Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Абстрактно-авторські речення в художньому мовленні: Автореф. дис... канд. філол. наук / О.О. Олійник, Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 1999. / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

̳í³ñòåðñòâî îñâ³òè Óêðà¿íè Îäåñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ².².Ìå÷íèêîâà Íà ïðàâàõ ðóêîïèñó Î˲ÉÍÈÊ ÎËÜÃÀ ÎËÅÊѲ¯ÂÍÀ ÓÄÊ – 808.3 – 0561.1: 800.853 ÀÁÑÒÐÀÊÒÍÎ-ÀÂÒÎÐÑÜʲ ÐÅ×ÅÍÍß Â ÕÓÄÎÆÍÜÎÌÓ ÌÎÂËÅÍͲ 10.02.01 — Óêðà¿íñüêà ìîâà ÀÂÒÎÐÅÔÅÐÀÒ äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Îäåñà – 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ Ðîáîòà âèêîíàíà â ²çìà¿ëüñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ Íàóêîâèé êåð³âíèê: Ëàáóíüêî Îêòÿáðèíà Éîñèï³âíà, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, ²çìà¿ëüñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ äëÿ íàö³îíàëüíèõ ãðóï Îô³ö³éí³ îïîíåíòè: Ãóéâàíþê ͳíà Âàñèë³âíà, äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê , ïðîôåñîð, ×åðí³âåöüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ñåìåíåíêî Ëàðèñà Àíàòî볿âíà, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, Îäåñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, äîöåíò êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ïðîâ³äíà óñòàíîâà: Óæãîðîäñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Çàõèñò äèñåðòàö³¿ â³äáóäåòüñÿ " 29" âåðåñíÿ 1999 ð. î 1330 ãîäèí³ íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ Ðàäè Ê 41.051.02 Îäåñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ì.².².Ìå÷íèêîâà (272000 ì. Îäåñà, Ôðàíöóçüêèé áóë., 2426). Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ â á³áë³îòåö³ Îäåñüêîãî äåðæàâíîã óí³âåðñèòåòó ³ì.².².Ìå÷íèêîâà (272000 ì. Îäåñà, Ôðàíöóçüêèé áóë., 2426). Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé " 26 " ñåðïíÿ 1999 ð. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ Ðàäè êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò ×åðíî³âàíåíêî ª.Ì. ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÐÎÁÎÒÈ Àêòóàëüí³ñòü òåìè. Ó ë³íãâ³ñòè÷í³é ë³òåðàòóð³ ïðèä³ëÿëîñü ÷èìàëî óâàãè ñèíòàêñè÷íèì êîíñòðóêö³ÿì ³ç ãåíåðàë³çîâàíîþ ñåìàíòèêîþ. Ðîçãëÿäàëèñü òàê³ êîíñòðóêö³¿ ç ð³çíèõ áîê³â: ç òî÷êè çîðó ô³ëîñîô³¿ òà ïñèõîëî㳿 (Î.Î.Ïîòåáíÿ, Ì.Ì.Êîëüöîâà), ëîã³êè (Â.Ã.Ãàê, Â.Ô.Âàñèëüºâà), ãðàìàòèêè (Î.Ì.Ϻøêîâñüêèé, Î.Î.Øàõìàòîâ, Ñ.Ä.Êàöíåëüñîí, Î.ªñïåðñåí, ².Ê.Á³ëîä³ä, Ä.².Ðóäåíêî, Î.².Áîíäàð). ×àñò³øå âñüîãî çâåðòàëàñü óâàãà íà óí³âåðñàëüíî-óçàãàëüíþþ÷å çíà÷åííÿ ãåíåðàë³çîâàíèõ êîíñòðóêö³é. ×àñòî öÿ ïðîáëåìà âèñâ³òëþâàëàñÿ àáî ïîá³÷íî, àáî ïîá³æíî. Áóëè ñïðîáè ñõàðàêòåðèçóâàòè àáñòðàêòí³ ðå÷åííÿ ëèøå ó ôóíêö³îíàëüíîìó àñïåêò³ (².Ð.Ãàëüïåð³í, Ñ.Í.Öåéòë³í, Ë.Ê.Êóçíåöîâà, Í.Ë.Øóá³íà, ².À.Ìàðòüÿíîâà). Ïðîòå áåç óðàõóâàííÿ ôîðìàëüíî-ãðàìàòè÷íèõ òà ñåìàíòè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê âèÿâëåííÿ ñèíòàêñè÷íîãî ñòàòóñó àáñòðàêòíî-àâòîðñüêèõ ðå÷åíü º íåìîæëèâèì. Ëèøå ñèñòåìíî-ãðàìàòè÷íà õàðàêòåðèñòèêà âêàçàíèõ ñòðóêòóð äîçâîëÿº âñòàíîâèòè ¿õ îñîáëèâèé ñòàòóñ. Àíàë³ç äîñë³äæåíü ð³çíèõ íàïðÿìê³â äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî àáñòðàêòíî-àâòîðñüê³ ðå÷åííÿ ìàþòü ïåâíó ë³íãâ³ñòè÷íó áàçó, ÿêà ðîçêðèâຠ¿õ ñåìàíòè÷íèé ïîòåíö³àë. Ïðîòå íà ñüîãîäí³øí³é ìîìåíò ó ñèíòàêñè÷í³é òåî𳿠ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ïî ñóò³ íåìຠðîá³ò, ÿê³ îïèñóâàëè á ÿâèùå ñåìàíòèêî-ñèíòàêñè÷íî¿ ãåíåðàë³çàö³¿ ïðåäèêàòèâíèõ îäèíèöü, ³ òîìó ìîæíà êîíñòàòóâàòè ôàêò íåâèâ÷åíîñò³ ¿õ ñòðóêòóðíî-ãðàìàòè÷íî¿ ñïåöèô³êè, ñòóïåí³â àáñòðàêö³¿ â óìîâàõ ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ.Âñå öå îáóìîâèëî àêòóàëüí³ñòü òåìè ³ âèçíà÷èëî âèá³ð ¿¿ äëÿ äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ. Êð³ì òîãî, òåìà ìîòèâîâàíà ðÿäîì ³íøèõ ÷èííèê³â. Ïî-ïåðøå, íå÷³òêå ðîçð³çíåííÿ êàòåãîð³é óçàãàëüíåííÿ é àáñòðàêòíîñò³ â ë³íãâ³ñòè÷í³é ë³òåðàòóð³; ïî-äðóãå, îïèñ øèðîêîãî ð³çíîìàí³òòÿ óí³âåðñàëüíèõ âèñëîâëåíü ³ íåâèä³ëåííÿ ñåðåä íèõ àáñòðàêòíî-àâòîðñüêèõ ðå÷åíü ÿê îñîáëèâèõ ñòðóêòóð; ïî-òðåòº, íåðîçð³çíåííÿ ñõîæèõ ñèíòàêñè÷íèõ ñòðóêòóð ó ë³íãâ³ñòèö³ òåêñòó ÿê îñîáëèâèõ òåêñòîòâîð÷èõ îäèíèöü; ïî-÷åòâåðòå, â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîãî îïèñó àáñòðàêòíî-àâòîðñüêèõ ðå÷åíü â óêðà¿íñüê³é ìîâ³. Ìåòîþ äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ º âèÿâëåííÿ ñèíòàêñè÷íîãî ñòàòóñó àáñòðàêòíî-àâòîðñüêèõ ðå÷åíü ó ñèñòåì³ ïðåäèêàòèâíèõ îäèíèöü, âèâ÷åííÿ òà îïèñ àáñòðàêòíî-àâòîðñüêèõ ðå÷åíü, ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ â õóäîæíüîìó ìîâëåíí³; àíàë³ç ðÿäó ³ñòîòíèõ îçíàê òàêèõ ðå÷åíü ó ç³ñòàâëåíí³, ç îäíîãî áîêó, ç îñîáëèâîñòÿìè óçóàëüíèõ (çâè÷àéíèõ) óçàãàëüíåíî-îñîáîâèõ ðå÷åíü, ç ³íøîãî, - ç îñîáëèâîñòÿìè ïàðåì³îëîã³÷íèõ îäèíèöü. Äîñÿãíåííÿ ìåòè äîñë³äæåííÿ ïåðåäáà÷ຠðîçâ’ÿçàííÿ ðÿäó âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü: 1) ñõàðàêòåðèçóâàòè êàòåãîð³àëüíî-ãðàìàòè÷í³ îñîáëèâîñò³ àáñòðàêòíî-àâòîðñüêèõ ðå÷åíü; 2) âèÿâèòè ñåìàíòè÷íó ñïåöèô³êó ñòðóêòóð, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ; 3) ïðîàíàë³çóâàòè ¿õ äåíîòàòèâíèé òà ñèãí³ô³êàòèâíèé àñïåêòè; 4) îïèñàòè ìîðôîëîã³÷í³, ëåêñè÷í³ ³ ñèíòàêñè÷í³ çàñîáè ðåàë³çàö³¿ àáñòðàêòíî-àâòîðñüêèõ ðå÷åíü; 5) ïîêàçàòè çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ëåêñè÷íîãî íàïîâíåííÿ àáñòðàêòíî-àâòîðñüêèõ ðå÷åíü; 6) ïðîâåñòè êîíêðåòí³ ñïîñòåðåæåííÿ íàä ôóíêö³îíóâàííÿì äàíîãî òèïó ðå÷åíü ó õóäîæíüîìó òåêñò³; 7) âèçíà÷èòè

Скачати безкоштовно цей реферат: "Абстрактно-авторські речення в художньому мовленні: Автореф. дис... канд. філол. наук / О.О. Олійник, Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 1999."


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати