Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cинтез, хімічні перетворення та біологічна активність похі-дних піримідинтіону, хіназолінтіону та піримідо[5,4-d]піримідину (автореферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОЛЕСНІКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 547.834:547.853.7:547.859.1:615.214:615.771 Cинтез, хімічні перетворення та біологічна активність похідних піримідинтіону, хіназолінтіону та піримідо[5,4-d]піримідину 15.00.02 – фармацевтична хімія і фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі органічної хімії Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України. Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор КОВАЛЕНКО Сергій Миколайович Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри управління якістю Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор БОЛОТОВ Валерій Васильович Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри аналітичної хімії доктор фармацевтичних наук, професор ДЕМЧЕНКО Анатолій Михайлович Інститут фармакології та токсикології АМН України, завідуючий відділом синтезу фізіологічно- активних речовин Захист відбудеться “01” лютого 2008 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4). Автореферат розісланий “26 ” грудня 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук, професор МАЛОШТАН Л.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Один із напрямків пошуку нових біологічно активних речовин (БАР) – це розширення класів сполук, що вже добре зарекомендували себе у сучасній медичній практиці як ефективні лікарські засоби. В цьому плані особливий інтерес викликає конструювання та синтез гетероциклічних сполук, що містять у своїй структурі фармакофори різної гетероциклічної природи. Враховуючи високий синтетичний та фармакологічний потенціал похідних піримідину, є вельми актуальним конструювання гетероциклічних систем які б містили у своєму складі різноманітні поєднання піримідинового ядра з іншими гетероциклічними системами. Завдяки можливостям варіації замісників або додаткових гетероциклічних фрагментів, вони здатні активно взаємодіяти з різноманітними білковими системами та проявляти широкий спектр фармакологічної активності. В цьому відношенні перспективними є гетероциклічні сполуки, що містять піримідиновий фрагмент, розробка їх методів синтезу, дослідження хімічних, та біологічних властивостей та проведення фармакологічного скринінгу зазначених речовин є вельми актуальним. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету з проблеми МОЗ України “ Хімічний синтез та аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження” (номер державної реєстрації 0103 U 000475). Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є синтез нових біологічно активних сполук, що містять піримідиновий фрагмент, дослідження їх реакційної здатності; вивчення будови синтезованих сполук фізико-хімічними методами; проведення комп'ютерного прогнозування фармакологічної активності зазначеного класу сполук та встановлення деяких закономірностей взаємозв'язку "будова — біологічна дія"; здійснення біологічного скринінгу на анальгетичну, антиексудативну, снодійну та діуретичну активності з метою відбору найбільш перспективної речовини для подальшого вивчення. Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: здійснити синтез 4-аміно-5-арилсульфоніл-1Н-піримідинтіонів-2, 4-аміно-5-(2-тієнілсульфоніл)-1Н-піримідинтіонів-2 та алкілування отриманих продуктів; здійснити синтез систематичного ряду 4-амінохіназолін-2-тіонів, дослідити та провести реакції їх алкілування; здійснити синтез систематичного ряду 2,4,6,8-тетразаміщених піри-мідо[5,4-d]піримідинів; вивчити взаємодію 2,4,6,8-тетрахлорпіримідо[5,4-d]піримідинів з N-нуклеофільними реагентами; за допомогою інструментальних методів (ІЧ-, УФ/Вид-, ЯМР 1Н-спектроскопії, хромато-мас-спектрометрії, рентгеноструктурного аналізу) довести хімічну будову синтезованих сполук; здійснити комп’ютерне прогнозування фармакологічної дії синтезованих сполук за допомогою програмного пакету PASS; провести фармакологічні дослідження одержаних сполук та визначити перспективну сполуку для поглибленого дослідження; розробити проект аналітично нормативної документації на найбільш активну субстанцію. Об’єкти дослідження – синтетичні похідні піримідинтіону, хіназолінтіону та піримідо[5,4-d]піримідину. Предмет

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cинтез, хімічні перетворення та біологічна активність похі-дних піримідинтіону, хіназолінтіону та піримідо[5,4-d]піримідину (автореферат)"


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати