более метров. Три виды дафниид Черногоры населяют разные типы водоемов (Daphnia longispina – озера и озерца, Daphnia obtusа – астатические водоемы, Сeriodaphnia quadrangula – водоемы

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) (реферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати