Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання: Автореф. дис... канд. екон. наук / С.А. Галузинський; Київ. / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎѲÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò Ãàëóçèíñüêèé Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ ÓÄÊ 631.15 Àâàíñîâàíèé êàï³òàë àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ: ôîðìóâàííÿ, îö³íêà òà åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ Ñïåö³àëüí³ñòü 08.07.02 - åêîíîì³êà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ ÀÏÊ ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ íàóê Êè¿â — 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà íà êàôåäð³ àãðàðíîãî ìåíåäæìåíòó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåð³âíèê — äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Àíäð³é÷óê Âàñèëü Ãàâðèëîâè÷, Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò, ïðîôåñîð êàôåäðè àãðàðíîãî ìåíåäæìåíòó Îô³ö³éí³ îïîíåíòè — äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Óêðà¿íñüêî¿ àêàäå쳿 àãðàðíèõ íàóê Äåì’ÿíåíêî Ìèêîëà ßêîâè÷, ²íñòèòóò àãðàðíî¿ åêîíîì³êè ÓÀÀÍ, çàñò. äèðåêòîðà, çàâ. â³ää³ëåííÿì ô³íàíñ³â òà ô³íàíñîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè — êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò Âèõîð Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷, Á³ëîöåðê³âñüêèé äåðæàâíèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåíåäæìåíòó ³ ïðàâà Ïðîâ³äíà óñòàíîâà — ²íñòèòóò åêîíîì³êè ÍÀÍ Óêðà¿íè, â³ää³ë åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ÀÏÊ, ì.Êè¿â Çàõèñò äèñåðòàö³¿ â³äáóäåòüñÿ « 19 » áåðåçíÿ 1999 ðîêó î 14 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ê.26.006.04 Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó çà àäðåñîþ: 252057, ì.Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 54/1, àóä.214. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé « 17 » ëþòîãî 1999 ðîêó. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò Ôåäîí³í Î.Ñ. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²ÉÍί ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè äîñë³äæåííÿ. Äî íåäàâíüîãî ÷àñó ó â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³÷í³é íàóö³ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñóêóïíîñò³ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà øèðîêî çàñòîñîâóâàëàñü êàòåãîð³ÿ âèðîáíè÷îãî (ðåñóðñíîãî) ïîòåíö³àëó. Á³ëüø³ñòü åêîíîì³ñò³â ðîçóì³ëè ï³ä öèì ïîíÿòòÿì ñóêóïí³ñòü ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå ó ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿. Ïðîòå ï³äïðèºìñòâî âîëî䳺 òàêîæ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ðåñóðñ³â, ùî íå áåðóòü áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ó âèðîáíè÷îìó ïðîöåñ³ - ðåñóðñè ñôåðè îá³ãó, îá’ºêòè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè, ô³íàíñîâ³ âêëàäåííÿ. Ö³ åëåìåíòè íå âõîäÿòü äî ñêëàäó âèðîáíè÷îãî (ðåñóðñíîãî) ïîòåíö³àëó, õî÷à òàêîæ çàä³ÿí³ ó ôîðìóâàíí³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Êàòåãîð³ºþ, ÿêà õàðàêòåðèçóº âñþ ñóêóïí³ñòü ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà, º àâàíñîâàíèé êàï³òàë. Çàñòîñóâàííÿ ¿¿ â åêîíîì³÷í³é íàóö³ òà íà ïðàêòèö³ îáóìîâëåíå ôîðìóâàííÿì ó íàø³é êðà¿í³ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, ùî é âèìàãຠâèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íèõ êàòåãîð³é, ïðèòàìàííèõ ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³. Ïèòàííÿ êàï³òàëó ö³êàâèëî äîñèòü øèðîêå êîëî íàóêîâö³â. Á³ëüøîþ ì³ðîþ öå ñòîñóâàëîñü ôàõ³âö³â ïîë³òè÷íî¿ åêîíî쳿. Âèçíà÷åííÿ êàòåãî𳿠êàï³òàëó çóñòð³÷àºòüñÿ ùå ó ïðåäñòàâíèê³â êëàñè÷íî¿ øêîëè ïîë³òåêîíî쳿 (À.Ñì³ò, Ä.гêàðäî, Äæ.̳ëëü). Îá´ðóíòóâàííþ ñóò³ êàòåãî𳿠êàï³òàëó òà êëàñèô³êàö³¿ éîãî ñêëàäîâèõ ïðèä³ëÿëàñü çíà÷íà óâàãà â íàóêîâèõ ïðàöÿõ Ê.Ìàðêñà. Âèâ÷åííÿì äàíî¿ êàòåãî𳿠çàéìàëèñü òàêîæ Å.Áåí-Áàâåðê, Ê.³êñåëü, É.Øóìïåòåð, À.Ìàðøàëë, Äæ.Ðîá³íñîí òà ³íø³. Âîíè ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ äîõîäó â³ä êàï³òàëó, âïëèâó ð³çíèõ ôàêòîð³â (çàòðàò ïðàö³, êîðèñíîñò³, ð³äêîñò³) íà âàðò³ñòü êàï³òàëó, ïèòàííÿ ìåõàí³çìó ðîçïîä³ëó ñòâîðþâàíîãî ïðîäóêòó ì³æ ôàêòîðàìè âèðîáíèöòâà (âèçíà÷åííÿ ÷àñòêè ïðîäóêòó, ùî ïðèïàäຠíà êîæíèé îêðåìèé ôàêòîð âèðîáíèöòâà), ïîïèòó íà êàï³òàë òà éîãî ïðîïîçèö³¿ òîùî. Ïðîòå âàæëèâå òåîðåòè÷íå ³ ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ìàþòü òàêîæ ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ ñêëàäó êàï³òàëó, àâàíñîâàíîãî â óñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, îá´ðóíòóâàííÿ âàðò³ñíî¿ îö³íêè éîãî åëåìåíò³â, äîñë³äæåííÿ âïëèâó ñòðóêòóðè êàï³òàëó íà ô³íàíñîâî-ìàéíîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà, âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ éîãî âèêîðèñòàííÿ òîùî. Òîáòî öå ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ êàï³òàëó íà ð³âí³ îêðåìîãî ï³äïðèºìñòâà. Êð³ì òîãî, àâàíñîâàíèé êàï³òàë ó íàøîìó ðîçóì³íí³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä êàòåãî𳿠êàï³òàëó â ¿¿ êëàñè÷íîìó çíà÷åíí³, ï³ä ÿêîþ ðîçóì³þòü ëèøå ñóêóïí³ñòü çàñîá³â âèðîáíèöòâà. Êàòåãîð³ÿ àâàíñîâàíîãî êàï³òàëó íîâà ó â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³÷í³é íàóö³. ³ò÷èçíÿí³ ôàõ³âö³ ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ðîçãëÿäàþòü ëèøå ïåâí³ ñòîðîíè éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ - âïëèâ çàáåçïå÷åíîñò³ òà ñòðóêòóðè àâàíñîâàíîãî êàï³òàëó íà ô³íàíñîâî-ìàéíîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâ (Î.Õîòîìëÿíñüêèé, Î.ªô³ìîâà, Â.Êîâàëüîâ,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання: Автореф. дис... канд. екон. наук / С.А. Галузинський; Київ."


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати