Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аберації в сильнострумовій плазмовій лінзі: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / А.М. Добровольський; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999. — 18 с. / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ²ÍÑÒÈÒÓÒ Ô²ÇÈÊÈ Äîáðîâîëüñüêèé Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ ÓÄÊ 533.9.004.14 533.9.07 ÀÁÅÐÀÖ²¯  ÑÈËÜÍÎÑÒÐÓÌÎÂ²É ÏËÀÇÌÎÂ²É Ë²ÍDz Ô³çè÷íà åëåêòðîí³êà 01.04.04 Àâòîðåôåðàò äèñåðòàö³¿ íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê Êè¿â – 1999 Äèñåðòàö³ºþ º ðóêîïèñ. Ðîáîòà âèêîíàíà â ²íñòèòóò³ ô³çèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè. Íàóêîâèé êåð³âíèê: äîêòîð ô³ç.-ìàò. íàóê, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Ãîí÷àðîâ Îëåêñ³é Àíòîíîâè÷, ²íñòèòóò ô³çèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè, ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê. Îô³ö³éí³ îïîíåíòè Äîêòîð ô³ç.-ìàò. íàóê, ïðîôåñîð, Êèðè÷åíêî Ãåîðã³é Ñåðã³éîâè÷ ÍÖ “²ßÄ”, çàâ. â³ää³ëîì ô³çèêè ïëàçìè Êàíäèäàò ô³ç.-ìàò. íàóê, äîöåíò, ×åðíÿê Âàëåð³é ßêîâè÷ ʳ¿âñüêèé Íàö³îíàëüíèé Óí³âåðñèòåò ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêî, äîöåíò êàôåäðè ô³çè÷íî¿ åëåêòðîí³êè Ïðîâ³äíà óñòàíîâà ÍÍÖ “Õàðê³âñüêèé ô³çèêî-òåõí³÷íèé ³íñòèòóò” ²íñòèòóò ïëàçìîâî¿ åëåêòðîí³êè òà íîâèõ ìåòîä³â ïðèñêîðåííÿ, ì. Õàðê³â Çàõèñò â³äáóäåòüñÿ “24” 02 2000 ð. î 14:30 íà çàñ³äàíí³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè Ä26.159.01 ïðè ²íñòèòóò³ ô³çèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: 03650 ÌÑÏ, 03039, Êè¿â-22, ïðîñïåêò Íàóêè, 46. Ç äèñåðòàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó á³áë³îòåö³ ²íñòèòóòó ô³çèêè ÍÀÍ Óêðà¿íè, 03650 ÌÑÏ, 03039, Êè¿â-22, ïðîñïåêò Íàóêè, 46. Àâòîðåôåðàò ðîç³ñëàíèé 24.01.2000. Â÷åíèé ñåêðåòàð ñïåö³àë³çîâàíî¿ ²ùóê Â.À. â÷åíî¿ ðàäè Àêòóàëüí³ñòü òåìè äèñåðòàö³¿ Îñòàíí³ì ÷àñîì ³ñíóº ñò³éêèé ³íòåðåñ äî ïðîáëåìè îäåðæàííÿ òà êåðóâàííÿ ³íòåíñèâíèìè ïó÷êàìè ³îí³â ð³çíèõ åëåìåíò³â. Òàê³ ïó÷êè, ³ ïåðø çà âñå ïó÷êè âàæêèõ ³îí³â, ÿê çàñ³á äîñòàâêè íà çíà÷í³ â³äñòàí³ åíåð㳿, ³ìïóëüñó òà ìàñè ðå÷îâèíè, ñòàþòü âèíÿòêîâî âàæëèâèì îá’ºêòîì ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà, îäíî÷àñíî, íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ñó÷àñíèõ âèñîêèõ òåõíîëîã³é, ÿê òî: âèñîêîäîçíà ³îííà ³ìïëàíòàö³ÿ òà ³îííà îáðîáêà ìàòåð³àë³â (î÷èùåííÿ, ïîë³ðóâàííÿ, íàíåñåííÿ ïîêðèòü òà ìîäèô³êàö³ÿ âëàñòèâîñòåé ïîâåðõí³). Âîíè çíàõîäÿòü çàñòîñóâàííÿ â ïðîãðàìàõ ïî äîñë³äæåííþ êåðîâàíîãî òåðìîÿäåðíîãî ñèíòåçó, â äîñë³äæåííÿõ êîëåêòèâíèõ ìåòîä³â ïðèñêîðåííÿ, ìàñ-ñåïàðàö³¿ ³çîòîï³â, ïðèñêîðþâà÷àõ çàðÿäæåíèõ ÷àñòîê òà ³í.  òîé æå ÷àñ, òàê³ ïó÷êè, ùî ìàþòü çíà÷íèé ðàä³àëüíèé ïåðåïàä ïîòåíö³àëó (b ((b=Ib/Vb, äå Ib- ñòðóì ³îííîãî ïó÷êà, à Vb- éîãî øâèäê³ñòü), äëÿ ñàìîãî ñâîãî ³ñíóâàííÿ âèìàãàþòü ñòâîðåííÿ äîñòàòíüî ù³ëüíîãî, êîìïåíñóþ÷îãî ¿õ îá’ºìíèé çàðÿä ïëàçìîâîãî ñåðåäîâèùà. Öå ñåðåäîâèùå (³îííî-ïó÷êîâà ïëàçìà) åêðàíóº ïîëÿ òðàäèö³éíèõ åëåêòðîñòàòè÷íèõ âàêóóìíèõ ë³íç, ùî ðîáèòü ¿õ çàñòîñóâàííÿ äóæå íååôåêòèâíèì. Îäíî÷àñíî, çíà÷íà åíåðãîºìí³ñòü òà çìåíøåííÿ îïòè÷íî¿ ñèëè ìàãí³òíèõ âàêóóìíèõ ë³íç ç çá³ëüøåííÿì ìàñè ÷àñòîê íå äîçâîëÿº îð³ºíòóâàòèñÿ íà íèõ ÿê íà çàì³íó åëåêòðîñòàòè÷íèì. Òàêèì ÷èíîì ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ñàìà ïîÿâà ïëàçìîîïòè÷íèõ ïðèñòðî¿â áóëà âèêëèêàíà òðóäíîùàìè, ç ÿêèìè çóñòð³ëèñÿ äîñë³äíèêè ïðè ñïðîá³ âèêîðèñòàííÿ òðàäèö³éíèõ ïðèñòðî¿â âàêóóìíî¿ êîðïóñêóëÿðíî¿ îïòèêè äëÿ êåðóâàííÿ ³íòåíñèâíèìè ïó÷êàìè çàðÿäæåíèõ ÷àñòîê. Õî÷à ñïðîáè âèêîðèñòàííÿ äëÿ öèõ ö³ëåé îá’ºìíîãî çàðÿäó ðîáèëèñÿ ùå íà â ïåðø³é ïîëîâèí³ ñòîë³òòÿ, ëèøå ï³ñëÿ ïîÿâè ³äå¿ âèêîðèñòàííÿ ìàãí³òíî¿ ³çîëÿö³¿ åëåêòðîí³â òà åêâ³ïîòåíö³àë³çàö³¿ ìàãí³òíèõ ñèëîâèõ ë³í³é (Î.². Ìîðîçîâ, ÄÀÍ ÑÐÑÐ, 1965, 163, ñ. 1363) äëÿ ââåäåííÿ îá’ºìíèõ åëåêòðè÷íèõ òà ìàãí³òíèõ ïîë³â â ïëàçìîâå ñåðåäîâèùå êîìïåíñîâàíîãî ³îííîãî ïó÷êà, ïî÷èíàºòüñÿ ðîçâèòîê ïëàçìîîïòèêè ÿê ñàìîñò³éíîãî íàïðÿìêó ó ô³çè÷í³é åëåêòðîí³ö³ òà ô³çèö³ ïëàçìè. Ïðèñòðî¿, ùî áóëè ïîáóäîâàí³ ç ¿¿ âèêîðèñòàííÿì, âèÿâèëèñü äóæå åôåêòèâíèìè. Íà ñüîãîäí³ âîíè ïðåäñòàâëåí³ âåëèêîþ ðîäèíîþ ðåàë³çîâàíèõ åêñïåðèìåíòàëüíî ïðèñòðî¿â, ùî âñå ÷àñò³øå çíàõîäÿòü ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ, ³ âîíà ïðîäîâæóº ïîïîâíþâàòèñÿ. Âëàñíå ïëàçìîâà ë³íçà (ÏË) âèð³çíÿºòüñÿ ñåðåä íèõ ñâîºþ â³äíîñíîþ ïðîñòîòîþ, ïðàêòè÷íîþ çíà÷èì³ñòþ òà ìîæëèâ³ñòþ îäíî÷àñíîãî âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòåé, ùî âèçíà÷àþòü ïëàçìîîïòè÷í³ ïðèñòðî¿ â ö³ëîìó. Îñòàííº ìîæëèâî òîìó, ùî â ÏË íàéá³ëüø ïîâíî òà ïîñë³äîâíî ðåàë³çóºòüñÿ ãîëîâíà ïëàçìîîïòè÷íà ³äåÿ. Äðóãèì ñóòòºâèì ìîìåíòîì º âïðîâàäæåííÿ â íàóêîâó òà òåõíîëîã³÷íó ïðàêòèêó ïó÷ê³â âåëèêîãî ïî÷àòêîâîãî ä³àìåòðó.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аберації в сильнострумовій плазмовій лінзі: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / А.М. Добровольський; НАН України. Ін-т фізики. — К., 1999. — 18 с."


Інші реферати в категорії: Дисертації, автореферати